“ครู” คือ เรือจ้างจริงหรือ?

ครูถูกหาว่าเป็นเช่นเรือจ้าง แล่นระหว่างสองฟากไม่ไปไหน นักเรียนสิศึกษาก้าวหน้าไป ได้เป็นใหญ่เป็นโตมโหฬาร คํา ว่า ครู มาจากบาลี ครุ สันสกฤต คุรุ คนไทยออกเสียง “คะรุ” หรือ “คุรุ” ไม่ถนัดหรืออย่างไร จึงรวมกันเป็นคำเดียวว่า “ครู” และก็น่าสนใจที่คนไทยให้ความหมายของคำนี้ ครู แปลกันว่า ผู้หนัก แล้วก็ลากเข้าหาความหมายที่เข้าใจกันได้ว่าผู้ทำงานหนัก, ผู้ทำหน้าที่ที่ต้องหนักใจเพราะรับผิดชอบเกี่ยวกับการขัดเกลานิสัยใจคอเด็ก รวมทั้งการให้ความรู้แก่เด็กยิ่งหนัก…แล้วแต่จะตีความกันไป ยังดี ที่ไม่ตีความว่า “ครู คือผู้หนัก หมายถึงผู้ที่มีน้ำหนักมากๆ ไม่ต่ำกว่า 60 กิโลกรัมขึ้นไป” อะไรทำนองนั้น ถ้าถือความอย่างนี้คนผอมก็ไม่มีสิทธิเป็นครู ตามรากศัพท์ ครุ (ครู) แปลได้หลายนัย คือ Read More …

คุรุสภาเปิดให้จ่ายค่าธรรมเนียมใบประกอบวิชาชีพ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

คุรุสภา อำนวยความสะดวกให้ครูทั่วประเทศ โดยเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ เริ่มรับชำระได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดยนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 900,000 รายทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์ในการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 5 Read More …

8 เกณฑ์!!!วิธีคัดเลือกครูดีตามเกณฑ์ประเมินสรรหาครูดีเด่นของคุรุสภา

คุณลักษณะของครูดีเด่นของคุรุสภานั้น คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาได้ กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะของครูไว้ดังต่อไปนี้ 1. คุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ประกอบด้วย 1) ด้านจรรยามารยาทและคุณธรรม จะต้องเป็นผู้มีความยุติธรรม เมตตากรุณา รับผิดชอบงานและตรงต่อเวลา มีความรักและเอาใจใส่ต่อศิษย์ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่น่า ไว้วางใจ รักษาความลับของศิษย์ และมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครูอย่างมาก 2) ด้านบุคลิกภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ มีท่วงทีวาจาสุภาพเรียบร้อย มีกริยามารยาทดี ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์และสัมพันธภาพในครอบครัว ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมต่อบุคคลทั่วไปและมีความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว 4) ด้านความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน จะต้องเป็นผู้มีลักษณะเป็นผู้นำ โดย ผลงานหรือโครงการที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน และให้ความร่วมมือ อย่างดีต่อชุมชนเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจัดขึ้น มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็น อย่างดี ประชาชนให้ความศรัทธาและนับถือเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป Read More …