การเรียนรู้ที่เรียกว่า 4 MAT หมายถึง

คำตอบ: การจัดกิจกรรมการเรียน ให้สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Why-What-How-if) คำถาม: 4 MAT พัฒนาโดยใคร คำตอบ: แมคคาร์ธ คำถาม: เด็กถนัดการวิเคราะห์มักจะถามว่า คำตอบ: What อะไร คำถาม:เด็กถนัดการใช้จิตนาการมักจะถามว่า คำตอบ: Why ทำไม คำถาม: เด็กถนัดการใช้สามัญสำนึกมักจะถามว่า คำตอบ: How อย่างไร คำถาม: เด็กถนัดการค้นพบความรู้ด้วยตนเองมักจะถามว่า คำตอบ: If ถ้า…แล้ว คำถาม: การสอนแบบ 4 MAT ใช้กับนักเรียนที่มีลักษณะ คำตอบ: ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล คำถาม: วิธีการสอนวิธีทีใดดีที่สุด คำตอบ: ไม่มีวิธีใดดีที่สุด Read More …

นายกฯ แนะ ศธ.ฝึกเด็กเล็กซึมซับภาษาอังกฤษ

รมว.ศธ.เผย นายกรัฐมนตรี ห่วงภาษาอังกฤษเด็กไทย แนะ ศธ.ฝึกการพูดและการสื่อสารภาษาแบบง่ายๆในชีวิตประจำให้เด็กแต่เล็กๆ วันนี้ (13 มี.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หลังจากที่ได้รับทราบว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ International Program (IP) หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Program (IEP) และ3.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อทุกคนGeneral English Program (GEP) ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ข้อแนะนำว่าเรื่องการเรียนการสอนห้องเรียนอีพีเป็นเรื่องของเด็กโตที่เน้นการเรียนภาษาที่เป็นทางการและเรียนทุกวิชาด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเด็กเฉพาะกลุ่มถ้าสิ่งใดทำไว้ดีแล้วก็ให้ดำเนินการต่อไป แต่สิ่งที่นายกฯอยากให้ศธ.ดำเนินการก็คือการปลูกฝังภาษาอังกฤษแบบง่ายๆให้แก่เด็กเล็กๆ โดยให้ครูประจำชั้นจะต้องฝึกพูดกับเด็กในชั้นเรียนด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาการสื่อสารง่ายๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กซึมซับภาษาตั้งแต่เล็ก ทำให้เด็กกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่ใช่มาเรียนภาษาเฉพาะในเด็กโตอย่างเดียว Read More …

เด็ก นร.เคยชินกับการมีผลการเรียนต่ำ ไม่ใส่ใจ ยังไงก็ได้เลื่อนชั้น

เด็ก นร.เคยชินกับการมีผลการเรียนต่ำ เรื่องนี้เกิดจากประสบการณ์การทำงานจริงในโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่ง นักเรียนจำนวนมากไม่รู้สึกกังวลกับการมีผลการเรียนต่ำ ติด 0 ติด ร ในช่วงการตัดสินผลการเรียน นร.จำนวนน้อย ที่จะกระตือรือร้นในการติดตามผลการเรียน แต่มีอีกจำนวนมากที่ไม่สนใจติดตาม เหมือนเกิดความเคยชินว่า ที่สุดแล้ว ยังไงก็ได้เลื่อนชั้นอยู่ดี และยอมรับได้กับผลการเรียนที่จะแทบได้มาฟรี คือเกรด 1 ภาพชินตา ที่จะเห็นผู้ปกครองนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย ฯลฯ เดินดุ่มๆ มาพร้อมกับ นร. เพื่อมาถามครูว่า “ครู..ด.ช./ด.ญ. คนนี้ (ส่วนมากจะเป็น ด.ช.) มีงานอะไรค้างบ้างคะครู หรือ สอบผ่านไหมคะครู” ปัญหาผลการเรียนต่ำ สาเหตุ Read More …

การใช้เทคนิค “การสอนให้เหมาะสมกับวัย”

การดำรงตนเป็นครูที่ดี สามารถช่วยเหลือเด็กให้มีพัฒนาการเติบโตตามวัยและเต็มศักยภาพได้ ไม่จำเป็นที่ครูจะต้องจบปริญญาเอกด้านจิตวิทยา ขอเพียงแค่ให้ครูมีพื้นฐานทางด้านการพัฒนาเด็กเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะช่วยให้ครูสามารถสร้างแผนการเรียนรู้และกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมให้กับเด็ก นอกจากนี้ การเข้าใจคอนเซ็ปต์พื้นฐานบางประการจะยังช่วยให้ครูสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเด็ก และกำหนดขั้นตอนการเรียนรู้ได้ ยกตัวอย่าง การจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเด็กวัยก่อนอ่าน หรือเด็กในวัยเริ่มต้นหัดอ่าน (อายุระหว่าง 3-8 ปีโดยประมาณ) ครูหรือผู้สอนจะต้องผ่านการฝึกอบรมวิธีสอนมาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ สังเกตได้ว่าครูที่ไม่ได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะแล้วมาสอน อาจจะทำให้เด็กเกิดปัญหาตามมาคือ เด็กไม่สามารถปฏิบัติตามที่ครูคาดหวังได้ ทั้งนี้เนื่องจากครูเองมักเป็นฝ่ายจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาการของเด็ก สำหรับเด็กในวัยโตกว่านี้ จะมีความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่ยากและซับซ้อนขึ้น และสามารถฝึกทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวเป็นเพียงลักษณะหนึ่งของกระบวนการพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และมีความสามารถเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเข้าใจพัฒนาการของเด็กจะช่วยให้ครูคำนึงถึงจุดแข็งของเด็กแต่ละคน ความคาดหวังที่ครูควรมี ตลอดจนวิธีการที่ดีที่สุดที่ครูจะสามารถช่วยเหลือเด็กให้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของตน พัฒนาการ 3 ด้านของเด็ก เด็กมีการเจริญเติบโตหลักๆ 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย และด้านอารมณ์-สังคม ในด้านสติปัญญาหมายถึงการมีทักษะในเชิงความรู้วิชาการต่างๆ อาทิเช่น Read More …

เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน!!!

บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต่างปรารถนาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ความปรารถนานี้เป็นจริง พรรณี ชูทัย (2522 : 261 – 263) กล่าวถึงบรรยากาศในชั้นเรียนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการสอน จัดแบ่งได้ 6 ลักษณะ สรุปได้ดังนี้ 1. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge)   เป็นบรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการทำงาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามทำงานให้สำเร็จ 2.บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะทำผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด 3.บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยากาศที่ครูรู้สึกว่านักเรียนเป็นบุคคลสำคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดความยอมรับนับถือตนเอง 4.บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะทำให้นักเรียนเกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน 5.บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่นี้ หมายถึง การฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝึกให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขต 6.บรรยากาศแห่งความสำเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบความสำเร็จในงานที่ทำ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนประสบความสำเร็จให้มากกว่าการพูดถึงความล้มเหลว  เพราะการที่คนเราคำนึงถึงแต่สิ่งที่ล้มเหลว เพราะการที่คนเราคำนึงถึงแต่ความล้มเหลวจะมีผลทำให้ความคาดหวังต่ำ ซึ่งไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ดีขึ้น บรรยากาศทั้ง 6 ลักษณะนี้ มีผลต่อความสำเร็จของผู้สอนและความสำเร็จของผู้เรียนผู้สอนควรสร้างให้เกิดในชั้นเรียน การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ เป็นการจัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เสริมความรู้ เช่น ป้ายนิเทศ มุมวิชาการ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะวางสื่อการสอน ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย Read More …