เทคนิคการสอนภาษาไทย ชั้น ป.1 จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ภาคปลาย)

หลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดหมายของหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาใน 2 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์   จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย ชื่นชมและภูมิใจในภาษาประจำชาติ 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีเจตคติที่ดี พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์   ส่วนประกอบหลักสูตร 1. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงการสอนระยะยาว 3. แผนการจัดการเรียนรู้ 4. แบบเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5. เอกสารเสริมหลักสูตร 6. แบบวัดและประเมินผล   การประเมินผลการเรียนรู้ 1. ประเมินระหว่างเรียน Read More …

‘ฉันฝากเด็กชาวเขาเหล่านี้ด้วย ตัวฉันอยู่ไกล ครูดูแลด้วยนะ’ พระราชดำรัสของพ่อต่อคุณครูบนดอย

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ฝากถึงครูบนดอย เป็นเรื่องเล่าที่เผยโดย เพจFacebook : Information Division of OHM ซึ่งเป็นเพจทางการของสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้โพสเรื่องราวว่า  ครูเรียม สิงห์ทร ครูผู้อุทิศชีวิตเพื่อเด็กด้อยโอกาสบนดอยสูงที่ห่างไกล “โรงเรียนบ้านขอบด้ง” อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นับจากวันที่ครูเรียมตัดสินใจก้าวขึ้นมาสอนนักเรียนบนยอดดอย เมื่อปี 2520 ครูเรียมเกือบตัดสินใจทิ้งอุดมการณ์ถอยหลังกลับเมืองหลวง แต่เมื่อมองขึ้นไปเห็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในห้องเรียนของโรงเรียนบ้านขอบด้งที่ไร้เด็กนักเรียนมาเรียนนั้น ก็เหมือนกับได้สบกับสายพระเนตรของพระองค์ ครูเรียมจึงได้ตัดสินใจสู้ต่อ ครูเรียมบุกไปหานักเรียนถึงกลางไร่ข้าว ไร่ฝิ่น เปิดโรงเรียนสอนหนังสือกลางแปลงผักแปลงนาจนกลายเป็น "ห้องเรียนธรรมชาติ สามารถโน้มน้าวจิตใจให้พ่อ แม่ และเด็ก เห็นความสำคัญของการรู้ภาษาไทย กฎหมายไทย และรู้จักความเป็นไทย แม้จะต้องเผชิญกับความไม่ปลอดภัยรอบด้านจากกองกำลังติดอาวุธของชนกลุ่มน้อยหลายต่อหลายกลุ่ม และปัญหายาเสพติด แต่ความมุ่งมั่นที่ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วนั้น จึงทำให้โรงเรียนบ้านขอบด้ง กลับมาสอนได้ตามปรกติต่อไป โครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมการปลูกผักและดอกไม้ เพื่อให้ผักได้กลายเป็นอาหารกลางวัน และปลูกดอกคาร์เนชั่นเพื่อขายเป็นรายได้หลักแก่เด็ก ๆ Read More …

รายละเอียดการรับบริจาค(ตุ๊กตาและสิ่งของให้น้องนักเรียน!)

เนื่องจากทางเพจ “ครูนอกกรอบ “จะมีกิจกรรมนำตุ๊กตาและเสื้อผ้ารองเท้าไปบริจาค ให้กับเด็กๆชาวเขาในช่วงปิดเทอม  (ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560) จึงอยากจะขอรับของบริจาคจากผู้ที่ใจบุญจากทางบ้าน และผู้ที่่สนใจเข้าร่วม สามารถส่งตุ๊กตา เสื้อผ้า รองเท้าหรือผ้าห่มมาได้ตามที่อยู่ …………………………………………………… 161 ม.9 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง(ของบริจาค)(อย่าลืมวงเล็บนะครับ) …………………………….. ส่วนท่านใดที่สนใจจะร่วมไปทำกิจกรรมไปบริจาคของให้น้องๆนักเรียนพร้อมกับเราก็สามารถติดต่อลงชื่อกับเราได้ที่ กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/1932217597058271/?source_id=1401896636800994 ตอบคำถามท่านที่สงสัยครับ 1.อย่างอื่นรับไหม? ตอบ:เสื้อผ้า รองเท้า ผ้าห่ม เด็กๆผู้ใหญ่ ยินดีครับ เพราะจะเข้าหน้าหนาวแล้ว 2.ปิดรับเวลาไหน? ตอบ:ตลอดเดือนตุลาคม 2560 ครับ 3.ส่งได้อย่างไรM ตอบ:ตามสะดวกนะครับผม 4.สนใจจะไปด้วย ตอบ:ตร่าวๆไปวันที่ Read More …

พ่อแม่รู้ยัง สพฐ. เค้าเปลี่ยนกฎรับเด็กอนุบาลใหม่เริ่มที่ 3 ขวบแล้วนะ

สพฐ. ประกาศเปลี่ยนกฎหมายแล้วจากเดิมรับเด็กอนุบาลหนึ่งที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 4 ขวบ มาเป็น 3 ขวบแทน! เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ว่า ตามมาตรา 54 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีการวางกรอบการดำเนินงานเรื่องของเด็กปฐมวัย โดยเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. รวมถึงแนวปฏิบัติในการรับเด็กเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยสาระสำคัญของประกาศฯ ฉบับนี้ คือ Read More …

(10 อ.) ลักษณะครูคุณภาพในประชาคมอาเซียน

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งอาเซียน รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ในการร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปลายปี 2558 ที่เน้นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาค รัฐบาลไทยได้ผลักดันให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย กฎบัตรอาเซียน (Realizing The ASEAN Charter) มีการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่มี ประชาชน เป็นศูนย์กลาง และคำนึงถึงความมั่นคงของประชาชนในภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์และเข้มแข็ง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของชาติ ดังนั้น “ครู” จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน จำเป็นต้องมีการพัฒนา คุณลักษณะของครู ให้มีคุณภาพเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์และประชาชนโดยทั่วไป “ครูคุณภาพ” จึงควรมีลักษณะ “10 อ” ดังนี้ อุดมการณ์ การตั้งเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติงาน และพยายามใช้วิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างชัดเจน มั่นคง เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะความรักในอาชีพ มีจิตสำนึกและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างแน่วแน่ และพัฒนาตนไปสู่ Read More …