5 กิจกรรมที่สำคัญ ประจำวันของเด็กอนุบาล!

การเล่น..เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของเด็กวัยอนุบาลค่ะ ดังนั้นกิจกรรมประจำวันของเด็กๆวัยนี้จำต้องผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เรามาลองสังเกตแนวทางของโรงเรียนอนุบาลที่ลูกเราอยู่ดีกว่า ว่ามีสิ่งเหล่านี้เครอบคลุมกิจกรรมในโรงเรียนบ้างหรือเปล่า

  • การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ : การใช้อวัยวะต่างๆโดยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม หรือเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี
  • การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก : ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก และความสัมพันธ์ของมือกับตา เช่น เล่นเครื่องเล่นที่ต้องสัมผัส แต่งกายเอง หยิบจับช้อมส้อม ใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร หรือพู่กัน
  • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ : ให้เด็กได้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ เช่น การเล่นบทบาทสมมุติ เล่นน้ำ เล่นทราย หรือเล่นบล๊อก
  • ส่งเสริมให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจ : มีมุมต่างๆให้เด็กเลือกเล่น หรือทำกิจกรรมได้อย่างเสรี มีการเรียนทั้งภายนอกและภายในอาคาร
  • ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในชีวิตประจำวัน : มีกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมสุขนิสัยที่ดีให้เด็ก เช่น การกินข้าว การนอนหลับ การขับถ่าย หรือแม้แต่การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

http://www.rakluke.com

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *