13 ลักษณะของครูที่ดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก

ลักษณะครูที่ดีนั้นในทัศนะของนักการศึกษาตะวันตกนั้น เฮลซองและวีคส์ อ้างใน ไพพรรณ เกียรติโชติชัย 2536:52-58 ได้สรุปแนวความคิดของครูที่ดีไว้เป็นระบบและครอบคลุมคุณลักษณะของครูอย่างกว้างขวาง ดังนี้ 1.เป็นผู้มีความรอบรู้ 2.เป็นผู้มีอารมณ์ขัน 3.เป็นผู้มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน 4.เป็นผู้มีความตั้งใจในการทำงาน 5.เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ 6.เป็นผู้มีความสามารถสร้างความชัดเจน 7.เป็นคนเปิดเผย 8.เป็นผู้มีความอดทน 9.เป็นแบบอย่างที่ดี 10.เป็นผู้สามารถประยุกต์ทฤษฎีไปปฏิบัติได้ 11.เป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง 12.เป็นผู้มีความสามารถในศิลปะวิทยาการหลายๆด้าน 13.เป็นผู้แต่งกายเหมาะสมและมีสุขอนามัยส่วนบุคคลดี สรุป ครูจะต้องพัฒนาและสามารถความเชื่อมั่นในตนเองโดยการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการสอนให้มากที่สุด และครูจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองสอน ขอบพระคุณที่มาบทความ ครูยุคใหม่ ใส่ใจIT

8 เกณฑ์!!!วิธีคัดเลือกครูดีตามเกณฑ์ประเมินสรรหาครูดีเด่นของคุรุสภา

คุณลักษณะของครูดีเด่นของคุรุสภานั้น คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะของครูไว้ดังต่อไปนี้ 1. คุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ประกอบด้วย 1) ด้านจรรยามารยาทและคุณธรรม จะต้องเป็นผู้มีความยุติธรรม เมตตากรุณา รับผิดชอบงานและตรงต่อเวลา มีความรักและเอาใจใส่ต่อศิษย์ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่น่า ไว้วางใจ รักษาความลับของศิษย์ และมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครูอย่างมาก 2) ด้านบุคลิกภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ มีท่วงทีวาจาสุภาพเรียบร้อย มีกริยามารยาทดี ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์และสัมพันธภาพในครอบครัว ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมต่อบุคคลทั่วไปและมีความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว 4) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน จะต้องเป็นผู้มีลักษณะเป็นผู้นำ โดย ผลงานหรือโครงการที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน และให้ความร่วมมือ อย่างดีต่อชุมชนเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจัดขึ้น มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็น อย่างดี ประชาชนให้ความศรัทธาและนับถือเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป Read More …