โหลดเลย!!!สรุปผลการประเมิน PISA 2015 ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์

สรุปผลการประเมิน PISA 2015 ด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกและประเทศร่วมโครงการ PISA ประเมิน ความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยเข้าร่วม การประเมินผลมาตั้งแต่แรกโดยการประเมินรอบแรก (Phase I : PISA 2000 PISA 2003 และ PISA 2006) และ การประเมินรอบสอง (Phase II : Read More …