แนวข้อสอบครู “วิชาการศึกษา” (พร้อมเฉลย)สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์ 1.สื่อ (Media) หมายถึง? 1.อะไรก็ได้ที่สามารถดูได้ 2.สิ่งที่ช่วยในการเรียนรู้ 3.ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอด* 4.ไม่มีข้อถูก 2.องค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ประการในการเรียนการสอนคือ? 1.ผู้สอน 2.ผู้เรียน 3.สื่อ 4.ทั้ง 3 สิ่งรวมกัน* 3.ประเภทของสื่อการสอน จำแนกได้ 3 ประเภท คือ? 1.วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ 2.วัสดุ/อุปกรณ์/วิธีการ* 3.วัสดุ/เทคนิค/วิธีการ 4.วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ 4.กรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) เป็นแนวคิดของใคร 1.ดาร์วินชี 2.รุสโซ่ 3.เอ็ดการ์  เดล* 4.มาดูเอล 5.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่และคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน? Read More …

แนวข้อสอบครู “วิชาการศึกษา” จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว(พร้อมเฉลย)

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์  1.    จิตวิทยาหมายถึงอะไร?         1)   ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาแนวคิดและปรัชญา         2)    ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาวิญญาณ         P3) ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ         4)    ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาความเป็นมาพื้นฐานชีวิต 2. Psyche(Psycho) ซึ่งเป็นภาษากรีกหมายถึงอะไร?         1)   ซาตาน         P2)วิญญาณ         3) เข้าใจ         4)การศึกษา 3. Logos (logy) ซึ่งเป็นภาษากรีกหมายถึงอะไร?         1)   ซาตาน        Read More …

แนวข้อสอบครู “วิชาการศึกษา” การวิจัยทางการศึกษา (พร้อมเฉลย)

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์  1.การวิจัยคือ? 1.กระบวนการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 2.รูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ชนิดหนึ่ง 3.กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ* 4.วิธีการทำความเข้าใจกับบทเรียน 2.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการทำวิจัย? 1.ช่วยให้มีรายได้ดีจากการทำวิจัย* 2.ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 3.ช่วยแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง 4.ช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ๆ 3.เป็นการสำรวจค้นคว้าเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการหาความ จริง เป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใด? 1.การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) 2.การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research) 3.การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 4.การวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้น( Exploratory Research) * 4.เป็นการวิจัยที่มีวัตถุ ประสงค์พรรณนาหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความสำคัญอย่างไร เป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใด? 1.การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) 2.การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Read More …

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย “วิชาการศึกษา” การพัฒนาผู้เรียน

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์  1.สมรรถนะครูตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย? 1.สมรรถนะ หลัก/รอง 2.สมรรถนะ เด่น/เน้น 3.สมรรถนะ หลัก/ประจำสายงาน* 4.สมรรถนะ ดี/ยึดปฏิบัติ 2.สมรรถนะหลักของครู (Core Competency) มีกี่สมรรถนะ? 1. 3 สมรรถนะ 2. 4 สมรรถนะ 3. 5 สมรรถนะ* 4. 6 สมรรถนะ 3.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมรรถนะหลักของครู (Core Competency)? 1.การบริการที่ดี 2.การพัฒนาตนเอง 3.การพัฒนาผู้เรียน* 4.จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 4.สมรรถนะประจำสายงานของครู Read More …

แนวข้อสอบครู “วิชาการศึกษา” การบริหารจัดการในชั้นเรียน (พร้อมเฉลย)

1.ข้อใดไม่ใช่บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน? 1. บรรยากาศที่ท้าทาย 2. บรรยากาศที่มีอิสระ 3. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น 4.บรรยากาศที่นุ่มลึก* 2.เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจตรงกับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนแบบใด? 1. บรรยากาศที่ท้าทาย 2. บรรยากาศที่มีอิสระ* 3. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น 4.บรรยากาศที่นุ่มลึก 3.เป็นบรรยากาศที่ครูกระตุ้นให้กำลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานตรงกับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนแบบใด? 1. บรรยากาศที่ท้าทาย* 2. บรรยากาศที่มีอิสระ 3. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น 4.บรรยากาศที่นุ่มลึก 4.ถ้าครูเข้มงวด นักเรียนจะ? 1.นักเรียนจะอึดอัด 2.นักเรียนจะกลัว 3.นักเรียนจะหงุดหงิด* 4.นักเรียนจะขาดความเคารพ 5.ถ้าครูปั้นปึ่งนักเรียนจะ? 1.นักเรียนจะอึดอัด 2.นักเรียนจะกลัว* 3.นักเรียนจะหงุดหงิด 4.นักเรียนจะขาดความเคารพ 6.ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อยนักเรียนจะ? 1.นักเรียนจะอึดอัด 2.นักเรียนจะกลัว 3.นักเรียนจะหงุดหงิด Read More …