ทำไมไทยไม่รับเอาระบบการศึกษาแบบประเทศที่พัฒนาแล้วมาใช้หรือครับ?​ ทำไมยังสอนแบบยัดเยียดทุกอย่างให้เด็กขนาดนี้?

ผมเป็นเด็กอายุ​ 17 ปีคนหนึ่งที่เกิดความสงสัยเรื่องนี้ขี้นมา​ ได้ยินมานานแล้วว่าเด็กไทยเรียนหนักกว่าเด็กต่างชาติ​ แต่แล้วทำไมเด็กต่างชาติเขาเก่งกว่าเรา? ผมว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเด็กแล้วละครับ​ ควรจะถามระบบการศึกษาของไทยมากกว่า​ ว่าคุณทำไมพยายามจะเป็นแบบเดิมทำไมไม่เปลี่ยนสักที? ​ ได้ยินมาตลอดว่าจะปฏิรูปการศึกษา​ สุดท้ายทุกปีก็ไม่มีอะไรต่างกัน​ ทั้งที่ๆเรามีตัวอย่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วตั้งหลายประเทศ​ ระบบการศึกษาบอกให้เราเอาแบบอย่างเด็กต่างชาติที่ตั้งใจเรียน​ แต่ถามว่าระบบการศึกษาไทยเอาแบบอย่างของระบบการศึกษาแบบชาติที่พัฒนาแล้วหรือไม่? คำตอบคงไม่ต้องบอก​ ทำไมถึงเป็นแบบนี้? ใครมีความรู้หรือมีความเห็นยังไงมาแชร์กันครับ

ควรศึกษาไว้!รายนามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2487 – ปัจจุบัน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ (พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2485)[แก้] ลำดับ (สมัย) รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ 1 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 2 พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 3 พระสารสาสน์ประพันธ์ 29 มีนาคม พ.ศ. 2476 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 4 พลเรือเอก สินธุ์ Read More …

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณานำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะระดมสรรพกำลังร่วมกันผลักดันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ Read More …