วิธีการสอนคัดลายมือขั้นเทพ

หลักการ   ลายมือแสดงถึงบุคลิกลักษณะนิสัย จิตใจ ครูจึงควรฝึกให้นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึกจิตใจนักเรียนให้ละเอียดประณีต มีสมาธิ และอดทน (สิ่งที่ครูควรเน้นและใส่ใจในการฝึก คือ ช่องไฟ วรรคตอน ตัวอักษรที่เสมอกัน) รูปแบบการคัดลายมือ ๑. แบบกระทรวงศึกษาธิการ ๒. แบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ ๓. แบบอาลักษณ์ ๔. แบบพระยาผดุงวิทยา ๕. แบบคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๖. แบบราชบัณฑิตยสถาน (ตัวสารบรรณ) ลายมือ มี ๓ แบบ ๑. ตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๒. ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ๓. Read More …