ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำของสกินเนอร์ (Skinner’s Operant Conditioning Theory)

สิ่งเร้าทำให้เกิดพฤติกรรม และผลกรรมที่เกิดภายหลังพฤติกรรมเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้กระทำต่อสิ่งเร้านั้น -ทดลองกับหนู -การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ใช้สิ่งเสริมแรง (Reinforcer) ในสถานการณ์ เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ -กฎการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ มี 5 กฎ ดังนี้ การหยุดยั้ง (Extinction) การฟื้นกลับของพฤติกรรม (Spontaneous Recovery) การสรุปความเหมือน หรือการพูดคลุมโดยทั่วไป (Generalization) การแยกความแตกต่าง (Discrimination) การปรับพฤติกรรม (Shaping Behavior) -การเสริมแรงแบบบางครั้งบางคราวจะทำให้การตอบสนองคงอยู่ได้นาน มากกว่า การเสริมแรงแบบต่อเนื่อง