แบบนี้สิเด็กชอบ!!!สุดยอดครู ปฏิรูปการให้คะแนน ให้ นร.สอบได้ที่ 1 ทั้งห้อง เรียนไม่เก่งใช่ว่าทำอย่างอื่นไม่ได้

เผยภาพครูให้คะแนน นร.ทุกคน มีทักษะเก่งที่สุดเป็นของตัวเอง ช่วยเด็กสนใจความสามารถตัวเอง มากกว่าเน้นทำคะแนนแข่งกัน ทำชาวเน็ตแห่ชื่นชม เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทุกวันนี้การเรียนในไทย มุ่งเน้นไปที่การสอบแข่งขันชิงดีชิงเด่น จนก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างการศึกษา ระหว่างเด็กที่เรียนเก่ง และเด็กที่เรียนไม่เก่ง ทั้ง ๆ ที่เด็กที่เรียนไม่เก่งนั้น อาจจะมีความถนัดอย่างอื่นนอกห้องเรียนก็ได้ ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชินกร พิมพิลา  คุณครูจากโรงเรียนบ้านนาสีนวล จังหวัดสกลนคร ได้เผยผลการประเมินเด็กนักเรียนในรูปแบบใหม่ ที่แตกต่าง โดยไม่ได้เน้นที่คะแนน แต่ระบุชัดเจนว่าแต่ละคนมีความถนัดด้านไหนบ้าง ครูชินกร เปิดเผยอีกว่า ก่อนหน้าที่จะประกาศผลการเรียนนั้น เด็ก ๆ ต่างสนใจแต่ว่าจะสอบได้อันดับเท่าไหร่ แต่เมื่อเปิดดูก็จะเห็นว่าตัวเองได้ที่ 1 ในด้านใดด้านหนึ่ง  ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ เด็กก็ไม่ต้องสนใจมาวัดว่าใครคะแนนสูงกว่ากันเพราะแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันนั่นเอง จากภาพจะเห็นได้ว่า ครูชินกร รู้จักนักเรียนของตนเองเป็นอย่างดี โดยมีตั้งแต่คนที่เก่งด้านวิชาการอย่างการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือการช่วยครูสอนรุ่นน้อง Read More …

8 เกณฑ์!!!วิธีคัดเลือกครูดีตามเกณฑ์ประเมินสรรหาครูดีเด่นของคุรุสภา

คุณลักษณะของครูดีเด่นของคุรุสภานั้น คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะของครูไว้ดังต่อไปนี้ 1. คุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ประกอบด้วย 1) ด้านจรรยามารยาทและคุณธรรม จะต้องเป็นผู้มีความยุติธรรม เมตตากรุณา รับผิดชอบงานและตรงต่อเวลา มีความรักและเอาใจใส่ต่อศิษย์ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่น่า ไว้วางใจ รักษาความลับของศิษย์ และมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครูอย่างมาก 2) ด้านบุคลิกภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ มีท่วงทีวาจาสุภาพเรียบร้อย มีกริยามารยาทดี ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์และสัมพันธภาพในครอบครัว ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมต่อบุคคลทั่วไปและมีความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว 4) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน จะต้องเป็นผู้มีลักษณะเป็นผู้นำ โดย ผลงานหรือโครงการที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน และให้ความร่วมมือ อย่างดีต่อชุมชนเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจัดขึ้น มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็น อย่างดี ประชาชนให้ความศรัทธาและนับถือเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป Read More …

13 ลักษณะของครูที่ดีในทัศนะของนักการศึกษาตะวันตก

ลักษณะของครูที่ดีในทัศนะของนักการศึกษาตะวันตกนั้น เฮสซองและวีคส์ (Hessong and Weeks อ้างถึงใน ไพพรรณ เกียรติโชติชัย 2536 : 53-58) ได้สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของครูที่ดีไว้ดังนี้ 1. เป็นผู้มีความรู้ (being knowledge able) การมีความรู้หรือความเข้าใจในวิชาการต่างๆ ซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอย่างดี มีความแม่นยำในวิชาการโดยเฉพาะวิชาที่สอนตลอดจนวิชาการอื่นๆ ตามสมควร 2. เป็นผู้มีอารมณ์ขัน (being humorous) คือ การเป็นผู้ที่สามารถสอดแทรกความรู้สึกที่ทำให้ขำขันหรือสนุกสนานในการสอน อย่างไรก็ดีการมีอารมณ์ขันของครูจะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดค่านิยมที่ดี มิฉะนั้นแล้วจะเกิดผลเสียได้เช่นกัน 3. เป็นผู้มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน (being flexible) หมายถึง การมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนสภาพการณ์ให้เหมาะสมกับการสอนได้ ครูจำเป็นต้องรู้จักการยืดหยุ่นในการอบรมสั่งสอน สามารถปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างดี 4. เป็นผู้มีความตั้งใจในการทำงาน Read More …

ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเป็นครู! เช็กตัวเองอีกครั้งกับ 7 ข้อนี้ ก่อนตัดสินใจเรียน ‘ครู

1. สามารถอยู่ในกรอบ/กฎระเบียบได้หรือเปล่า?     ถ้าคิดอยากเป็นครู แน่นอนว่าหนีไม่พ้นการอยู่ในกฎระเบียบที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาการทำงาน คำพูด การกระทำต่างๆ และรวมไปถึงเรื่องการแต่งกายที่ควรแต่งตัวให้เรียบร้อยและดูสุภาพอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ใช่แค่ในโรงเรียนเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นนอกเวลาทำงานก็ตาม เราก็มีโอกาสที่จะเจอลูกศิษย์หรือผู้ปกครองนักเรียน คำว่า “ครู” มันติดอยู่ตัวเราเสมอไม่ว่าเราจะทำอะไร น้องๆ ต้องอย่าลืมว่าเราเรียนเพื่อไปเป็น “แม่พิมพ์ของชาติ” ถ้าเราไม่สามารถประพฤติตนเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ แล้วเด็กที่ไหนจะมาศรัทธาเรา ถ้าน้องๆ ได้มาเรียนครูจริงๆ ที่คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ก็มักจะทำปลูกฝังเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่น้องๆ เข้ามาเรียนเลยครับ 2. ตัวเองเป็นคนขี้รำคาญง่ายหรือเปล่า?     ถ้าน้องๆ เป็นคนที่เบื่อง่าย ชอบรำคาญเวลามีคนมาถาม หรือหงุดหงิดทุกครั้งเวลาที่อธิบายซ้ำๆ แล้วคนอื่นไม่เข้าใจ และถ้าเป็นคนที่เกรงกลัวต่อการพูดหน้าห้องเรียน มันก็จะลำบากมากๆ เวลามาเรียนครู ต้องอย่าลืมว่า ‘ครูเป็นผู้ประทานความรู้ให้กับนักเรียน’ ไม่ใช่แค่พูดสอนแล้วก็จบ แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เวลามานักเรียนมาถาม เราต้องอย่าลืมว่านักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากัน คนที่เป็นคนขี้รำคาญง่าย ก็อาจจะยากมากๆ เลย นิสิต/นักศึกษาครูหลายๆ คน ก็ฝืนเรียนจนจบ แล้วก็เพิ่งมารู้ตัวเองอีกทีก็ตอนไปฝึกสอนว่าเป็นคนไม่ชอบอธิบาย Read More …

ครูที่ดีมักจะทำ 7 สิ่งต่อไปนี้ เวลาที่เด็ก….?(บทความที่อยากจะให้ครูทุกท่านได้อ่าน)

1.เวลาที่เห็นเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ครูจึงควรตำหนิด้วยเหตุผล มิใช่ปล่อยไว้ให้เขาทำต่อไป โดยที่เราไม่สนใจใยดี   2.เวลาเห็นเด็กเจ็บป่วย ครูจึงควรรีบช่วยเหลือ รีบสอบถามถึงอาการป่วย หากอาการหนักควรรีบหาวิธี ให้เด็กได้พบหมอ   3.เวลาเห็นเด็กทำความดี ครูจึงควรชมเชยและให้กำลังใจ พวกเขาให้ทำความดีกันต่อไป อย่าเมินเฉยเป็นเด็ดขาด เพราะคนดีเราต้องรีบส่งเสริม 4.เวลาที่เด็กรู้สึกท้อแท้ ครูจึงควรให้กำลังใจพวกเขา มิใช่ดุด่าหรือตอกย้ำถึงความผิด ที่พวกเขาทำ แต่จงให้คำแนะนำ ที่ดีและให้กำลังใจพวกเขา ให้สู้ต่อไปจนกว่าชีวิตพวกเขา จะประสบความสำเร็จ   5.เวลาที่เด็กเติบโต ครูที่ดีจะคอยเฝ้ามองการเติบโต ของพวกเขา ยิ่งเขาเติบโต เรียนรู้และประสบความสำเร็จ ครูที่ดีจะไม่รู้สึกอิจฉาใดๆ แต่จะรู้สึกดีเมื่อเขาได้พบเจอ แต่สิ่งที่ดีดีในชีวิต   6.เวลาที่เด็กไร้เป้าหมาย ครูที่ดีมักจะปลุกความฝันของเด็กๆ ที่ไร้ความฝันอยู่เสมอ เป็นคนที่คอยย้ำเตือนถึง เป้าหมายในชีวิตของพวกเขาอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้พวกเขาเดินหลงผิด Read More …