การคูณด้วยไม้ตะเกียบแบบบูรณาการ

การคูณด้วยไม้ตะเกียบเป็นการบูรณาการโดยใช้ไม้ตะเกียบ ขั้นที่ 1 นักเรียนเตรียมตะเกียบคะนละ 10 คู่ (20 อัน) ขั้นที่ 2 วางตะเกียบตามหลักของตัวเลขจำนวนนั้นๆ เช่น 13 x 21 ในแนวตั้ง วางตะเกียบ 1 อัน แทนหลักสิบ (แทนเลข 1) และวางตะเกียบ 3 อัน แทนหลักหน่วย (แทนเลข 3) ขั้นที่ 3 ในแนวนอน ใช้ตะเกียบวางทับไม้ตะเกียบในขั้นที่ 2 วางตะเกียบ 2 อัน แทนหลักสิบ (แทนเลข 2) วางตะเกียบ Read More …

เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม? วิชาที่คนไม่เข้าใจ

โดย Dr. Robert H. Lewis ศาสตราจารย์สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย Fordhamต้นฉบับ https://www.fordham.edu/info/20603/what_mathแปลโดย ทีปานิส ชาชิโย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำไมคนเข้าใจผิด เกี่ยวกับคณิตศาสตร์? ความเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักศึกษา คือเข้าใจว่า คณิตศาสตร์เกี่ยวกับสูตร หรือการคำนวณหาผลลัพธ์ เป็นความรู้สึกที่ทึกทักเอาเองของคนทั่วไปว่า คณิตศาสตร์ ก็คือ กฎตายตัวจำนวนหนึ่ง ตั้งขึ้นโดยใครหรือเพื่ออะไรก็ไม่ทราบ และหน้าที่ของนักเรียนคือ ต้อง ท่อง กฎ เหล่านี้ นักเรียนคงคาดว่าในอนาคต เมื่อเข้าทำงานในออฟฟิศ หัวหน้าแผนกจะเดินเข้ามาแล้วบอก “ด่วนเลย! สมการกำลังสอง มีว่ายังไง?” หรือ “เร็วๆเข้า! บอกมา! อนุพันธ์ของ 3x^2-6x+7 Read More …

เทคนิคการสอนแบบ Math League

ในสังคมปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อยุคที่เทคโนโลยีและวิทยาการในด้านต่างๆ กำลังเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยทุกประเภท นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้สามารถคิดอย่างมีระบบ มีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังประสบปัญหา เด็กนักเรียนเบื่อหน่ายไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน       ผู้เขียนจึงคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และพัฒนาในระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยเริ่มจากการสำรวจและศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว เพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป ซึ่งจากการใช้แบบสำรวจ แบบสอบถาม และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบ พบว่าสาเหตุที่ทำให้นักเรียนของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เบื่อหน่าย มาสนใจเรียน มาจากสาเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า โดยส่วนใหญ่ครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์มักใช้การสอนแบบบรรยาย กิจกรรมไม่หลากหลาย นอกจากนี้มักให้แบบฝึกหัดแก่นักเรียนครั้งละมากๆ โดยคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์ ถ้าได้ฝึกมากๆ ก็จะทำให้เก่งได้ โดยไม่ได้คิดเลยว่านักเรียนจะเข้าใจในการเรียนหรือไม่ จะทำแบบฝึกหัดได้หรือไม่ หรือการบ้านวิชาอื่นๆ Read More …

ผลวิจัยชี้นักเรียน 1 ใน 10 เป็นทุกข์เพราะวิชาเลข

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สำรวจนักเรียนอายุ 8-13 ปี จำนวน 1,700 คน พบว่า 1 ใน 10 มีความรู้สึกเป็นทุกข์กับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และยังพบด้วยว่าแม้นักเรียนหลายคนจะทำคะแนนได้ดีในวิชานี้ แต่ก็ยังมีความรู้สึกในเชิงลบกับวิชาคณิตศาสตร์อยู่ดี ที่มา : โลกยามเช้า

ด่วน! สสวท.รับสมัครครูแกนนำ ด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สสวท. เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 19 เมษายน 2562 อ่านรายละเอียดโครงการ  คุณสมบัติผู้สมัคร และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  https://bit.ly/CoreTeacher ที่มา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)