ความหมายของ ปพ.2/ปพ.3/ปพ.4/ปพ.5/ปพ.6/ปพ.7/ปพ.8/ปพ.9

ความหมายของ ปพ.2/ปพ.3/ปพ.4/ปพ.5/ปพ.6/ปพ.7/ปพ.8/ปพ.9 คือ คำถาม=>ปพ.2 คือ คำตอบ=>หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้น ม.3  และ ม.6) คำถาม=>ปพ.3 คือ คำตอบ=>แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (จบชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6) คำถาม=> ปพ.4 คือ คำตอบ=>: แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จุดประสงค์เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่โรงเรียนทำขั้นตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล คำถาม=> ปพ.5 คือ คำตอบ=>แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถ้าเป็นหลักสูตรเดิม ป.02-/1-6 (ประถมศึกษา) รบ.3-ต, รบ.3-ป (มัธยมศึกษา) เป็นแบบบันทึกข้อมูล  Read More …

แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย!!!

แอปพลิเคชันแนวข้อสอบครูผู้ช่วย! (ฝึกทำข้อสอบสนุก) แนวข้อสอบครูผู้ช่วย/ท้องถิ่น! “วิชาการศึกษาเวอร์ชัน Pro” พร้อมเฉลย เพียง 19 บาท คลิก!!! แนวข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย!!! 1. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กำหนดอายุการพัฒนาเด็กไว้เท่าใด ก. 3 – 5 ปี ข. 4 – 6 ปี ค. แรกเกิด – 5 ปี ง. 0 – 6 ปี 2. พัฒนาการแต่ละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อใด ก. สภาพแวดล้อม ข. การอบรมเลี้ยงดู ค. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับ ง. ถูกทุกข้อ Read More …

แจกฟรีแนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)

แนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม) แอปพลิเคชันแนวข้อสอบครูผู้ช่วย! (ฝึกทำข้อสอบสนุก) แนวข้อสอบครูผู้ช่วย/ท้องถิ่น! “วิชาการศึกษาเวอร์ชัน Pro” พร้อมเฉลย เพียง 19 บาท คลิก!!! ไม่ทราบเครดิตที่มา… คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สดเพียงข้อเดียว 1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด? ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง ง.มีจริยธรรมต่ำ ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ 2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด? ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 3. จริยธรรม หมายถึงข้อใด? ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ข. คำสั่งสอน ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา Read More …

แจกฟรีแนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู !!!

  แจกฟรีแนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู !!! ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู ถามตอบ 100 ข้อ เครดิต ‎รองทรงกลด ดอทคอม‎  แอปพลิเคชันแนวข้อสอบครูผู้ช่วย! (ฝึกทำข้อสอบสนุก) แนวข้อสอบครูผู้ช่วย/ท้องถิ่น! “วิชาการศึกษาเวอร์ชัน Pro” พร้อมเฉลย เพียง 19 บาท คลิก!!! 1. โทษทางวินัยร้ายแรงคืออะไร ตอบ ปลดออก ไล่ออก 2. จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึงอะไร ตอบ แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ 3. สถาบันวิชาชีพครู คือสถาบันใด ตอบ คุรุสภา 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้ได้กี่ปี ตอบ 5 ปี 5. มาตรฐานวิชาชีพครูกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพใด ตอบ มาตรฐานการปฏิบัติตน 6. Read More …

แจกฟรีแนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ครูผู้ช่วย

  แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ครูผู้ช่วย ไม่ทราบที่มา แอปพลิเคชันแนวข้อสอบครูผู้ช่วย! (ฝึกทำข้อสอบสนุก) แนวข้อสอบครูผู้ช่วย/ท้องถิ่น! “วิชาการศึกษาเวอร์ชัน Pro” พร้อมเฉลย เพียง 19 บาท คลิก!!! แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ (ครูผู้ช่วย) 1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อใดกล่าวผิด? ก.  การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ข.  การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน ค.  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ง.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.  นโยบายระยะการบริหารราชการ  3 ปี ข้อใดกล่าวผิด ก.  ความมั่นคงของรัฐ,  เศรษฐกิจ ข.  สังคม  และคุณภาพชีวิต  การสร้าง ความสมานฉันท์ ค.  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และวิจัย ง.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3. Read More …