แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย

โคตรข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ชุดที่ 3 1.การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสั่งงานหุ่นยนต์เหมาะกับการใช้งานด้านใด ก.ด้านการแพทย์ ข.ด้านวิทยาศาสตร์ ค.ด้านการศึกษา ง.ด้านอุตสาหกรรม ตอบ=>ง.ด้านอุตสาหกรรม 2.สไลด์รูลจัดเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด ก. Analog Computer ข. Hybrid Computer ค. Digital Computer ง. Personal Computer ตอบ=>ก. Analog Computer 3.ไมโครโปรเซสเซอร์ 8088 มีลักษณะอย่างไร ก. ซีพียูใช้ในพีซีเอ็กซีที ข.เครื่องไอบีเอ็มพีเอสทู ค.เครื่องไอบีเอ็มพีซีเอที ง. ไม่มีข้อถูก ตอบ=>ก. ซีพียูใช้ในพีซีเอ็กซีที 4.ข้อใดไม่มีคุณสมบัติ non-volatile ก. PROM ข. Read More …

แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย

โคตรข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ชุดที่ 2 1.วิวัฒนาการของมัลติมีเดีย เริ่มต้นจากวิวัฒนาการทางด้านใด ก.การสื่อความหมาย ข.ภาษาและวัฒนธรรม ค.วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ง.การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตอบ=>ง.การคำนวณทางคณิตศาสตร์ 2.ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไร ก.ช่วยชี้แนวทางการเรียนรู้ ข.ช่วยทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายขึ้น ค.ช่วยเชื่อมโยงความรู้ใหม่ให้เข้ากับความรู้เดิม ง.ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ตอบ=>ข.ช่วยทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายขึ้น 3.มัลติมีเดียประกอบด้วยสื่อพื้นฐานชนิดต่าง ๆ อะไรบ้าง ก.ตัวอักษร   ข้อความ   ภาพนิ่ง   วีดีทัศน์   เพลงบรรเลง ข.ตัวอักษร   ภาพนิ่ง   ภาพกราฟิก   วีดีทัศน์   เสียงบรรยาย ค.ข้อความ   ภาพกราฟิก   ภาพแอนิเมชั่นวีดิทัศน์   เพลงบรรเลง ง.ภาพถ่าย   ภาพแอนิเมชั่น   ภาพเคลื่อนไหว   วีดีทัศน์   เสียงบรรยาย ตอบ=>ค.ข้อความ   ภาพกราฟิก   ภาพแอนิเมชั่น   Read More …

แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย

1.ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ 1 ของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก.วิเคราะห์ปัญหา (Analysis) ข.เขียนโปรแกรม (Coding) ค.วางแผนและออกแบบ (Planning & Design) ง.จัดทำคู่มือ (Documentation) ตอบ=> ก.วิเคราะห์ปัญหา (Analysis) 2.ตัวเลข 0 และ 1 ในระบบเลขฐานสองมีหน่วยเรียกว่าอะไร ก บิต ข ไบต์ ค กิโลไบต์ ง กิกะไบต์ ตอบ=> ก. บิต 3.เลขฐานสอง “1011”อ่านว่าอย่างไร ก  สิบ-สิบเอ็ด ข  หนึ่งพัน-สิบเอ็ด ค  หนึ่งร้อยหนึ่ง-หนึ่ง Read More …

การบวกเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก

ตัวอย่างที่ 1 การบวกเลขฐาน 2 (1101) 2 + (1011) 2 = (……..)2 วิธีทำ1101 +        1011 ตอบ(11000) 2 อธิบาย 1. 1+1  = (2) 10 = (10) 2 ใส่ 0 ทดไป 1 2. 0+1+1( ตัวทด ) = (2) 10 = (10) 2 ใส่ 0 ทดไป 1 3. 1+0+1( ตัวทด ) = (2) 10 = (10) 2 ใส่ 0 Read More …