ทฤษฎีการเรียนรู้จากการคิด (Cognitive Learning)

คำตอบ:คือ การเข้าใจ การรู้ ความจำ การจินตนาการ การคิด การแก้ไขปัญหา การใช้มโนทัศน์ (concept) ภาษาในการเรียนรู้ หรือคำศัพท์เฉพาะสาขาวิชา การใช้กระบวนการทางจิตระดับสูงอื่นๆ (เช่น การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การบูรณาการ เป็นต้น) -ทฤษฎีการเรียนรู้จากการรู้คิดได้แก่ ทฤษฎีของเกสตัลท์ (Gestalt) ที่เน้น “ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนย่อย” ทฤษฎีของเฟียเจท์ (Piaget) ที่เน้น “การรู้คิดเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม” คำถาม: ทฤษฎีการวางเงื่อนไข แบบแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) เป็นของใคร คำตอบ: พาฟลอฟ (Ivan P.Pavlov) -การทดลอง เอาหมาที่กำลังหิวยืนบนแท่นมีที่รั้งไม่ให้สุนัขเคลื่อนที่ เจาะรูเล็ก ๆ Read More …

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษา 30 ข้อ พร้อมเฉลย

1คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ คือ? 1.สพฐ ๒๙๒ /๒๕๕๑ 2.สพฐ ๒๙๓ /๒๕๕๑* 3สพฐ ๒๙๔ /๒๕๕๑ 4สพฐ ๒๙๕ /๒๕๕๑ 2.ใครคือผู้ลงนามในหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑ ? 1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 3.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์* 4.นายจุรินทร์ พิศสุวรรณ 3.ผู้ใดมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑? 1.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน* 2.เขตพื้นที่การศึกษา 3.ผู้ว่าราชการจังหวัด 4.คณะกรรมการสถานศึกษา 4.ใครให้ความเห็นชอบ ในการยกเลิก /เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช Read More …

แนวข้อสอบครู “วิชาการศึกษา” (พร้อมเฉลย)สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์ 1.สื่อ (Media) หมายถึง? 1.อะไรก็ได้ที่สามารถดูได้ 2.สิ่งที่ช่วยในการเรียนรู้ 3.ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอด* 4.ไม่มีข้อถูก 2.องค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ประการในการเรียนการสอนคือ? 1.ผู้สอน 2.ผู้เรียน 3.สื่อ 4.ทั้ง 3 สิ่งรวมกัน* 3.ประเภทของสื่อการสอน จำแนกได้ 3 ประเภท คือ? 1.วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ 2.วัสดุ/อุปกรณ์/วิธีการ* 3.วัสดุ/เทคนิค/วิธีการ 4.วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือ 4.กรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) เป็นแนวคิดของใคร 1.ดาร์วินชี 2.รุสโซ่ 3.เอ็ดการ์  เดล* 4.มาดูเอล 5.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่และคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน? Read More …

แนวข้อสอบครู “วิชาการศึกษา” จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว(พร้อมเฉลย)

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์  1.    จิตวิทยาหมายถึงอะไร?         1)   ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาแนวคิดและปรัชญา         2)    ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาวิญญาณ         P3) ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ         4)    ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาความเป็นมาพื้นฐานชีวิต 2. Psyche(Psycho) ซึ่งเป็นภาษากรีกหมายถึงอะไร?         1)   ซาตาน         P2)วิญญาณ         3) เข้าใจ         4)การศึกษา 3. Logos (logy) ซึ่งเป็นภาษากรีกหมายถึงอะไร?         1)   ซาตาน        Read More …

แนวข้อสอบครู “วิชาการศึกษา” การวิจัยทางการศึกษา (พร้อมเฉลย)

สนับสนุนโดย แอพพลิเคชั่น แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาการศึกษาPro(พร้อมเฉลย) แนวข้อสอบครูคอมพิวเตอร์  1.การวิจัยคือ? 1.กระบวนการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 2.รูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ชนิดหนึ่ง 3.กระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ* 4.วิธีการทำความเข้าใจกับบทเรียน 2.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการทำวิจัย? 1.ช่วยให้มีรายได้ดีจากการทำวิจัย* 2.ช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 3.ช่วยแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง 4.ช่วยให้เกิดความรู้ใหม่ๆ 3.เป็นการสำรวจค้นคว้าเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการหาความ จริง เป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใด? 1.การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) 2.การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Research) 3.การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 4.การวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเบื้องต้น( Exploratory Research) * 4.เป็นการวิจัยที่มีวัตถุ ประสงค์พรรณนาหรือบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีความสำคัญอย่างไร เป็นประเภทของงานวิจัยในข้อใด? 1.การวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) 2.การวิจัยเชิงเหตุผล (Causal Read More …