การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

โหลด ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพุธ ที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

สับ”ระบบสอบคัดเด็ก”ตัวการสร้างเหลื่อมล้ำ ฝ่ายวิจัย สสวท.ศึกษาสภาพการศึกษาไทย

ฝ่ายวิจัย สสวท.ศึกษาสภาพการศึกษาไทย โดยมองผ่านผลการสอบ PISA ระบุการศึกษาไทยยังห่างไกลความเป็นเลิศ มีจุดอ่อนด้านลบ ต้องแก้ไขปรับปรุงรีบด่วน ชี้ “ระบบ” รับนักเรียนที่ใช้วิธีการสอบคัดเลือกเด็กเก่งเป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทั้งการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ผนวกวัฒนธรรมเคารพผู้ใหญ่ ทำให้เป็นอุปสรรคการคิด วิพากษ์วิจารณ์ อีกทั้งการยกย่องคนมีชื่อเสียงให้มาทำงานด้านการศึกษาทั้งที่ขาดประสบการณ์ ทำให้การแก้ปัญหาไปไม่ถึงไหน รวมทั้งค่านิยมต้องให้ผู้อื่นบอก ส่งผลให้เกิดวงจรอุบาทว์กวดวิชาไม่จบสิ้น ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัย สสวท.ได้จัดทำเอกสาร “Focus ประเด็นจาก PISA” ซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประเมินผลของ PISA ขณะนี้ เอกสารฉบับที่ 18 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เรื่อง “PISA กับประเทศไทย : Read More …

ประกาศปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัด สพฐ.ชั้นม.1 ทุกโรงเรียนสมัครพร้อมกัน 25-28 มี.ค.61 สอบคัดเลือกและโอเน็ต เงื่อนไขพิเศษประกาศผล-รายงานตัว 4 เม.ย.61

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561 โดยแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)แล้ว เพื่อให้เตรียมการประกาศต่อไป โดยปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เป็นดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันที่ 28 ก.พ.-6มี.ค.2561 จับฉลากและประกาศผลพร้อมรายงานตัว 10 มี.ค. 2561มอบตัว 17มี.ค. 2561 กรณีเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผลและรายงานตัว 10มี.ค.2561มอบตัว 17 มี.ค. 2561 ป.1 รับสมัคร 7-11 มี.ค.2561 จับฉลาก ประกาศผลและรายงานตัว 18มี.ค2561 มอบตัว 24มี.ค.2561 Read More …

เจาะลึกให้เข้าใจ – ป้องกันให้ถูกทาง – แก้ไขให้แม่นยำกับ (4 วิกฤติเด็กปฐมวัย)

ขณะที่ ประเทศไทยกำลังได้ชื่อว่ามีความพยายามอย่างยิ่งยวด ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาเด็กเยาวชนให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ทั้งนโยบายการศึกษานานาชาติ สนับสนุนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการปฏิรูปหลักสูตร และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น ฯลฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายและน่าตกใจว่า ผลของความพยายามกลับปรากฎเป็นตัวเลขเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ต่ำกว่ามาตรฐานถึง30% จากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2559 พบว่า เด็กปฐมวัยมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากขึ้น ทั้งด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ การติดเกม รวมไปถึงปัญหาในการควบคุมตัวเองและอื่นๆ อีกมากมาย เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? เหตุใดการพัฒนาการศึกษาจึงไม่ช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสม ? ตลอด 2- 3 ปี ที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจัยปัญหาพัฒนาการเด็ก จากหลายหน่วยงาน รวมถึงสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ที่จัดทำ“โครงการพัฒนาและขยายแนวคิดตามหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง” ซึ่งศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา พบว่า ต้นเหตุปัญหาพัฒนาการเด็กในสังคมไทย น่าจะเกิดจาก “การมุ่งเน้นส่งเสริมความ “ฉลาด” ด้วยความไม่เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และไม่รู้หลักในการพัฒนาสมองที่ถูกต้อง” ไม่ว่าจะเป็น การเร่งเรียนเขียนอ่านเกินวัย, การปลูกฝังวินัยเด็กผิดวิธี, Read More …

ข้าราชการทุจริต!ต้องขึ้นศาลอาญาฯ(โทษอาจถึงตาย!)

“การทุจริต” เป็นภัยร้ายแรงสำคัญที่ทำลายความมั่นคงของชาติ การทุจริตเกิดจากหลายสาเหตุ ตัวแปรปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ “ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ” ดังนั้นทุกรัฐบาลไทยจึงมีนโยบายสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม   ในการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน หรือ CPI (Corruption Perceptions Index) ขององค์กรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ(Transparency International) ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ที่มี 180ประเทศทั่วโลกเข้ารับการประเมิน  สำหรับประเทศไทย เฉพาะในช่วงสามปีที่ผ่านมา คือ 2556–2558มีผล CPI ระดับปานกลาง กล่าวคือ ในปี 2556 ไทยอยู่ในอันดับที่ 102  และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยปัจจุบัน (ปี 2558) ถูกจัดอยู่อันดับที่ 76 ซึ่งหากเทียบกับปี 2556 ดีขึ้นมากเกือบ 30 อันดับ แต่ก็ยังมีการทุจริตที่มาก  โดยมีข้อมูลว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2556–2558) พบปัญหาการทุจริตที่สร้างความเสียหายให้หน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายแสนล้านบาท   รัฐบาลปัจจุบัน Read More …