ก.พ.เตรียมจัดสอบภาค ก ขรก.ทุกประเภทรวมครู เริ่มปี 63

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า จากการประชุมวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามข้อ 3 ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 มีอำนาจสั่งลงโทษลดเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้นไปพลางก่อน จนกว่ากฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. … มีผลบังคับใช้ นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ Read More …

ไล่ออกแน่ข้าราชการฐานจงใจละทิ้งหน้าที่!

การปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดีไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภทใด    นอกจากจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแล้ว ข้าราชการยังต้องประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบของระเบียบวินัยที่ทางราชการได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังเช่นการลาป่วยของข้าราชการ แม้จะเป็นสิทธิของข้าราชการที่พึงลาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อ 17 ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 โดยต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่กรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ และกรณีที่มีอาการป่วยจนไม่สามารถลงชื่อใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และกรณีที่ข้าราชการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 85 (3) ข้อพิพาทที่นำมาเป็นอุทาหรณ์คดีปกครองในวันนี้ เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยพฤติการณ์ของข้าราชการที่ป่วย (จริง) หลายวัน แต่ไม่รุนแรงถึงขนาดจะมาทำงานไม่ได้และได้ยื่นใบลาป่วยทางไปรษณีย์ภายหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่ามี “เหตุผลอันสมควร” หรือไม่?  มูลเหตุของคดีเกิดจากนายสมหมาย (นามสมมติ) ข้าราชการครูได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการอีกโรงเรียนหนึ่ง และเมื่อครบกำหนดการช่วยราชการต้องกลับไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียนต้นสังกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2552 แต่นายสมหมายไม่ได้มารายงานตัวและไม่ได้ไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2552 Read More …

ฝากถึงข้าราชการ : ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ “จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย-ละเลยการปฏิบัติหน้าที่” ไม่ได้!!

การเป็นข้าราชการ ก็เสมือนเป็นนักกฎหมายไปในตัว เพราะตั้งแต่บรรจุแต่งตั้งเข้ามา ก็แต่งตั้งตามกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ ก็ตามกฎหมายบัญญัติ ให้ได้รับเงินเดือนก็ตามกฎหมายกำหนด หากจะอ้างว่า “ไม่รู้…ไม่เคยทำ…ทำไม่เป็น…ฯลฯ” ย่อมเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้ ดังนั้น ผู้มีอำนาจหน้าที่ ถ้าไม่รู้ ก็ต้องขวนขวายศึกษาให้รู้ งานในหน้าที่ต้องเชี่ยวชาญ ให้คุ้มกับเงินภาษีประชาชนที่เขาจ่ายให้เราทำงาน ฝากให้กับข้าราชการหรือท่านผู้มีอำนาจหน้าที่ใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดทุกท่านนะครับ มติ ครม เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2497 สำเนาหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. 89/2497 ลว. 1 เม.ย. 2497 https://www.mediafire.com/view/ffqa9eugllasf63/IMG_20180310_103045_740.jpg ขอบพระคุณบทความและภาพประกอบจาก  http://www.thailocalmeet.com

ทำไม … “จึงอยากลาออก” จากราชการ

อยากลาออกจากราชการ …/ เป็นคำพูดจากเพื่อนข้าราชการท้องถิ่นคนหนึ่ง ผมเองก็ไม่มั่นใจว่า คำพูดนั้น จะหมายถึง อยากลาออกจริงๆ หรือเป็นเพียงประโยคที่พูดตัดพ้อออกมา เพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น ชีวิตของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะ อบจ. – เทศบาล – อบต. เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบปัญหาในการทำงาน ซึ่งในทุกองค์กรก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้ว จะหลีกหนีอย่างไร ก็ไม่อาจพ้นได้ ผมพอจะสรุปได้ว่า เมื่อข้าราชการคนหนึ่งที่อุตส่าห์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุมาได้ด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง แต่ต้องถึงกับพูดว่า “อยากลาออก” น่าจะเกิดจาก … 1. ความกดดันจากผู้บริหาร “ตามใจนาย” วิถีการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นั้น จะเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ซึ่งได้กำหนดไว้ให้เดินอย่างถูกต้อง ถูกระเบียบ แต่ในบางครั้งบางเหตุการณ์ ก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำตามความต้องการของผู้บริหาร ซึ่งแม้ว่าความต้องการนั้นๆ อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่เพื่อความอยู่รอดของข้าราชการเล็กๆ ก็ต้องอดกลั้นและทำตามความต้องการ ซิกแซก Read More …

7 ข้อดีของการเป็นข้าราชการ!!!

1.มั่นคง ข้อนี้เป็นปัจจัยหลักๆของคนทำราชการ ซึ่งไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร หน่วยงานราชการไม่เคยมีการไล่ออก ต่างกับเอกชนที่อายุมากแล้วต้องกังวลเรื่องความมั่นคงในชีวิต (เอกชนบางคนอายุ 40 โดนไล่ออก แล้ว วัยขนาดนี้จะให้ไปหางานที่ไหนทำ) 2.สวัสดิการครบครัน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ พ่อ แม่ ลูกคู่สมรส,ค่าเทอม และอื่นๆอีกครบครัน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆตามหน่วยงานนั้นๆ เช่น สหกรณ์ 3.ความสมดุลในชีวิต แน่นอนว่าใครๆก็อยากใช้ชีวิตส่วนตัว งานราชการตอบโจทย์ เพราะ เรามีเวลาเลิกงานที่แน่นอน ไม่ต้องทำงานหักโหมเหมือนเอกชนที่เลิกดึกๆดื่นๆ ทำงานในวันหยุด ทำให้เราวามารถจัดเวลาลาอยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารักได้ 4.มีความเจริญก้าวหน้าที่แน่นอน สายงานราชการมีการเติบโตที่เป็นลำดับชัดเจน  มีระดับชั้น ยศ ทำให้เราเติบโตไปพร้อมกับอายุของเรา 5.สังคมยอมรับนับถือ สังคมไทยให้ความเคารพนับถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี  เนื่องจากสมัยก่อน ผู้คนที่ได้ทำงานราชการนั้นจะเป็นพวกขุนนางชั้นสูง 6.มีบำนาญ สำคัญไม่แพ้กัน ยามแก่ชรา แล้ว งานราชการมีเงินเดือนให้ทุกๆเดือน ให้ใช้หลังเกษียณ 7.ได้ตอบแทนประเทศชาติ ที่สำคัญที่สุด Read More …