การศึกษาตกต่ำ! อย่าโทษครู!

“สุรวาท” ยันสาเหตุคุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำไม่ใช่ครูไม่เก่ง ชี้ทุกวันนี้สามารถผลิตเด็กเรียนเป็นแพทย์-วิศวกรได้มากมาย จี้ ศธ.แก้ปัญหาระบบบริหารงานบุคคล วันนี้ (21 มี.ค.) ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวถึงคุณภาพการศึกษาของไทยว่า ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันให้โอกาสคนทุกกลุ่มเข้าถึงอย่างทั่วถึง ต่างกับหลายประเทศที่ใช้ระบบแพ้คัดออก ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของไทยจะตกต่ำ ซึ่งถ้าเรามีแต่โรงเรียนยอดนิยม หรือโรงเรียนประจำจังหวัด ประจำอำเภอ รับรองได้ว่าคุณภาพการศึกษาก็ไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นแน่นอน ทั้งนี้ยืนยันว่าคุณภาพการศึกษาไทยที่ตกต่ำทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะครูไม่ดี หรือครูไม่เก่ง แต่สาเหตุสำคัญมาจากระบบการศึกษา การสนับสนุน การบริหารจัดการ การยกย่องเชิดชู และความก้าวหน้าที่ผิดพลาด “เราใช้ความรู้สึกคิดกันไปเองว่าครูไม่มีคุณภาพ ทุกวันนี้ครูยังสามารถผลิตเด็กให้จบ ม.6 แล้วไปเรียนต่อแพทย์ วิศวะ หรือวิทยาศาสตร์ได้จำนวนมาก แต่ที่มีปัญหาก็เพราะว่าครูไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับการสอนได้อย่างเต็มที่ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จัดโครงการมากมายที่ดึงครูออกจากห้องเรียน นอกจากนี้การบริหารงานบุคคลที่ผิดพลาด Read More …

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Education Reform & Entrance 4.0” ภายในงานมหกรรมการศึกษา Think Beyond 4.0 ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept สาขาสยามโอเอซิส ชั้น 13 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0 Read More …

7 เหตุผลที่ฟินแลนด์มีการศึกษาดีที่สุดในโลก!

1. แข่งขันไม่สำคัญเท่าร่วมมือ โรงเรียนในฟินแลนด์ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันสร้างชื่อเสียงเพื่อแย่งนักเรียน เพราะไม่มีโรงเรียนเอกชนในประเทศเลย ทุกสถาบันการศึกษาดำเนินการโดยงบประมาณจากภาครัฐ การร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจึงเป็นไปอย่างราบรื่น แต่การไร้การแข่งขัน ไม่ทำให้ครูสอนเด็กอย่างเฉื่อยชาหรือโรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างด้อยคุณภาพ ในทางตรงกันข้าม โรงเรียนและครูต่างมีพันธสัญญาในการทำหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบมาตรฐานด้วยซ้ำ 2. ครูเป็นอาชีพมีศักดิ์ศรีและรายได้สูง เหตุที่ครูในฟินแลนด์ไม่จำเป็นต้องถูกตรวจสอบมาตรฐานและมีการแข่งขันกันเพื่อให้ทำงานได้มาตรฐาน ก็เป็นเพราะอาชีพครูในฟินแลนด์เป็นอาชีพที่ได้รับความเคารพ และเงินเดือนสูง ทำให้มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยอัตราผู้สอบเข้าบรรจุครูได้ อยู่ที่ร้อยละ 7 เท่านั้น ผลก็คือผู้ที่จะเป็นครู ต้องเป็นบุคลากรระดับหัวกะทิของประเทศ ในฐานะที่ฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูได้ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และนักศึกษาครูจะต้องผ่านการฝึกสอนกับโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยของตนเองก่อน เช่นเดียวกับระบบการเรียนของคณะแพทยศาสตร์ที่ต้องให้นักศึกษาแพทย์ฝึกรักษาจริงก่อนจบการศึกษา และแม้ฟินแลนด์จะกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหนักหน่วง แต่ก็ไม่มีการประนีประนอมมาตรฐานในด้านการคัดเลือกและฝึกอบรมครู 3. การศึกษาอยู่บนรากฐานของงานวิจัย ในสหรัฐฯ รวมถึงอีกหลายๆประเทศ งานวิจัยที่ว่าทฤษฎีใดจะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ มักไม่ถูกนำมาใช้จริง เนื่องจากการเมืองภายในของสถาบันการศึกษาต่างๆ แต่ในฟินแลนด์ งานวิจัยเหล่านี้ถูกนำมาปรับใช้อย่างจริงจัง กระทรวงศึกษาธิการฟินแลนด์ตัดสินใจออกนโยบายโดยอิงกับงานวิจัยเหล่านี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ หากงานวิจัยใดพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าการเรียนการสอนแบบใดมีประสิทธิภาพ Read More …

6 การเรียนการสอน ที่นักเรียนสามารถสร้างปัญญาของตนเองได้!

เราขอเสนอ “การออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ Constructive Learning Design ” ยิ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ “6 ประการ” ได้แก่ 1.Situation คือ การที่คุณครูพัฒนาสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนอธิบาย  2. Groupings คือการเลือกกระบวนการจัดกลุ่มวัสดุและนักเรียน 3. Bridge คือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่นักเรียนรู้และสิ่งที่พวกเขาต้องการให้พวกเขาได้เรียนรู้ 4. Questions คือการ “ร่วมกันสร้างคำถาม และร่วมกันหาคำตอบโดยไม่ให้คำอธิบาย “จากครู” เพราะเขาต้องมีคำถามในหัวใจ และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง 5. Exhibit คือกรกระตุ้นให้นักเรียน “แสดงบันทึกความคิดของพวกเขาโดยการแบ่งปันสิ่งที่เขารู้กับผู้อื่น” 6. Reflections คือการเรียกร้องให้ผู้เรียน “สะท้อนออกมาให้เห็น”เกี่ยวกับการเรียนรู้ของพวกเขา ทั้ง 6 ข้อนี้ คือหลักการที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้แห่งยุคสมัย ที่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันนี้ คือหัวใจของการเรียนการสอนแห่งศตวรรษที่ Read More …

ครูแบบไหนที่เป็นภัยต่อระบบการศึกษา!

1.โกงเวลา เข้าสาย-แต่กลับก่อน เข้าโรงเรียนสายทุกๆวัน เวรก็ช่าง ไม่เวรก็ช่างจะมาสายอยู่อย่างนี้ มาสายเป็นกิจวัตรสนแคร์สื่อ ไม่สนใจใคร กูเป็นของกูแบบนี้ ไม่เคยคิดถึงผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการทำงาน ส่วนเวลาเลิกเรียนก็กลับก่อน วันไหนผอ.อยู่ก็กลับช้าหน่อย วันไหนผอ.ไม่อยู่ก็กลับก่อนจนชิน 2.ไม่สนใจงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รับคำสั่งอะไรก็ไม่ทำ ไม่สน ไม่ใส่ใจ ไม่แคร์ วางเฉย ไม่ยอมพัฒนาตัวเอง จนเป็นภาระของเพื่อนร่วมงานและองค์กร เหมือนอยู่ในโลกนี้คนเดียว เป็นตัวถ่วงของระบบ 3.ชอบโยนงานให้คนอื่น โยนงานให้คนอื่น รุ่นน้อง รุ่นพี่ ครูอัตราจ้างบ้าง มีข้ออ้างมากมายที่ไม่สามารถทำได้ อ้างแบบนี้จนเป็นนิสัย สุดท้ายก็ไม่ทำอะไรเสียเลย 4.สร้างความแตกแยกในองค์กร พูดยุยงให้คนในองค์กรแตกคอกัน หาเรื่องคนโน้นคนนี้มากกว่าหน้าที่ที่ตัวเองได้รับ ทำเป็นกิจวัตร จนองค์กรเกิดความแตกแยก เมื่อองค์กรแตกแยกมากขึ้น งานไม่เดิน ถ้าเดินงานก็จะตกไปยังคนส่วนน้อยที่ได้ทำ ผลลัพธ์ออกมาไม่ดี องค์กรไม่เข้มแข็ง Read More …