6 การเรียนการสอน ที่นักเรียนสามารถสร้างปัญญาของตนเองได้!

เราขอเสนอ “การออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Constructive Learning Design ” ยิ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ “6 ประการ” ได้แก่

1.Situation คือ การที่คุณครูพัฒนาสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนอธิบาย 
2. Groupings คือการเลือกกระบวนการจัดกลุ่มวัสดุและนักเรียน
3. Bridge คือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่นักเรียนรู้และสิ่งที่พวกเขาต้องการให้พวกเขาได้เรียนรู้
4. Questions คือการ “ร่วมกันสร้างคำถาม และร่วมกันหาคำตอบโดยไม่ให้คำอธิบาย “จากครู” เพราะเขาต้องมีคำถามในหัวใจ และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง
5. Exhibit คือกรกระตุ้นให้นักเรียน “แสดงบันทึกความคิดของพวกเขาโดยการแบ่งปันสิ่งที่เขารู้กับผู้อื่น”
6. Reflections คือการเรียกร้องให้ผู้เรียน “สะท้อนออกมาให้เห็น”เกี่ยวกับการเรียนรู้ของพวกเขา

ทั้ง 6 ข้อนี้ คือหลักการที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้แห่งยุคสมัย ที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันนี้ คือหัวใจของการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ 21.ซึ่งแต่ละข้อสามารถแจกลูกแจกหลานออกเป็น “รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้” ได้อย่างมากมายหลายแบบตาม “วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด Objective and Indicator” ตามที่ต้องการ

สุทัศน์ เอกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *