13 ปี มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย…สถานการณ์ยังวิกฤติ

13ปี มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพิ่งเริ่มต้น…สถานการณ์ยังวิกฤติ ในวันที่ 27 ก.พ.2561 นี้ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จัดงานเสวนา “13 ปี ของมาตรฐานการศึกษาชาติ: เด็กปฐมวัยในวันนั้นเท่ากับผู้ใหญ่ในวันนี้” ภายในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว “กว่าทศวรรษ พัฒนาครอบครัวอบอุ่น สร้างคุณค่าคน คือผลงานของเรา” โดย ดร.รุ่ง แก้วแดง อดีต รมช.ศึกษาการ ได้รับเชิญร่วมวงเสวนาครั้งนี้ได้สะท้อนความคิดเรื่องความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย ที่ทำให้ย้อนคิดไปถึงการจัดการศึกษาปฐมวัยหรือการศึกษาอนุบาลในอดีต ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยในขณะนั้น เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับอนุบาล มีเฉพาะในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาลจังหวัดละ 1แห่ง อีกทั้งจากแนวความคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต ทำให้รัฐบาลหันมาทุ่มเทการศึกษาปฐมวัย ส่งผลให้มีรูปแบบการจัดที่หลากหลายการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 1-4 Read More …

หมอธี’สั่ง วิเคราะห์เลิกสอบโอเน็ต-เรียน 8 กลุ่มสาระ?

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของศธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. รายงานการดำเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ อาชีพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ภายใน 2 เดือนนี้ อย่างไรก็ตามตนได้ย้ำในที่ประชุมด้วยว่า ในส่วนของนักเรียน นักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จะต้องไม่ตกขบวน โดยขอให้เร่งหารือ กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานฉลอง ในครบรอบ 126 ปี วันสถาปนา ศธ. ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน โดยปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน เนื่องจากตรงกับวันจันทร์ วันทำงานปกติ Read More …

16 ลักษณะของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นเหมือน “แรด” และ “นกฮูก” อ่านต่อ…

“อนาคตของชาติขึ้นอยู่กับการอบรม สั่งสอนของครู” การศึกษาปฐมวัยนับเป็นการวางฐานรากชีวิตให้มั่นคงและแข็งแรง การที่จะพัฒนาคนให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขต้องพัฒนา ทั้งทางด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม เริ่มพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เพราะหากเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่สมดุลครบ 4 ด้าน ก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีประสบการณ์ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รอบคอบทางความคิด กล้าตัดสินใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค มีการวางแผนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้เพื่อการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าหากจะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้านั้น ต้องมีการวางรากฐานสังคมให้มั่นคงและแข็งแรงเพราะสังคมจะดีได้นั้น ต้องอาศัยคนที่อยู่ในสังคม การพัฒนาคนก็ต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่เด็กปฐมวัยจึงจะเป็นการวางรากฐานในชีวิตอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยโดยตรงคือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครูปฐมวัย ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการอบรมเลี้ยงดูให้ความรัก และแนะนำแนวทางที่ถูกต้องให้กับเด็ก ดังนั้นครูปฐมวัยจึงมีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ครูปฐมวัยจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาแนวการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงมีการเปรียบเทียบครูปฐมวัยในลักษณะพิเศษดังนี้ ***ครูปฐมวัยต้องเป็นเหมือน “ผึ้ง” Read More …

เทคนิคการออกข้อสอบ “แบบปรนัย” ให้ดี มีคุณภาพ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ลักษณะโดยทั่วไปของข้อสอบปรนัย จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือคำถาม และคำตอบ ตัวคำถามของข้อสอบปรนัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความรู้ความสามารถต่าง ๆ ตามที่ผู้ถามต้องการ ซึ่งจะวัดตั้งแต่ความจำผิวเผินไปจนถึงวัดพฤติกรรมที่ลึกซึ้งคือการประเมินค่า คำถามแต่ละข้อจะถามเฉพาะจุดเล็ก ๆ ของเนื้อหา ดังนั้นจึงมีจำนวนมากข้อ ส่วนคำตอบของคำถามประเภทนี้ผู้ตอบต้องใช้เวลาในการคิดและการตอบเป็นส่วนใหญ่ การเขียนตอบจะใช้เวลาน้อยซึ่งอาจเขียนเป็นประโยคสั้น ๆ หรือทำเครื่องหมายบนคำตอบที่ต้องการ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2526 : 122) ดังนั้น สาระสำคัญของผู้ตอบที่ต้องปฏิบัติมี ดังนี้ (Throndike and Hagen. 1969 : 64) 1. ต้องอ่านข้อสอบที่มีทั้งคำถามและคำตอบที่สมบูรณ์ ทำให้ผู้ตอบไม่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในคำตอบนั้นเลย 2. เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด จากตัวเลือกที่ผู้เขียนข้อสอบกำหนดมาให้ 3. ต้องตอบคำถามจากข้อสอบหลายข้อ Read More …

กระทู้ดังพินทิป “ความรู้สึกของนักศึกษาครู”

ความรู้สึกของนักศึกษาครู ความรู้สึกนั้น…มันไม่เกิดขึ้นแล้ว ในวันที่ข้าพเจ้าตัดสินใจเดินทางเข้ามาสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งย่านกรุงเก่า คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ข้าพเจ้าคิดเสมอว่าการเป็นการเป็นคุณครูคอมพิวเตอร์นั้นมันไม่ง่ายเลยนะ มันต้องผ่านกระบวนการมากมาย หลากหลายศาสตร์รวมเข้าไว้ด้วยกัน คนที่เรียนในสาขานี้ได้ จะต้องเก่งหลายด้าน  ด้านเทคโนโลยี ภาษา ประวิติศาสตร์ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ และ บางทีเราต้องซ่อมคอมพิวเตอร์ ต่อสายอินเตอร์เน็ตเป็น  อีกทั้งเมื่อเรียนถึงปีที่ 4 จะต้องออกสังเกตการณ์สอน มีงานเยอะแยะมากมายที่ท้าทายให้เราได้ทำในอนาคต เราต้องเป็นคุณครู ทำตัวให้น่าเคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน  เราจะเรียนไหวหรอ ข้าพเจ้าคิดแบบนี้ซ้ำๆ ในระหว่างจบการศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และปีที่ 3 ช่วงท้ายที่ข้าพเจ้าจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรดี เพราะทางฝ่ายฝึกประสบการณ์ได้มีกำหนดวันในการเลือกโรงเรียนที่จะออกฝึกสังเกตการณ์สอนในชั้นปีที่ 4 แล้ว ความคิดซ้ำๆ แบบเดิมก็เข้ามาในหัวของข้าพเจ้าอีกครั้ง แต่มันก็หายไปอย่างรวดเร็วเพราะได้มีความคิดใหม่ได้เข้ามาแทนที่คือ เราเรียนมาตั้งนานเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะแค่นี้ยังไม่พอหรอกับการพิสูจน์ตนเองในฐานะนักศึกษาครู เมื่อข้าพเจ้าคิดได้ ข้าพเจ้าก็ดำเนินการตัดสินใจเข้าอบรมสัมมนาและเลือกโรงเรียนตามที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์กำหนด ข้าพเจ้าเลือกลงโรงเรียนประจำอำเภออำเล็กๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางและเป็นโรงเรียนที่ข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมตอนต้นและมัธยมตอนปลายด้วย เป็นสิ่งที่ดีที่ข้าพเจ้าจะได้กลับไปพบกับครูอาจารย์ที่เคยสอนข้าพเจ้า ในชั้นปีที่ Read More …