ปรัชญาหมาป่า!! (For English see below)

สามตัวแรกในวงกลมสีแดงเป็นกลุ่มที่ค่อนค้างแก่ ป่วยและไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง กลุ่มถัดมาในวงกลมสีเหลืองห้าตัวเป็นกลุ่มที่แขงแกร่งที่สุดในฝูงพร้อมที่จะปกป่องสามตัวข้างหน้าในกรณีถูกจู่โจม กลุ่มเยอะสุดที่อยู่ตรงกลางเป็นกลุ่มที่ถูกปกป้องจากสมาชิกในฝูงไม่ว่าจะถูโจมตีจากข้างหน้าหรือข้างหลัง กลุ่มห้าตัวในวงกลมสีเขียวเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในฝูงเช่นกันเพื่อที่จะปกป้องภัยอันตรายจากข้างหลังของฝูง  ตัวสุดท้ายที่ลูกศรชี้เป็นจ่าฝูงที่เดินหลังสุดเพื่อให้ตัวเองมั่นใจว่าสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งไม่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง และจ่าฝูงพร้อมที่จะปกป้องสมาชิกทุกๆตัวในกรณีฉุกเฉินเพราะเค้ามองเห็นทุกๆอย่างที้เกิดขึ้นข้างหน้า .. ปรัชญานี้แสดงให้เราเห็นว่านี่คือผู้นำที่แท้จริง!!! A group of wolves: The 3 in front are old & sick, they walk in front to set the pace of the running group lest they get left behind. The next Read More …

7 วิธีสร้าง”ความสามัคคีให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน”สำหรับผู้บริหาร

1.ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน สาเหตุต้นๆที่ทำให้ครูภายในโรงเรียนไม่ถูกใจกันนั้น นั่นก็คือพฤติกรรมของผู้บริหาร ถ้าหากผู้บริหารหูเบาจนเกินไป เชื่อคนง่าย ไร้ซึ่งจุดยืนของตัวเอง ใครพูดอะไรมาก็ฟังเขาไปเสียหมด ราวกับว่าตัวเองเป็นแค่ร่างทรงของใครบางคน ที่คอยเอาแต่ปรึกษาลูกทีมจนคิดเองไม่ได้ ก็อาจจะทำให้ครูบางท่านไร้ความศรัทธาในตัวของผู้บริหารเอง พร้อมกันนั้น หากผู้บริหารมีระบบการทำงานที่ดูไม่ยุติธรรม ปฏิบัติกับครูแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน ก็อาจจะสร้างความแตกแยกกันภายในองค์กรนั้นได้ จนไม่สามารถควบคุมหรือบริหารงานต่อไปได้อย่างเต็มรูปแบบ 2.สร้างเป้าหมายของทีม การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียนก็คล้ายๆกันกับการบริหารทีมฟุตบอล เพราะการบริหารทีมนั้น แต่ละทีมก็จะต้องมีเป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายที่จะต้องฝ่าฟันไปด้วยกัน เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร เช่นการวางเป้าหมายงานในแต่ละปี ว่าปีนี้เราจะร่วมกันหาเงินบริจาคมาสร้างศาลานั่งพักให้กับผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลาน หรืออาจจะวางแผนว่าปีนี้โรงเรียนของเราจะต้องได้แชมป์ฟุตบอลระดับอำเภอหรือระดับเขตพื้นที่ เป็นต้น ย้ำ…และผลสำเร็จของเป้าหมายนั้นจะต้องไม่ใช่ของครูคนใดคนหนึ่ง แต่ผลสำเร็จนั้นจะต้องเป็นของครูทุกๆคนภายในโรงเรียน และครูทุกๆคนในโรงเรียนหรือครูทุกคนในหมวด จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ และครูทุกท่านจะต้องเป็นคนสำคัญของทีม (ทุกๆคน) 3.กำจัดจุดอ่อน(ตัวสร้างความแตกแยก) กำจัดจุดอ่อนในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงการไล่คนที่สร้างปัญหาสร้างความแตกแยกในองค์กรออกไป หรือสั่งย้ายด่วน เพราะนั่นมันอาจจะดูโหดจนเกินไป หากไม่เกินความจำเป็น แต่การกำจัดจุดอ่อนในที่นี้หมายถึง การทำข้อตกลงร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานทุกคน ครูทุกๆเรื่องของการไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในองค์กร หากมีใครพยายามที่จะสร้างก็ขอให้ทุกๆคนในองค์กร Read More …

