ครูฟินแลนด์ไม่จำเป็นต้องอยู่โรงเรียนในวันที่ไม่มีงานสอน

ชั่วโมงการทำงานมีพื้นฐานจากภาระงานสอน ชั่วโมงการทำงานของครูฟินแลนด์ส่วนใหญ่คิดจากภาระงาน คือ จำนวนคาบสอน คาบละ 45 นาที จำนวน 16-24 คาบต่อสัปดาห์ ตามแต่ประเภทของสถานศึกษาและวิชาที่สอน ครูในสถาบันอาชีวศึกษามีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่แตกต่างออกไปซึ่งสอดคล้องกับงาน หากเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ จำนวนชั่วโมงที่ครูฟินแลนด์สอนนั้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ในปีหนึ่ง จะมีวันเปิดเรียนจำนวน 185-195 วัน ครูไม่จำเป็นต้องอยู่ประจำที่โรงเรียนในวันที่ไม่มีภาระงานสอนหรืองานอื่นๆ นอกจากการสอนแล้ว ภาระงานของครูหมายรวมถึงการวางแผนการสอน การเตรียมสอน และภาระงานหลังสอน (เช่น การตรวจการบ้าน) ครูยังมีภาระงานด้านการพัฒนาองค์กรและการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคมของนักเรียน เจ้าหน้าที่จากคลินิกให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวในท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงานสอนของครู โดยกำหนดให้ครูปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้เป็นชั่วโมงทำงานจำนวน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามข้อตกลงร่วมกันของครูในระดับการศึกษาภาคบังคับและ 3 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ Read More …