โหลดด่วน!รวมเอกสารที่(จำเป็น)ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน

การเยี่ยมบ้าน หมายถึง การที่ครูไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียน อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  และทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางบ้านของนักเรียน และนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไปการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีจุดมุ่งหมายและหลักการ ดังนี้ จุดมุ่งหมายของการเยี่ยมบ้าน มีดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน 2. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน 3.  เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน 4.  เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ   หลักการเยี่ยมบ้าน : เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อครูและโรงเรียนอีกทั้งยินดีให้ข้อมูล  ครูที่ไปเยี่ยมบ้านจึงควรยึดหลักการดังนี้ 1. ก่อนไปเยี่ยมบ้านควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อไปบอกกล่าวผู้ปกครองก่อนว่าครูจะเยี่ยมบ้านในวันใดเวลาใด 2. ครูควรตั้งจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมบ้านว่าต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเรื่องใดบ้าง พร้อมทั้งเตรียมหัวข้อที่จะสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้ปกครองของนักเรียน  เพื่อให้ได้ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายนั้น 3. ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนเท่าที่มีอยู่ก่อนไปเยี่ยมบ้าน เพื่อการปฏิบัติตัวหรือถามคำถามที่เหมาะสมกับสภาพทางบ้านของนักเรียน 4.  พยายามสร้างให้เกิดความคุ้นเคย  ความอบอุ่นใจ Read More …

คู่มือการสร้างวินัยเชิงบวก สำหรับงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

ครูหรือพ่อแม่ย่อมเป็นที่รักของเด็ก เป็นคนที่เด็กหันไปหาเมื่อต้องการความอบอุ่นปลอดภัย การลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงจึงขัดแย้งกับธรรมชาติและทำให้เด็กสับสนหรือเสียใจเมื่อคิดว่าคนที่ควรจะปกป้องคุ้มครองให้ความรักความอบอุ่น กลับเป็นผู้ทำร้ายเด็กเสียเอง หรือหากมองจากมิติของสิทธิมนุษยชนก็จะเห็นได้ง่ายว่าเด็กทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกประเภท เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่ย่อมไม่ยินยอมให้ใครมาดูถูกเหยียดหยาม ล้อเลียน ทำร้ายร่างกาย จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เด็กจะต้องทนรับความเจ็บปวดจากการกระทำเช่นนี้ด้วย ซึ่งเด็กไม่มีทางที่จะหันไปขอความช่วยเหลือจากใครได้ ครูและผู้ใหญ่ในโรงเรียน จึงต้องช่วยเหลือเด็ก ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กเสียเอง ดาวน์โหลดคู่มือ การสร้างวินัยเชิงบวก ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

แจกฟรี!โปรแกรมตัดเกรดนักเรียนง่าย ๆ ด้วย สูตรใน Excel โดยใช้สูตร IF

โหลดเลย คลิกโปรแกรมตัดเกรดด้วยExcel หลังวุ่นวายกับการตัดเกรดนักเรียนเสร็จแล้ว  เลยได้สูตรในการตัดเกรดนักเรียนนำมาแชร์กับเพื่อน ๆ บนเวบบล็อกค่ะ    ลองดูวิธีการที่ดิฉันนำสูตรจาก Excel มาช่วยในการทำงานจัดการตัดเกรดให้กับนักเรียนกันนะคะ จากรูปด้านบน  เงื่อนไข ช่วงคะแนน จะเขียนสูตรได้ดังนี้ ถ้าค่าคะแนนในเซลล์ W น้อยกว่า 50   ตัดเกรดให้เป็น 0  เขียนได้                       W4<49,”0″ ถ้าคะแนนในเซลล์  “W  มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 54    ตัดเกรดให้เป็น 1  เขียนได้  W4<=54,”1” ถ้าคะแนนในเซลล์ “W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 59 ตัดเกรดให้เป็น 1.5 เขียนได้      W4<=59,”1.5” ถ้าคะแนนในเซลล์ “W มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Read More …

เครื่องมือ ICT สำหรับจัดการเรียนการสอนของครูไทยยุค 4.0

1. Google Form เป็นบริการในการสร้างแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบทดสอบ ออนไลน์ พร้อมเครื่องมือการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และแสดงผลเป็นกราฟที่สวยงาม พร้อมพื้นที่การเก็บฐานข้อมุลออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลด เป็น Excel ก็ได้ จุดเด่น ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หรือแบบฝึกหัดได้ ตัวอย่าง คลิกที่นี่ คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่ 2. https://padlet.com ใช้สำหรับสร้าง กระดานสนทนา สำหรับการส่งงาน การระดมความคิด ฯลฯ วิธีใช้ คลิกที่นี่ 3. Kahoot คือ โปรแกรมที่สามารถเล่นเกมส์ผ่านทางเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ และ แอพพลิเคชั่นจากแอนดรอย เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน จุดเด่นคือ ทำข้อสอบ และแบบสอบถามที่เร้าความสนใจนักเรียนมาก สนุก ตื่นเต้น วิธีใช้งาน คลิกที่นี่ 4. Read More …

ว25/2560 การนำวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษฯ

ว 25 /2560 การนำวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ มาใช้บังคับกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โหลดเลย!คลิก ที่มา http://www.otepc.go.th/images/0_%E0%B8%A0%E0%B8%84./v25-60.pdf