7 วิธีในการจัดเรียงนักเรียนเพื่อทำงานกลุ่ม

การทำงานเป็นกลุ่มนั้น นอกจากจะทำให้นักเรียนเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในกลุ่มแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ความคิดเห็นของผู้อื่น เรียนรู้ที่จะรับฟัง เสนอแนะ และบริหารจัดการกันภายในกลุ่ม เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายแล้วนั้น ในการจะจัดนักเรียนเข้ากลุ่มนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการทำงานกลุ่ม เพราะถ้าสามารถจัดกลุ่มนักเรียนได้อย่างเหมาะสม จะทำให้นักเรียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา  ซึ่งรูปแบบของการจัดเรียงนักเรียนเพื่อทำงานกลุ่มนั้น เราสามารถจะดำเนินการได้มากมายดังนี้ 1.ให้นักเรียนจับกลุ่มด้วยตัวเอง             การเชื่อใจและปล่อยให้นักเรียนจับกลุ่มกันเองนั้น สามารถทำได้ง่าย และช่วยให้นักเรียนรู้สึกสบายใจในการทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ข้อจำกัดในการจับกลุ่มลักษณะนี้คือ การขาดองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย เพราะส่วนใหญ่เมื่อให้นักเรียนจับกลุ่มกันเอง ก็มักเลือกที่จะจับกลุ่มกับเพื่อนที่สนิทและรู้จักกันมากกว่า ซึ่งจะทำให้นักเรียนไม่ได้รับฟังความคิดเห็นใหม่ๆจากคนอื่นๆ  และนอกจากนี้ การจับกลุ่มลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบกับนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ค่อยสนิทกับใคร ซึ่งอาจจะโดนปฏิเสธให้เข้ากลุ่มจนส่งผลเชิงลบด้านความรู้สึกกับนักเรียนคนดังกล่าวได้ ซึ่งทางแก้ไขที่ดีที่สุด คือการกำหนดเงื่อนไขในการจับกลุ่มด้วยตัวเอง เช่น ให้นักเรียนจับกลุ่มกันเอง โดยต้องมีจำนวนผู้ชายและผู้หญิงในกลุ่มเท่ากัน เป็นต้น 2.กำหนดกลุ่มให้นักเรียนล่วงหน้า   Read More …

การควบคุมอารมณ์เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่สุด ที่คนเป็นหัวหน้าต้องมี

หากกำลังเผชิญกับปัญหา แต่การระเบิดอารมณ์ต่อหน้าคนอื่นนั้น ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น คุณควรหลีกเลี่ยงการแสดงความหงุดหงิดออกมา ให้คนอื่นเห็นจะดีกว่า เมื่อคนเป็นหัวหน้าแสดงอารมณ์ออกมา คนรอบข้างก็จะเริ่มรู้สึกหวาดหวั่น และคอยสังเกตสีหน้าท่าทางของคุณ เมื่อเป็นแบบนี้นานวันเข้า ก็จะเกิดเป็นความรู้สึกต่อต้านคุณขึ้นมา แต่ถ้าเกิดใครบางคนในทีม ที่ชอบพูดจาขวานผ่าซากตอกคุณกลับโดยไม่กลัวเกรง นั่นอาจกลายเป็น ชนวนของการระเบิดอารมณ์ใส่กันก็เป็นได้ พอโต้เถียงกันด้วยอารมณ์ ข้อสรุปที่ได้ก็จะไม่ถูกต้อง และหากคนในทีม ทำตามข้อสรุปนั้น งานก็มีแต่จะถอยหลังเข้าคลอง นอกจากนี้การใช้อารมณ์ยังทำให้คุณถูกมองว่าเป็น “คนเจ้าอารมณ์” และไม่มีความเป็นผู้นำอีกด้วย บางคนอาจมองว่าการใช้อารมณ์ จะช่วยรักษาความน่าเกรงขามเอาไว้ได้ แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิด คนที่น่าเกรงขาม อาจใช้อารมณ์แล้วได้ผลดีในบางครั้ง แต่หากทำบ่อยๆ เข้า ความน่าเกรงขามก็อาจหมดไปได้เหมือนกัน ยิ่งถ้าเป็นคนที่ดูไม่น่าเกรงขาม แต่กลับชอบขึ้นเสียงด้วยแล้ว ก็รังแต่จะถูกมองว่า “ดีแต่เห่า” เท่านั้น หากอยากทำเป้าหมายให้ลุล่วง คุณต้องหัดใช้เหตุผลมาควบคุมอารมณ์ และอย่าแสดงอารมณ์ออกมาพร่ำเพรื่อ ข้อมูลจาก: Read More …

นักเรียนสอบตกเกือบครึ่งห้อง ครูมีความผิดทางวินัย…

ครูฟ้องศาลปกครอง ศาลพิพากษายืน ตามมติ กศจ. โปรดศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองไว้เป็นอุทาหรณ์ครับ ผู้ปกครองนักเรียนได้ร้องเรียนว่า ผลการเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้รับคะแนน ๐ จำนวน ๒๑ คนจากนักเรียนจำนวน ๔๗ คน ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงดำเนินการสอบสวนครูสมศรี ซึ่งเป็นครูประจำวิชา แล้วเห็นว่า เป็นความผิดอย่างไม่ร้ายแรงควรตักเตือนไว้ก่อน. แต่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เห็นว่า ควรลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน ครูจึงไปฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษทางวินัย… ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้สอนจะต้องพิจารณาผลการประเมินของผู้เรียนระหว่างภาคเรียน ว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับใด หากผลประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ หรือไม่ผ่าน ครูจะต้องดำเนินการให้มีการสอนเสริมและสอบซ่อมแก้ตัวให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอน และสอบวิชาดังกล่าว โดยจะต้องปรับปรุงแก้ไขนักเรียนที่มีข้อบกพร่องเพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น ในการสอนเสริมและสอบซ่อมต้องกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมและประกาศให้นักเรียนทราบ การกระทำของครูสมศรีทำให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ภาพลักษณ์ของครูและโรงเรียนโดยส่วนรวม ทำให้สังคมเสื่อมศรัทธาต่อวิชาชีพครู Read More …

การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน

ปัจจุบันนี้ เรื่องของ Active Learning นับเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในการศึกษาช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ ด้วยเพราะเป็นแนวจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยความหมายของ Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) นั้น หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการกระทำและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากสมมติฐาน 2 ประการ อันได้แก่            1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์            2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน            ก่อนที่จะเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของ Active Read More …

การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ

การคูณด้วยไม้ตะเกียบเป็นการบูรณาการโดยใช้ไม้ตะเกียบ ขั้นที่ 1 นักเรียนเตรียมตะเกียบคะนละ 10 คู่ (20 อัน) ขั้นที่ 2 วางตะเกียบตามหลักของตัวเลขจำนวนนั้นๆ เช่น 13 x 21 ในแนวตั้ง วางตะเกียบ 1 อัน แทนหลักสิบ (แทนเลข 1) และวางตะเกียบ 3 อัน แทนหลักหน่วย (แทนเลข 3) ขั้นที่ 3 ในแนวนอน ใช้ตะเกียบวางทับไม้ตะเกียบในขั้นที่ 2 วางตะเกียบ 2 อัน แทนหลักสิบ (แทนเลข 2) วางตะเกียบ Read More …