เทคนิคการ “เก็บเด็ก” ด้วย “3E” และ “ซีโฟร์ ”

“เก็บเด็ก” ไม่ได้หมายถึง การจัดการให้เด็กที่ไม่พึงประสงค์หายไปจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งลมหายใจหากแต่หมายถึงการจัดการให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์หายไป หลายครั้งที่เราซึ่งหมายถึงทั้งผู้ใหญ่และสังคมนั้นเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมักจะเกาไม่ถูกที่คัน หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมที่เรียกกันว่า “กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์”นั้น บางครั้งเราก็จัดให้เด็กในลักษณะของการจัดตามความต้องการของเราเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเราคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม ในการจัดกิจกรรมหลาย ๆครั้ง เราจึงพบเห็นผู้ที่จัดกิจกรรมมักจะกลัวว่าผู้เข้าร่วมหรือกลุ่มเป้าหมายจะไม่ได้รับความรู้ จึงพยายามยัดเยียดความรู้ให้โดยเฉพาะการใช้รูปแบบการบรรยายไม่เว้นแม้แต่ในระบบโรงเรียน ซึ่งการบรรยายจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อผู้บรรยายเป็นผู้มีความรู้เฉพาะเรื่องสูง ประกอบกับเนื้อหาเป็นเนื้อหาเฉพาะแต่การบรรยายหากจะได้ผลดีสมควรต้องใช้ควบคู่กับการให้ความรู้โดยวิธีอื่นด้วย “ผมไม่เข้าเรียนเพราะมีความรู้สึกว่าครูสอนไม่ได้เรื่อง ไม่มีมาตรฐานการให้คะแนนผลกลับกลายมาเป็นว่าเราหมดสิทธิสอบ” “ผมไม่เห็นว่าการที่เราผมยาวหรือใส่กางเกงยีนส์ไปเรียนมันจะทำให้ผลการเรียนเราลดลงหรือจะทำให้เราเป็นคนดีหรือไม่ดีกว่าเดิมขึ้นมาได้ แต่พอเราผมยาวครูก็ไม่ให้เข้าห้องเรียน” “เวลาเราเข้าห้องสาย เพราะคาบก่อนเรียนอีกตึกหนึ่งซึ่งไกลมาก แต่อาจารย์ไม่ฟังเหตุผล ไม่ยอมให้เข้าห้องเรียน ไม่รู้จะไปอยู่ไหนก็ไปร้านเกมแทนดีกว่า” เสียงพร่ำบ่นของน้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการควบคุมเชิงอำนาจ โดยผู้มีอำนาจตามสถานะหรือบทบาท ซึ่งในที่นี้รวมถึง ครู อาจารย์ ทั้งหลายทั้งการศึกษาในและนอกระบบ ซึ่งการมุ่งสร้างมาตรฐานทางวิชาชีพโดยไม่คำนึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และการไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้เรียนในลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมย่อมเกิดผลในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกเนื่องจากไม่ได้มุ่งแก้ที่สาเหตุของพฤติกรรมด้วยกระบวนที่เป็นขั้นเป็นตอน เช่น กระบวนการ 3E ที่ต้องเริ่มต้นโดยการใช้ E ตัวที่ 1 ก่อนหากใช้แล้วไม่ได้ผล ก็ทดลองใช้ E ตัวที่ 2 และ ใช้ E ตัวที่ 3 เป็นลำดับสุดท้าย กล่าวคือ v E 1 : Read More …

ครูไม่ควรพลาด!!!กลวิธีสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้

… วันที่เด็กคนหนึ่งรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์รู้จักสะกดคำ แจกลูกจนสามารถอ่านออก เขียนได้คือวันที่ดอกไม้แห่งความสุขเบ่งบาน สวยใส กลางหัวใจของเขาและแสงสว่างแห่งชีวิตได้เปิดประตูต้อนรับเขาแล้ว … แต่…ในทิศทางที่ตรงกันข้าม ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คือความทุกข์และความมืดมนของเด็กคนนั้น เป็นความทุกข์ของครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นเรื่องที่สาคัญเร่งด่วน จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็น “ความทุกข์ของแผ่นดิน” ไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ ณ วันนี้หลายส่วนที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นว่าปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤติแล้ว และต่างมองหาหนทางแก้ไขกันอยู่ด้วยแนวทางที่หลากหลาย ถูกทางบ้าง หลงทางไปบ้าง ตามศรัทธาและความเชื่อของแต่ละส่วน ถ้าถามว่า – สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คำตอบก็คงมีหลากวิธีหลายแนวทาง ตามความเชื่อความศรัทธาและประสบการณ์ของแต่ละส่วน ดังกล่าว ผมเองมีความศรัทธาและเชื่อมั่นโดยสนิทใจมาโดยตลอดว่า วิธีการของบรรพบุรุษไทยและครูไทยในอดีตนั้น เป็นภูมิปัญญาในการถ่ายทอด เชื่อมโยงการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถทำหน้าที่สืบทอดและปกปักรักษาให้ภาษาไทยยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันได้ ผมจึงพยายามทบทวนและย้อนรอยถึงภาพในวัยเยาว์ เพื่อย้อนรำลึกว่า ในชั้นต้นนั้น “ครูของผมสอนผมอย่างไร Read More …

