6 คุณสมบัติของนักเรียนแห่งศตวรรษที่ 21.

***การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนพฤติกรรม จากความไม่รู้ ไปสู่ความเป็นผู้รู้ เรียกว่า “มีปัญญา” ที่เห็นได้จาก คุณสมบัติ คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น และแก้ปัญหาได้ นั้นคือ เขาจะต้องมีคุณสมบัติ 6 ประการ ดังนี้ คือ

1.Explain คือ สามารถอธิบายได้
2.Interpret คือ แปลความหมาย หรือ ตีความได้ หรือ ชี้แจงได้
3.Apply สามารถนำมาประยุกต์ใช้ หรือสามารถนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้
4.Have perspective มีแนวคิดและมุมมองของตน
5.Empathize มีความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจเหตุผลของผู้อื่น
6.Have self-knowledge มีความรู้เป็นของตนเอง

เพื่อให้ผู้เรียน “มีคุณสมบัติครบทั้ง 6 ประการ” นี้ ครูจึงจำเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนการสอนแบบ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Child Centered” นั้นคือ “ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนตนเอง Learners must train themselves.” ด้วยการลงมือกระทำการ “เรียนรู้แบบ Learning by doing” คือ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ “Learn by experience”เป็นประสบการณ์ตรง ลงมือ “ทำ หรือ เรียนรู้ 3 แบบ Do or learn 3 patterns” คือ

1.การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personal learning เพื่อให้เป็นคนมีปัญญาเป็นของตนเอง
2.การเรียนรู้กับกลุ่มย่อย Group learning เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสังคม…และ
3.การฝึกทักษะ Skill practice เพื่อให้ตนเองเกิดความชำนาญในสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นๆ...

การ“Learning by doing”นั้น..คุณครูอาจจัด “กิจกรรม ให้ผู้เรียนลงมือทำ เพื่อจะได้เรียนรู้” เรียกว่า Activity for learning เช่น แบบฝึกหัดต่างๆ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฝึกกีฬา หัดวาดรูป เขียนรูป เล่นดนตรี แต่งกลอน..ฯลฯ..ดังนี้เป็นต้น..และ ถ้าต้องการจะให้ผู้เรียนเกิดทักษะ Skill..ก็ต้องให้เขาฝึกบ่อยๆ ทำบ่อยๆ ซ้ำๆๆๆๆๆ..จนเกิดความชำนาญ..ยิ่งฝึกมากยิ่งชำนาญมาก..จะให้เกิดทักษะต้องฝึกมากๆครับ..ไม่มีวิธีอื่น และไม่ยากอย่างที่คิด..จริงๆ ครับ

>>>ในเรื่องการศึกษา…ท่านเชื่อหรือไม่ ว่าเมืองไทยนี้ดี มีครูดีอยู่ทั่วประเทศ มีเด็กดีเหมือนผ้าขาว พร้อมรองรับการขีดเขียนด้วยสีทุกสีที่จะมาแต่งแต้ม..แต่..เราก็มี “ขยะการศึกษา”ที่ไหลมากับระบบบริหารการศึกษาจากส่วนกลาง.. “ความปรารถนาดีที่เป็นพิษ” เพราะกาลเวลาและระบบการเรียนรู้ได้เปลี่ยนไป..ระบบการการศึกษาไทยไม่เปลี่ยนแปลง..ความล้าหลังจึงต้องเกิดขึ้น เป็นธรรมดา..<<<

สุทัศน์ เอกา

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *