ความเป็นครูของครูไทยที่สังคมคาดหวัง

การเป็นครูนั้นไม่ใช่ว่าใครที่พอมีความรู้หรือท่าทางน่าเชื่อถือก็จะมาเป็นครูได้ ครูเป็นคุณลักษณะที่ผู้ประสงค์จำดำเนินอาชีพนี้ต้องฝึกฝนศึกษาจนเชี่ยวชาญ จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรวิชาชีพในระดับหนึ่งเป้นอย่างน้อย ทั้งนี้เพราะครูเป็นทั้งฐานะของบุคคลและวิชาชีพที่สังคมตาดหวังว่าจะต้องมีบทบาท ความสำคัญ หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณลักษณะ บุคลิกภาพ ค่านิยม จรรยาบรรณ และคุณธรรมที่เป็นแบบอ่างได้นั่นเอง หากจะคิดต่อไปว่าความเป็นครูของครูไทยควรเป็นอย่างไรในประเด็นนี้ ศาสตราจารย์สุมัน อมรวิวัฒน์ (2535 : 468-474) อธิบายได้อย่างชัดเจนอย่างยิ่งว่า ดังนี้                 1. ครูคือมนุษย์                 ในโลกนี้มีพลโลกอยู่ 2 ประเภทเท่านั้น ประเภทแรกคือคน และประเภทที่ 2 คือมนุษย์ พวกที่เป็นคนนั้น เป็นเพียงสิ่งที่มีชีวิตชนิดหนึ่งที่พัฒนาแต่ร่างกายและความเป้นอยู่แต่จิตใจและความรู้สึกนึกคิดหาได้พัฒนาขึ้นไม่ แต่ละวันจะดำเนินไปตามแรงกระตุ้นของสัญชาตญาณ หิวก็กิน ง่วงก็นอน ใครทำให้ขัดใจก็โกรธและทำร้า เต็มไปด้วยการแก่งแย่งแข่งดีเอาแต่ใจ ให้ไม่เป็น ชัยชนะเกิดจากการทำลายผู้อื่น หลงติดอยู่ในกามและเกียรติยศ หัวใจจึงร้อนเร่าและทุรนทรายอยู่ตลอกเวลา คนพวกนี้ถ้ามาเป้นครู ก็จะคิดแต่เพียงว่าทำอย่างไรถึงจะได้รับ ไดเลื่อนและได้รวย คิดถึงแต่ตัวเอง ซึ่งก็คือผู้รับจ้างสอนหนังสือเท่านั้นเอง                 Read More …

คำถาม: ทัศนคติ และความสนใจ หมายถึง?

คำตอบ: ความพร้อมของร่างกาย จิตใจที่มีแนวโน้มจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ใด ๆ ด้วยการเข้าหาหรือถอยหนี 

คำถาม: ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (มาสโลว์ ’s Hierarchy Needs) คืออะไร?

คำตอบ ความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ 1. ความต้องการทางด้านสรีรวิทยา (Physiological Needs) 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) 3. ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ (Love and belongingness Needs) 4. ความต้องการความเคารพนับถือ (Esteem Needs) 5. ความต้องการประจักษ์ตน (Self – actualization Needs)

คำถาม: การจูงใจ (Motivation) คือ

คำตอบ: กระบวนการนำปัจจัยต่างๆที่เป็นแรงจูงใจ มาผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปอย่างมีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

ทฤษฎีการเรียนรู้จากการคิด (Cognitive Learning)

คำตอบ:คือ การเข้าใจ การรู้ ความจำ การจินตนาการ การคิด การแก้ไขปัญหา การใช้มโนทัศน์ (concept) ภาษาในการเรียนรู้ หรือคำศัพท์เฉพาะสาขาวิชา การใช้กระบวนการทางจิตระดับสูงอื่นๆ (เช่น การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การบูรณาการ เป็นต้น) -ทฤษฎีการเรียนรู้จากการรู้คิดได้แก่ ทฤษฎีของเกสตัลท์ (Gestalt) ที่เน้น “ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนย่อย” ทฤษฎีของเฟียเจท์ (Piaget) ที่เน้น “การรู้คิดเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม” คำถาม: ทฤษฎีการวางเงื่อนไข แบบแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) เป็นของใคร คำตอบ: พาฟลอฟ (Ivan P.Pavlov) -การทดลอง เอาหมาที่กำลังหิวยืนบนแท่นมีที่รั้งไม่ให้สุนัขเคลื่อนที่ เจาะรูเล็ก ๆ Read More …