ด่วนที่ สุดที่ ศธ 04009/4044 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่องคู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบ 1. ไฟล์ที่ 1 [‘ ขนาดไฟล์ 241.83 KB ‘]2. ไฟล์ที่ 2 [‘ ขนาดไฟล์ 4.16 MB ‘]

สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 3

คำถาม=> การเรียนรู้ที่เรียกว่า 4 MAT หมายถึง คำตอบ=> การจัดกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Why-What-How-if) คำถาม=>4 MAT พัฒนาโดยใคร คำตอบ=> แมคคาร์ธ คำถาม=>เด็กถนัดการวิเคราะห์มักจะถามว่า คำตอบ=>What อะไร คำถาม=>เด็กถนัดการใช้จิตนาการมักจะถามว่า คำตอบ=>Why ทำไม คำถาม=>เด็กถนัดการใช้สามัญสำนึกมักจะถามว่า คำตอบ=>How อย่างไร คำถาม=>เด็กถนัดการค้นพบความรู้ด้วยตนเองมักจะถามว่า คำตอบ=>If ถ้า…แล้ว คำถาม=>การสอนแบบ 4 MAT ใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะ คำตอบ=>ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล คำถาม=>วิธีการสอนวิธีทีใดดีที่สุด คำตอบ=>ไม่มีวิธีใดดีที่สุด คำถาม=>การสอนแบบนิรมัยมีลักษณะการสอนอย่างไร คำตอบ=>สอนจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย คำถาม=>การสอนแบบอุปมัยมีลักษณะอย่างไร คำตอบ=>สอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม คำถาม=>การสอนวิธีใดที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำตอบ=>การสอนโดยใดบทเรียนโปรแกรม คำถาม=>การวิเคราะห์ข้อมูลตรงกับหลักธรรมคำสอนอริยสัจ Read More …

สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 2

คำถาม=>พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คำตอบ=>ได้แก่ ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ตัวอย่างพฤติกรรมทางสติปัญญา เช่น – บอกลักษณะของวัยรุ่นที่ดี – เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรียนส่วนสายสามัญกับสายอาชีวะ คำถาม=>จิตพิสัย (Affective Domain) คำตอบ=>ได้แก่ การรับรู้การตอบสนอง การมีค่านิยม การจัดระบบและการสร้างทักษะนิสัย ตัวอย่างพฤติกรรมทางความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม ผลงานทางศิลปะ หรือดนตรี จริยธรรม เช่น – บรรยาย ความสวยงามของสวนดอกไม้ไทย – ยืนยันประโยชน์ของการออกกำลังกาย เป็นต้น คำถาม=>ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คำตอบ=>ได้แก่ Read More …

สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 1

คำถาม=>วิธีสอนโดยการใช้สื่อ (Media) คำตอบ=>วิธีสอนโดยการใช้สื่อคือ กระบวนการที่ผู้สอนได้ใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งวิธีการต่าง ๆ เป็นตัวกลางใน  การสื่อความหมายใด ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ คำถาม=>ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อะไรบ้าง คำตอบ=> (1) ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน (2) การเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก (3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (4) การจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ไม่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย (5) ความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน (6) การท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ (7) การตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ คำถาม=>ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อะไรบ้าง คำตอบ=>(ต่อ) (8) การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (9) การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ (10) Read More …

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Conditioning Theory)

สิ่งเร้าทำให้เกิดพฤติกรรม และผลกรรมที่เกิดภายหลังพฤติกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้กระทำต่อสิ่งเร้านั้น -ทดลองกับหนู -การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ใช้สิ่งเสริมแรง (Reinforcer) ในสถานการณ์ เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ -กฎการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ มี 5 กฎ ดังนี้ การหยุดยั้ง (Extinction) การฟื้นกลับของพฤติกรรม (Spontaneous Recovery) การสรุปความเหมือน หรือการพูดคลุมโดยทั่วไป (Generalization) การแยกความแตกต่าง (Discrimination) การปรับพฤติกรรม (Shaping Behavior) -การเสริมแรงแบบบางครั้งบางคราวจะทำให้การตอบสนองคงอยู่ได้นาน มากกว่า การเสริมแรงแบบต่อเนื่อง