ความหมายของ ปพ.2/ปพ.3/ปพ.4/ปพ.5/ปพ.6/ปพ.7/ปพ.8/ปพ.9

ความหมายของ ปพ.2/ปพ.3/ปพ.4/ปพ.5/ปพ.6/ปพ.7/ปพ.8/ปพ.9 คือ คำถาม=>ปพ.2 คือ คำตอบ=>หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร) ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้น ม.3  และ ม.6) คำถาม=>ปพ.3 คือ คำตอบ=>แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (จบชั้น ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6) คำถาม=> ปพ.4 คือ คำตอบ=>: แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จุดประสงค์เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่โรงเรียนทำขั้นตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล คำถาม=> ปพ.5 คือ คำตอบ=>แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถ้าเป็นหลักสูตรเดิม ป.02-/1-6 (ประถมศึกษา) รบ.3-ต, รบ.3-ป (มัธยมศึกษา) เป็นแบบบันทึกข้อมูล  Read More …