“ลูกเสือทักษะชีวิต” ปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือให้ทันสมัย แก้ไขปัญหาเด็กแข่งวิชาการจนไม่มีทักษะการใช้ชีวิต ตอบโจทย์ปฏิรูป การศึกษาไทย

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยให้เด็กและเยาวชนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในการทำกิจกรรมอย่างครบวงจร ณ อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นางสาวลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต กล่าวว่า โครงการฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนแท้จริง รวมทั้งมีความยั่งยืนในระบบการศึกษา โดยได้พัฒนาครูผู้สอนและวิทยากรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งขยายผลไปสู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน จำนวน 2,105,063 คน ควบคู่กับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกเสือของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการเทียบระดับ (Benchmarking) ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมกิจการลูกเสือของประเทศไทย ซึ่งจะครบรอบ 107 ปี ในปี 2561 ให้สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น เพื่อให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเป็นปกติสุข ทั้งนี้ Read More …

สรุปข่าวการศึกษารอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2560

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 มีมติสั่งย้ายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาศึกษา แล้วแต่งตั้งนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ทั้งนี้ได้แต่งตั้งนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน *รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงฯ ครั้งนี้ไม่ใช่การแทรกแซง แต่เป็นการปรับตำแหน่งผู้บริหารให้ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น และยืนยันว่าเคยเรียกนายชัยพฤกษ์มาพูดคุยเรื่องการย้ายตำแหน่งไปสภาศึกษาก่อนหน้านี้ *ส่วนข่าวทางลบเกี่ยวกับความประพฤติของนายบุญรักษ์ ยอดเพชร ว่าที่เลขาธิการคนใหม่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น นพ. ธีระกล่าวว่าขอให้ผู้มีข้อมูลยื่นหลักฐานถึงตัวท่านโดยเร็วเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง คุรุสภาเดินหน้าตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เพื่อทำหน้าที่แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ทั้งนี้บุคลากรของ สพท. จะย้ายไปสังกัด ศธจ. เมื่อการจัดตั้งและการมอบนโยบายเสร็จสิ้นแล้วซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ระหว่างนี้บุคคลากรทางการศึกษายังสามารถติดต่อ Read More …