7 คุณสมบัติของคนที่คิดวิเคราะห์เป็น The qualities of people are thought and critical thinking.

ท่านที่เคารพ…คำว่า Critical thinking ก็แปลว่า Analytical thinking แปลเป็นไทยว่า ความคิดวิเคราะห์ นั่นเอง…

ความคิดวิเคราะห์ไม่ได้ จำกัด เฉพาะการแก้ปัญหา หรือการตัดสินใจเท่านั้น Critical thinking is not limited to problem solving or decision making;

นี้คือคุณสมบัติบางประการของความคิดวิเคราะห์

1.ความคิดวิเคราะห์ คือ “การคิดอย่างสมเหตุสมผล” และมีสาเหตุ มีผลอันเกิดจากเหตุนั้น Critical thinking is reasonable and rational.

ในฐานะที่เป็นครู เราต้องฝึกฝนตนเอง และฝึกนักเรียนให้รู้จัก “รวบรวมข้อมูล data collection” หาข้อเท็จจริง ชั่งน้ำหนักข้อเท็จจริง เช่น “ภูมิหลัง Background” ประวัติครอบครัว ประวัติการเรียน และเก็บรวบรวม Case study ของนักเรียน เป็นต้น

2.ความคิดที่สำคัญคือ “การสะท้อนความคิดที่อยู่เบื้องหลัง” Critical thinking is reflective.

คุณครูต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า….

>>>ทัศนคติ,สิ่งแวดล้อม,ความกดดัน,ภูมิหลัง,ปมด้อย,ปมเด่น,ฯ..เป็นแรงผลักดันให้ “เกิดการกระทำ หรือ ก่อพฤติกรรม” ได้เสมอ..

>>>เจตนา เป็น ตัวกำหนดการกระทำ หรือ พฤติกรรมต่างๆ”..แต่..อะไรเป็นตัวทำให้เกิด “เจตนา Intention” นั้น..
*
**คุณครูต้องรู้ว่า ไม่มีสิ่งใดสามารถเกิดขึ้นได้อย่างลอบๆ..ต้องมีเหตุที่ทำให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้น..พฤติกรรมต่างๆก็เช่นกัน..ถ้าคุณครู “ค้นหา Search” ก็ต้องพบ “เหตุที่ทำให้เกิดเจตนา Cause of intention” ที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นๆอย่างแน่นอน…

3.ความคิดวิเคราะห์เป็นแรงบันดาลใจในทัศนคติของการสืบค้น หาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา Critical thinking inspires an attitude of inquiry.

4.การคิดวิเคราะห์ เป็นความคิดที่เป็นอิสระ. Critical thinking is autonomous thinking.

***ความคิดวิเคราะห์ “เป็นความคิดสร้างสรรค์ Creativity” ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ใน “จิตที่เป็นอิสระเท่านั้น Mental independence”***

5.การคิดวิเคราะห์ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ Critical thinking includes creative thinking

6.การคิดวิเคราะห์คือการคิดอย่างเป็นธรรม Critical thinking is fair thinking.

7.ความคิดวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจว่า “จะเชื่อหรือทำอย่างไรต่อไป”Critical thinking focuses on deciding what to believe or do.

คุณครูสามารถนำการคิดวิเคราะห์มาใช้เพื่อตัดสินใจในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, การสังเกต, การทำข้อสรุป, การแก้ปัญหา,การประเมินนโยบาย,การปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้, การพัฒนาการศึกษา,การดำเนินการต่างๆ, การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน..และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณครู “ต้องนำทักษะการคิด และการคิดวิเคราะห์ไปฝึกฝนผู้เรียน จนเกิดเป็น “ทักษะชีวิต Life skill” อันมีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ คลอดไป

สุทัศน์ เอกา

ครูนอกกรอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *