ทฤษฎีการวางเงื่อนไขอย่างต่อเนื่องของกัทธรี (Guthrie’s Continuous Conditioning Theory)

การเรียนรู้เกิดจากความเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยมีการกระทำเพียงครั้งเดียว -ทดลองกับแมว -การเรียนรู้ของนักเรียนจึงเกิดจากการจูงใจ มากกว่าการเสริมแรง

การเสริมแรง คืออะไร เสริมอย่างไรได้บ้าง?

คำตอบ: การทำให้บุคคลเกิดความพอใจด้วยการให้สิ่งที่ผู้รับพอใจ หรือเอาสิ่งที่ผู้รับ ไม่พอใจออกไป ข้อคำนึงในการเสริมแรง ๑. ควรให้การเสริมแรงเฉพาะเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมที่ดี หรือที่ต้องการเท่านั้น ๒. การให้แรงเสริม ต้องแน่ใจว่า เป็นสิ่งที่บุคคลพึงพอใจจริงๆ เพราะบุคคลแตกต่างกัน คำถาม:การลงโทษ คำตอบ:คือ การทำให้บุคคลรู้สึกไม่เป็นสุขด้วยการให้สิ่งที่เขาไม่พอใจ หรือเอาสิ่งที่พอใจออกความบกพร่องของการใช้วิธีการลงโทษ ข้อคำนึงในการลงโทษ ๑. เมื่อจะลงโทษบุคคลใดควรมีการชี้แจงให้เขาเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ได้รับการลงโทษ และเขาควรปรับปรุงพฤติกรรมอย่างไร ๒. การลงโทษควรกระทำทันทีเมื่อผู้ถูกลงโทษแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นอีก ๓. ไม่ควรลงโทษจนรุนแรงเกินกว่าเหตุ

สรุปจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

คำถาม: จิตวิทยาหมายถึงอะไร คำตอบ: วิชาจิตวิทยากำเนิดเริ่มต้นมาจากต่างประเทศเมื่อหลายปีมาแล้ว คำว่าจิตวิทยา Psychology มีรากศัพท์มาจาก Psyche – – – – – – – Psycho = วิญญาณ (Soul) Logos – – – – – – – – logy = การศึกษา Psycho + logy – – – – – – Read More …

สรุปการเรียนการสอนด้วยวิธีต่างๆ

คำถาม: เทคนิคการจัดการเรียนร่วมมือแบบ GI หมายถึง คำตอบ: การสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม คำถาม:: เทคนิคการจัดการเรียนร่วมมือแบบ L.T. หมายถึง คำตอบ: การเรียนรู้ร่วมกัน คำถาม: เทคนิคการจัดการเรียนร่วมมือแบบ STAD. หมายถึง คำตอบ: การประสบความสำเร็จเป็นทีม คำถาม: เทคนิคการจัดการเรียนร่วมมือแบบ TGT. หมายถึง คำตอบ: การแข่งขันเป็นทีม คำถาม: เทคนิคการจัดการเรียนร่วมมือแบบ TAI. หมายถึง คำตอบ: กลุ่มเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล คำถาม: Mind Mapping หมายถึง คำตอบ: แผนผังความคิด คำถาม: Role Playing เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้อะไร Read More …

คำถาม:หมวกแห่งความคิดมีทั้งหมดกี่ใบ อะไรบ้าง

คำตอบ: 6 ใบคือ ⦁ สีขาว แสดงความเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข ⦁ สีแดง แสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ หมวกแดงจึงให้มุมมองทางด้านอารมณ์ ⦁ สีดำ หมายถึงข้อควรระวัง และคำเตือน หมวกดำจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้นๆ ⦁ สีเหลือง แสดงความรู้สึกในทางที่ดี รวมถึงความหวังด้วย หมวกเหลืองจึงเป็นมุมมองในเชิงบวกและคิดในแง่ดี ⦁ สีเขียว แสดงถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ หมวกเขียวจึงหมายถึงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ⦁ สีฟ้า แสดงถึงการจัดระบบกระบวนการคิดของหมวกอื่นๆ หมวกฟ้าจึงหมายถึงการควบคุมให้อยู่ในระเบียบ