หลัก 4 ข้อ+2 เป็นผอ.อย่างไร ให้ครองใจลูกน้อง! #ผอ.มือใหม่

โดย…ศ.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การบริหารงานบุคคลที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชายินดีและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ที่ได้รับจนเกิดความสำเร็จสูงสุดนั้น การบริหารในฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา อาศัยเรียนรู้จากประสบการณ์และจากการปฏิบัติสำคัญๆ จะมีอยู่ 5-6 ประการด้วยกัน ประการที่ 1 เรื่องของประชาธิปไตย คือให้ทุกคนมีสิทธิมีเสียง มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น ในการแสดงความคิดความเห็นจะรับฟังความเห็นของทุกคน ทุกส่วนมีส่วนที่จะสะท้อนความคิดความเห็นขึ้นมาในการบริหาร ประการที่ 2 ความโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เราจะมีการวิเคราะห์ เราจะมีการช่วยกันพิจารณาและตรวจสอบได้ทุกเรื่องของการบริหารงาน ประการที่ 3 ความยุติธรรม ไม่ว่าจะมีประเด็นอะไรหรือผลประโยชน์อะไรก็ตาม เราก็จะมีการพิจารณากันอย่างยุติธรรมโดยใช้เหตุใช้ผล และทุกคนก็มีส่วนในการพิจารณา ประการที่ 4การที่จะให้ผู้ร่วมงานรู้วัตถุประสงค์ของการทำงาน ได้เห็นภาพรวมของงานทั้งหมดไม่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายใด แต่จะได้เห็นภาพงานของทั้งหมดทุกหน่วยงาน และจะถ่ายทอดลงไปถึงบุคลากร แนวคิดอีกประการหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมในลักษณะบริหารงานของตัวเองคือ ให้บุคลากรทุกส่วน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่ขั้นกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน กำหนดแผน กำหนดแนวทาง กลยุทธ์การปฏิบัติงาน แล้วก็ลงมือปฏิบัติงาน ติดตามผล รายงานผล Read More …

ผอ.ที่ดีควรมีอะไรบ้าง? (ผู้บริหารควรอ่าน!)

วันนี้ขอพูดคุยในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงการเป็นผู้บริหารที่ดีควรเป็นอย่างไร และทำให้ผู้บริหารทุกท่านประเมินการทำงานของลูกน้องด้วยความยุติธรรมอย่างแท้จริง เรามาดูกันนะครับว่าคุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารที่ดีมีอะไรบ้าง 1.มีภาวะผู้นำ ผู้บริหารต้องมีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การสนับสนุน เป็นนักประสานความเข้าใจของทุกฝ่าย สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้ 2.มีเมตตาธรรม ไม่มีอคติ คือลำเอียงด้วยความชังหรือรัก ไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การตำหนิหรือลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาต้องลงโทษด้วยเมตตา ไม่ใช่ด้วยอารมณ์โกรธแค้นส่วนตัว นักบริหารที่เป็นผู้นำขององค์กรยังต้องรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ต้องรู้จักแสดงน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานและลูกน้องในโอกาสอันสมควร และสิ่งสมควรที่จะต้องมีอย่างยิ่งคือ ความรู้จักอดกลั้นและอดทนทั้งทางอารมณ์และจิตใจ สุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย ไม่อาฆาตแค้น เรื่องที่แล้วก็ให้แล้วกันไป ถ้าผู้บริหารมีเมตตาธรรมรู้จักให้อภัย จะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 3.ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง ในการทำงานถ้ามีหลักการที่ชัดเจน การทำงานก็จะง่าย สะดวก เร็วขึ้น มีความเป็นธรรม และตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้แม่นยำ 4.เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักบริหารที่ดีต้องคิดสร้างสรรค์ให้บังเกิดสิ่งที่เป็นไปได้ และต้องมีความสามารถในการจัดระบบความคิดให้เชื่อมโยง มองถึงองค์กรรวมของปัญญาทั้งหมด นอกจากการคิดอย่างมีระบบแล้ว ยังต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ Read More …