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 23 กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษาและใน มาตรา 24(4) ได้กำหนดไว้ว่า “ การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา”    จอห์น ดิวอี้ ปราชญ์ทางการศึกษาชาวอเมริกา ได้อธิบายถึงความจำเป็นที่โรงเรียนต้องจัดให้มีการสอนแบบ “บูรณาการ” ( Integrate curriculum) หรือการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยไม่เน้นการเรียนเป็นรายวิชา ว่า ปัญหาอุปกสรรค รวมทั้งประสบการณ์ต่าง Read More …

การเขียนคำนำ เขียนอย่างไรให้ดูดี

คำนำ หมายถึงเนื้อหาส่วนแรกของรายงานหรือเป็นส่วนแรกของหนังสือเล่ม เขียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเขียนรายงานหรือการวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือเล่มนั้นๆดังนั้นการเขียนคำนำจึงมีอยู่หลายรูปแบบ และการเขียนคำนำในแต่ละรูปแบบควรมีลักษณะอย่างไร ศึกษาได้จากรายละเอียดและตัวอย่างต่อไปนี้ การเขียนคำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านเกิดความสนใจในเนื้อหาของรายงานหรือสนใจเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้น หลักการเขียนคำนำต้องเป็นความคิดแปลกใหม่ ลักษณะเชิญชวนสร้างความสนใจแก่ผู้อ่าน โดยยึดหลักการเขียน ดังนี้ เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน การเขียนคำนำด้วยการอ้างอิงเนื้อเรื่อง สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนคำนำ หลีกเลี่ยงการนำเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ หลีกเลี่ยงการเขียนคำนำที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกินจริง คำนำไม่ควรเขียนออกนอกเรื่องจนจับประเด็นไม่ได้ การเขียนคำนำไม่ควรมีเนื้อหาซ้ำหรือเหมือนกับการบทสรุปในส่วนท้ายของหนังสือหรือรายงาน อย่าเขียนคำนำด้วยความไม่เชื่อมั่นในเนื้อหา หรือออกตัวว่าไม่เชี่ยวชาญหรืออาจมีข้องยกพร่อง เพราะอาจทำให้คนอ่านไม่ให้ความสนใจ หรือมีทัศนคติในทางลบต่อผู้จัดทำหรือต่อข้อมูลเนื้อหาในรายงานหรือหนังสือเล่มนั้น ขอบพระคุณเนื้อหาจาก https://www.im2market.com/2017/08/16/4576

ศิลปะในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้

อกจากครูจะมีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีแล้ว ครูควรนำสื่อมาสร้างช่องทางการรับรู้ของผู้เรียน จากผลการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ คนทั่วไปสามารถจดจำได้ 10  % ของสิ่งที่อ่าน20% ของสิ่งที่ได้ยิน30% ของสิ่งที่ได้เห็น และได้ยิน70%  ของสิ่งที่ได้พูดหรือซักถาม  90%  ของสิ่งที่เขาพูดขณะปฏิบัติ  สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร  ในขณะเดียวกันการสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในขณะเดียวกันการสร้างแรงจูงใจ กระตือรือร้น  ร่วมมือที่จะเรียนรู้  มีบรรยากาศที่ดี หลักการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมต้องนำมาใช้คือ การพูดให้เข้าใจง่าย   ต้องได้เนื้อหาสาระ คละเคล้าความสนุก มีการปลุกสมองให้รู้จักคิด ช่วยพิชิตปัญหา มารู้จักกัน ฉันถูกเสมอ  มีข้อเสนอที่ดี  มีความสำเร็จ  หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จมีดังนี้          1. สร้างแรงจูงใจ  โดยวิธีการถ่ายทอดที่ผสมผสาน          2. คำนึงถึงความสามารถในการเรียนรู้โดยปกติเด็กจะสนใจสูงใน 15 นาทีแรกและการเรียนรู้จะลดถอยลงถ้าไม่มีกิจกรรมอื่นแทรก                       3. ต้องคำนึงประสบการณ์ในอดีตของผู้เรียน Read More …