8 คุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผอ.

1.รักในงานบริหารอย่างจริงจัง

รักในการบริหารเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ใช่คนที่ขี้เกียจสอนแล้วมาสอบเป็นผู้บริหาร พอได้ตำแหน่งมาก็ไม่ได้ชื่นชอบในตำแหน่งจนทำให้ระบบในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนล้มเหลว

2.มีอุดมการณ์และเป้าหมายในการทำงาน

มีอุดมการณ์ชัดเจน มีเป้าหมายที่เด่นชัด กำหนดไว้เป็นข้อๆ แล้วนำพาทีมให้บรรลุจุดประสงค์ของการทำงาน หากขาดในข้อนี้ไปก็คล้ายกับการใช้ชีวิตไปวันๆ

3.มีภาวะผู้นำ

ไม่แสดงอารมณ์อ่อนไหวง่าย ไม่ก้าวร้าว นั่งสงบ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี มีสติ ควบคุมสกาณการณ์ได้ ทำให้ลูกน้องเคารพนับถือ เป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา

4.ลุยไปด้วยกันกับลูกน้อง

เวลาให้งานลูกน้องก็จะเข้าใจระบบของงานดี เวลาที่ลูกน้องลงมือทำก็จะคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ งานสำเร็จก็รู้จักชื่นชม พองานออกมาล้มเหลวก็ไม่โทษแต่ลูกน้อง โทษตัวเองที่ไม่เข้ามาควบคุมงาน ลงเรือลำเดียวกันกับลูกน้อง พาทีมให้ไปถึงเป้าหมาย

5.กล้าที่จะรับผิด

หากตัวเองทำผิดพลาด ก็มีภาวะผู้นำพอที่จะกล้ารับผิดชอบ และพร้อมที่จะปรับปรุง เพราะคนที่จะเป็นผู้นำก็ย่อมมีผิดพลาดมีถูกต้องเสมอ สำคัญอยู่ที่กล้าที่จะรับผิดหรือเปล่าเท่านั้นเอง…

6.สร้างขวัญและกำลังใจ

สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียน เป็นทีมเดียวกันกับพวกเขา ซื้อใจพวกเขาได้ ผอ.ก็จะสามารถใช้งานในเรื่องใดๆก็ง่าย เพราะพวกเขาทำด้วยใจ ใช่โดนบังคับ

7.เข้าใจจิตวิทยาการบริหาร

จิตวิทยาในการบริหาร เชื่อแน่ว่าหลายท่านเรียนมาและเก่งด้วย แต่หลังจากที่ได้ตำแหน่งมาก็อย่าพึ่งทิ้งมันไป เพราะมันสำคัญมากในการบริหารงาน บริหารคน

8.เป็นนักพัฒนา

เป็นนักพัฒนา พัฒนาในที่นี้หมายถึงพัฒนาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขวัญและกำลังใจ ใช่เป็นเรื่องสถานที่เพียงอย่างเดียว

9.มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กอย่างจริงจัง

เนื่องจากผู้บริหารไม่ได้ทำหน้าที่ในการสอนนักเรียนโดยตรงแล้ว แต่ท่านคือผู้บริหารครู และครูทำหน้าที่หลักคือการ “สอน” ผู้บริหารหลายคนลืมเรื่องนี้ไป มุ่งเป้าสนใจไปแต่เรื่องของอาคารและสถานที่ จนลืมเป้าหมายหลักของโรงเรียนไปนั่นก็คือ สอนนักเรียน ผู้บริหารหลายท่านดึงครูออกไปจากห้องเรียน ทำให้ครูไม่ได้ทำหน้าที่การสอนอย่างที่ควร

10.เห็นผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก

บางครั้งนโยบายหรืองานประเมินประกวด เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตามไปล่ารางวัลกับเขามากไปก็ได้ เพราะงานเหล่านี้ทำให้เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรู้หนังสืออย่างเท่าที่ควร จนทำให้โรงเรียนกลายเป็นสถานที่ชนไก่ไป(แข่งขัน) หรือถ้าอยากจะทำจริงๆควรจะเน้น ทั้งงานสอนและงานอื่นๆไปพร้อมกันก็สามารถทำได้ แต่ไม่ควรทิ้งผลประโยชน์ของนักเรียนไป

ถ้าผอ.ท่านใดมีแบบนี้ได้ แม้ท่านจะเกษียณอายุราชการ เชื่อแน่ว่าก็ยังจะมีลูกน้องและมิตรมากมายไปมาหาสู่เสมอ เพราะท่านคือแบบอย่างที่ดี เป็นผอ.ในอุดมคติตลอดมา

ครูนอกกรอบ

 

Related posts:

1 thought on “8 คุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นผอ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *