โหลดเลยมาแล้ว!!!เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับสมบูรณ์

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปีให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ คลิกโหลด

8 ขั้นตอนสอนภาษาระดับ(อนุบาล)ด้วยวิถีธรรมชาติอย่าง’ได้ผลดีที่สุด’

‘ทุ่งสักอาศรม’ ขอยืนยันการใช้ “วิถีธรรมชาติ” เตรียมความพร้อมทักษะภาษาเด็กอนุบาลว่า ‘ได้ผลดีที่สุด’ ไม่ว่าจะใช้กับเด็กที่พูดภาษากลาง ภาษาถิ่น หรือเด็กที่พูดภาษาชนเผ่าก็ตาม ทั้งนี้โดยได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้ว โดยให้ครู หรือแม่พ่อ หรือผู้ดูแลเด็กเป็นผู้นำพาเด็กฝึกปฏิบัติกิจกรรมชีวิตและทักษะต่อไปนี้ ๑) นำฝึกเปล่งคำที่เป็นชื่อนามสิ่งต่างๆ รอบตัว ซ้ำๆ คำละ ๓-๔ ครั้ง โดยฝึกให้เด็กฟังเสียงผู้นำฝึกที่พูดชัดอักขระ สังเกตรูปปากขณะเปล่ง สังเกตการใช้ริมฝีปาก ลิ้น ฟัน เพดาน การออกเสียง หรืออาจวาดรูปให้เด็กดูการใช้ลิ้นกับอวัยวะการออกเสียงภายในปากเพื่อช่วยให้ เด็กรู้ที่เกิดเสียงนั้นด้วยก็จะได้ผลเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น คำที่นำเปล่งทุกคำจะต้องให้เด็กเห็นของสิ่งนั้น เช่น หมวดที่เกี่ยวกับพืชได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ ต้นไม้ กิ่งไม้ โคนไม้ ยอดไม้ รากไม้ เปลือก Read More …

คลังแสง!!!แบบฝึกหัดสำหรับอนุบาล คัดมาเน่นๆรวมกว่า 60 แบบ!!!รีบโหลดเลย!

รวม แบบฝึกหัดอนุบาล กว่า 60 แบบฝึก! การจัดให้เด็กปฐมวัยทำ แบบฝึกหัด จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการและทักษะทางด้านต่างๆ เป็นไปตามวัยเพื่อเติมเต็มศักยภาพของเด็ก ดังนั้น การทำแบบฝึกหัดจึงเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ไปแล้วในสาระหรือทักษะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดทำหรือเลือกแบบฝึกหัดควรคำนึงถึงหลักของพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก และให้คำนึงว่า การบังคับให้เด็กทำแบบฝึกหัดโดยไม่คำนึงถึงความพร้อม วุฒิภาวะ ความต้องการและความสนใจของเด็ก ย่อมทำให้เด็กเกิดความเครียดและมีผลต่อการพัฒนาเด็กโดยรวมในอนาคตต่อไป แบบฝึกทักษะเด็กปฐมวัย หนังสือเตรียมสอบเข้า ป.1 โดย คุณครู วรมน สอนสมบุญ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 1 แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 2 แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 3 แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 4 แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 5 แบบฝึกหัดประถมวัยเล่ม 6 แบบทดสอบ Read More …

เจาะลึกให้เข้าใจ – ป้องกันให้ถูกทาง – แก้ไขให้แม่นยำกับ (4 วิกฤติเด็กปฐมวัย)

ขณะที่ ประเทศไทยกำลังได้ชื่อว่ามีความพยายามอย่างยิ่งยวด ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาเด็กเยาวชนให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ทั้งนโยบายการศึกษานานาชาติ สนับสนุนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการปฏิรูปหลักสูตร และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น ฯลฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายและน่าตกใจว่า ผลของความพยายามกลับปรากฎเป็นตัวเลขเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ต่ำกว่ามาตรฐานถึง30% จากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2559 พบว่า เด็กปฐมวัยมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากขึ้น ทั้งด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ การติดเกม รวมไปถึงปัญหาในการควบคุมตัวเองและอื่นๆ อีกมากมาย เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? เหตุใดการพัฒนาการศึกษาจึงไม่ช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสม ? ตลอด 2- 3 ปี ที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจัยปัญหาพัฒนาการเด็ก จากหลายหน่วยงาน รวมถึงสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ที่จัดทำ“โครงการพัฒนาและขยายแนวคิดตามหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง” ซึ่งศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา พบว่า ต้นเหตุปัญหาพัฒนาการเด็กในสังคมไทย น่าจะเกิดจาก “การมุ่งเน้นส่งเสริมความ “ฉลาด” ด้วยความไม่เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และไม่รู้หลักในการพัฒนาสมองที่ถูกต้อง” ไม่ว่าจะเป็น การเร่งเรียนเขียนอ่านเกินวัย, การปลูกฝังวินัยเด็กผิดวิธี, Read More …

แพทย์ชี้…เด็กอนุบาลผู้ปกครองไม่ควรเร่งให้เรียนพิเศษ!

ในการทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กทำให้ได้เจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่มาถามเรื่องการเรียนพิเศษ อย่างที่ทราบว่าสมัยนี้เรียนพิเศษเหมือนเป็นของจำเป็น ขาดไม่ได้ ลูกเค้าเรียน ลูกเราต้องเรียนด้วย ถ้าไม่เรียนเดี๋ยวสู้เค้าไม่ได้ สอบไม่ผ่าน สอบเข้าโรงเรียนระดับดีเลิศไม่ได้ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ เดี๋ยวนี้ เริ่มให้เด็กเรียนกวดวิชากันตั้งแต่ชั้นอนุบาล “ก็ต้องสอบเข้าป.1ที่สาธิต…หมอ ไม่เรียนไม่มีทางได้ เด็กเค้าเรียนกันทุกคน” แม่คนหนึ่งพูดให้หมอฟัง มีเด็กผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชีวิตมีแต่การเรียน มาปรึกษาด้วยเรื่องเรียนดีแต่ไม่มีความมั่นใจ เด็กบอกว่าในชีวิตเรื่องที่ทำได้ดีคือเรียน กับสอบ แต่เล่นกีฬาไม่ได้เรื่อง อยากเล่นบาสเก่งๆ ถูกเพื่อนล้อบ่อยๆว่าซุ่มซ่าม ตรงนี้มีสาเหตุ… หมอจึงอยากมาอธิบายให้ฟังตามลักษณะการพัฒนาการของสมองตั้งแต่เกิดจนโต ต้องเข้าใจก่อนว่าสมองคนเรานั้น ไม่ได้เจริญแบบผลส้ม ไม่ใช่แค่ว่า ขนาดใหญ่ขึ้นตามวัยเท่านั้น แต่สมองจะมีการเจริญพัฒนาโดยเปลี่ยนรูปแบบสมองไปเรื่อย โดยมีการเจริญของสมองส่วนต่างๆที่ทำหน้าที่ต่างกัน คือ สมองส่วนล่าง ส่วนตรงกลาง ส่วนบนสุด โดยการพัฒนาจะเริ่มจาก ส่วนล่างไปสู่ส่วนบน (Lower to upper) ถ้าดูการทำหน้าที่ของสมองส่วนล่างและส่วนบน ก็คือ พัฒนาจากการควบคุมจากสิ่งที่ทำได้ทั่วไป Read More …