8 เกณฑ์!!!วิธีคัดเลือกครูดีตามเกณฑ์ประเมินสรรหาครูดีเด่นของคุรุสภา

คุณลักษณะของครูดีเด่นของคุรุสภานั้น คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะของครูไว้ดังต่อไปนี้

1. คุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ประกอบด้วย

1) ด้านจรรยามารยาทและคุณธรรม จะต้องเป็นผู้มีความยุติธรรม เมตตากรุณา รับผิดชอบงานและตรงต่อเวลา มีความรักและเอาใจใส่ต่อศิษย์ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่น่า ไว้วางใจ รักษาความลับของศิษย์ และมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครูอย่างมาก

2) ด้านบุคลิกภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ มีท่วงทีวาจาสุภาพเรียบร้อย มีกริยามารยาทดี ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

3) ด้านมนุษยสัมพันธ์และสัมพันธภาพในครอบครัว ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมต่อบุคคลทั่วไปและมีความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว

4) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน จะต้องเป็นผู้มีลักษณะเป็นผู้นำ โดย ผลงานหรือโครงการที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน และให้ความร่วมมือ อย่างดีต่อชุมชนเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจัดขึ้น มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็น อย่างดี ประชาชนให้ความศรัทธาและนับถือเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป

5) ด้านธุรการ จะต้องเป็นผู้มีความสนใจในงานธุรการ เช่น จัดทำระเบียนให้ เรียบร้อยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดทำบัญชีเรียกชื่อ รายงานผลการเรียนการสอน

6) ด้านอุปนิสัย จะต้องเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเป็นที่รักของศิษย์ และบุคคลทั่วไป มี อารมณ์ดี และมีความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

7) ด้านสุขภาพอนามัย จะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของ ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

8) ด้านความเสียสละ จะต้องเป็นผู้อุทิศเวลาให้กับงานสอน เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา

https://www.gotoknow.org/posts/521316

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *