15 วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็ก LD ทำได้อย่างไร!!!

การเรียนรู้ของเด็ก  LD  ผ่านกระบวนการทำงานของสมอง  และพบว่าความบกพร่องทางกระบวนการเรียนรู้
ส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของสมอง  จึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
ดังนั้น  วิธีการจัดการเรียนรู้หรือการหาช่องทางการสอนที่สอดคล้องกับปัญหาของเด็กจะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้  โดยมีหลักการที่เหมาะสม  ดังนี้

หลักการทั่วไป
1. สอนจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน
การเริ่มต้นที่ดีควรเริ่มสอนในสิ่งที่ต่ำกว่าความสามารถของเด็กเล็ก
น้อย  เพื่อให้เด็กมีกำลังใจ  มั่นใจ และพร้อมจะเรียนในระดับยากต่อไปได้

2.ให้เด็กมีความสุขในการเรียน
เด็กที่มีความสุขในการเรียนจะมองคนในแง่ดีและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครูได้

3.ให้การเสริมแรงอย่างสม่ำเสมอ
คำชมจากครูเป็นสิ่งสำคัญเด็กจะรู้สึกมีกำลังใจและพยายาม
มากขึ้น

4.ให้เด็กเรียนจากเพื่อน
(เพื่อนช่วยเพื่อน) เพราะเด็ก LD  เรียนรู้คนเดียวได้ไม่ดี  แต่จะเรียนรู้ได้
เมื่อเรียนกับเพื่อน

5.จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียน
เด็ก  LD  ส่วนใหญ่จะมีอาการสมาธิสั้นร่วมด้วย  ห้องเรียนจึง
ควรมีความเป็นระเบียบ  สวยงาม  มีเสียงรบกวนจากภายนอกน้อยที่สุด

6.มองหาจุดเด่นของเด็ก
ส่งเสริมให้เด็กแสดงความสามารถพิเศษ  หรือเป็นคนเก่งในจุดที่เด็กมีศักยภาพ
lighting-candles-1788578_960_720
7.สอนโดยการเน้นย้ำซ้ำทวน
เด็ก  LD  จะเรียนรู้ช้า  เรียนได้หน้าลืมหลัง  ครูควรใช้วิธีการกระตุ้น
ความจำ  เช่น  ให้เด็กทำกิจกรรมนั้นซ้ำบ่อย ๆ ด้วยวิธีการรับรู้ที่หลากหลายจากการดู  การฟัง
การสัมผัส

8.ใช้คำสั่งที่สั้นและเข้าใจง่าย  ในหนึ่งคำสั่งไม่ควรให้ทำหลาย ๆ กิจกรรม  และให้เด็กทบทวน
คำสั่งก่อนลงมือปฏิบัติ

9.พยายามให้ความช่วยเหลือ
เนื่องจากเด็กมักขาดวินัย  ขาดความรับผิดชอบ  ขาดการจัดลำดับ
และมักไม่รอบคอบ  ครูผู้สอนควรให้ความช่วยเหลือ

10.ให้เวลามากขึ้น
เนื่องจากเด็กจะทำงานช้า  เรียนช้า  การให้ทำการบ้านและการทำแบบฝึกหัด
จึงควรมีเวลาให้เด็กมากกว่าเด็กทั่วไป

11.มอบงานให้เหมาะสม
การมอบให้เด็กทำงานแต่ละครั้งไม่ควรให้ครั้งละ   มาก ๆ แต่อาจมอบบ่อย
ขึ้น  (เพื่อให้เท่ากับเด็กคนอื่น )

12.สรุปเรื่องก่อนสอน
เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นหากมีการสรุปเรื่องที่จะเรียนให้เด็กฟังก่อนที่จะเรียน
รื่องนั้น ๆ

13.ใช้อุปกรณ์ช่วย
อนุญาตให้เด็กใช้เครื่องคิดเลข  คอมพิวเตอร์  เทปบันทึกเสียง  เพื่อช่วยให้เด็ก
สามารถเรียนรู้ได้

14.ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
เด็ก  LD  เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและร่วมกิจกรรมมากกว่าการฟั
การสอนจากครู

15.ปรับเอกสารการเรียนการสอน
เนื่องจากเด็ก  LD  มีปัญหาการรับรู้ทางสายตาเอกสารการ
รียนการสอนต่าง ๆ จึงควรมีการปรับให้เหมาะสม  เช่น  พิมพ์ขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่ขึ้น  เน้นคำ
ข้อความสำคัญในหนังสือ   ให้ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ลงในกระดาษกราฟ  หรือให้เขียนใน
กระดาษที่มีเส้นบรรทัด  เป็นต้น

ที่มา https://sornosampas.wordpress.com/2013/04/25/
%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%
E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-ld/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *