การเขียนคำนำ เขียนอย่างไรให้ดูดี

คำนำ หมายถึงเนื้อหาส่วนแรกของรายงานหรือเป็นส่วนแรกของหนังสือเล่ม เขียนกล่าวถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเขียนรายงานหรือการวัตถุประสงค์ของการจัดทำหนังสือเล่มนั้นๆดังนั้นการเขียนคำนำจึงมีอยู่หลายรูปแบบ และการเขียนคำนำในแต่ละรูปแบบควรมีลักษณะอย่างไร ศึกษาได้จากรายละเอียดและตัวอย่างต่อไปนี้ การเขียนคำนำที่ดีจะทำให้คนอ่านเกิดความสนใจในเนื้อหาของรายงานหรือสนใจเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้น หลักการเขียนคำนำต้องเป็นความคิดแปลกใหม่ ลักษณะเชิญชวนสร้างความสนใจแก่ผู้อ่าน โดยยึดหลักการเขียน ดังนี้ เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน การเขียนคำนำด้วยการอ้างอิงเนื้อเรื่อง สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนคำนำ หลีกเลี่ยงการนำเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ หลีกเลี่ยงการเขียนคำนำที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกินจริง คำนำไม่ควรเขียนออกนอกเรื่องจนจับประเด็นไม่ได้ การเขียนคำนำไม่ควรมีเนื้อหาซ้ำหรือเหมือนกับการบทสรุปในส่วนท้ายของหนังสือหรือรายงาน อย่าเขียนคำนำด้วยความไม่เชื่อมั่นในเนื้อหา หรือออกตัวว่าไม่เชี่ยวชาญหรืออาจมีข้องยกพร่อง เพราะอาจทำให้คนอ่านไม่ให้ความสนใจ หรือมีทัศนคติในทางลบต่อผู้จัดทำหรือต่อข้อมูลเนื้อหาในรายงานหรือหนังสือเล่มนั้น ขอบพระคุณเนื้อหาจาก https://www.im2market.com/2017/08/16/4576