ไม่ใช่เฉพาะเด็ก เพราะผู้ใหญ่ก็เป็น LD ได้!!! เช็คด่วน! 16 อาการของผู้ใหญ่แอลดี สมาธิสั้นและวิธีการรักษา!!!

สมาธิสั้นในผู้ใหญ่  หากคุณสงสัยว่าอาจเป็นโรคสมาธิสั้น คุณอาจสำรวจตนเองในเบื้องต้นว่า มีลักษณะอาการต่อไปนี้หรือไม่ 1. เมื่อตรวจสอบพฤติกรรมในวัยเด็กแล้ว ปรากฎว่ามีประวัติบ่งชี้ถึงอาการสมาธิสั้น เช่น ตอนเล็กๆ ซุกซนมาก อยู่ไม่นิ่ง วอกแวกง่าย ไม่ตั้งใจเรียน และเรียนหนังสือไม่ดี 2. ใจร้อน โผงผาง 3. โกรธง่ายหายเร็ว อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 4. ขาดความยับยั้งชั่งใจ หุนหันพลันแล่น ไม่คิดอะไรให้รอบคอบ 5. ทนกับความเครียดหรือสิ่งที่ทำให้คับข้องใจได้น้อย 6. วอกแวกง่าย ไม่มีสมาธิทำงาน 7. รอคอยอะไรนานๆ ไม่ค่อยได้ 8. นั่งอยู่นิ่งๆ ไม่ได้นาน ชอบเขย่าขา หรือลุกเดินไปมา 9. ชอบทำงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน แต่มักจะทำไม่สำเร็จเลยสักอย่าง 10. ไม่รู้จักแบ่งเวลา ขาดความสามารถในการบริหารเวลาที่ดี 11. ชอบผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอ 12. ไม่มีระเบียบ สภาพแวดล้อมทั้งโต๊ะทำงานและน้องนอน หรือบ้านรกรุงรัง 13. เบื่อง่าย ต้องการสิ่งเร้าใหม่ๆ Read More …

ลูกเป็นเด็ก LD รักษาด่วน!!!รักษาได้(โรคบกพร่องทางการเรียนรู้)

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กล่าวว่า  ในวัยเด็กปัญหาสุขภาพจิตที่น่าห่วงอย่างยิ่ง นอกเหนือจาก โรคออทิสติก ที่มีผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  ปีละไม่น้อยกว่า 200 -300 คน คือ ปัญหาสมาธิสั้น และอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ หรือโรคแอลดี (Learning Disabilities) ที่จะเกิดขึ้นควบคู่กัน ปัจจุบันพบประมาณ 10 คน จาก 100 คน และอาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่ชัดเจน  เบื้องต้นน่าจะเกิดจาก 1. การทำงานของสมองบางตำแหน่งบกพร่อง โดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการใช้ภาษา 2. กรรมพันธุ์ มีพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องมีปัญหาเดียวกัน 3. ความผิดปกติของโครโมโซม นอกจากนี้ เด็ก LD มักมีปัญหาทางจิตเวชอื่น Read More …

ดาวน์โหลด คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก: รู้ทัน กันได้ ให้ทางเด็กทุกคน!!!

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแล และเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ ทั้งเด็กออทิสติก เด็กแอลดี เด็กสมาธิสั้น และเด็กเรียนรู้ช้า หนังสือคู่มือชุดนี้ประกอบด้วย คู่มือเด็กแอลดี คู่มือเด็กสมาธิสั้น คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า และคู่มือเด็กออทิสติก รวมทั้งหมด 8 เล่ม โดยแบ่งออกเป็นคู่มือสำหรับครูซึ่งจะเน้น ในเรื่องการแนะแนวการสอนที่เหมาะสมกับเด็กบกพร่องการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม หรือ คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครองซึ่งจะเน้นเรื่องการดูแลและอยู่ร่วมกับเด็กบกพร่อง การเรียนรู้แต่ละกลุ่ม หนังสือชุดนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำราและจากข้อมูล ที่ได้จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและครูการศึกษาพิเศษที่ มีประสบการณ์กับเด็กแอลดี ห รือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ โดยรวบรวมลักษณะอาการที่พบ ได้บ่อยในแต่ละช่วงวัย ปัญหาอื่นๆ ที่อาจพบร่วม รวมถึงแนวทางการดูแลช่วยเห ลือและเทคนิคการสอนเด็กแอล ดีต่างๆ ที่ง่ายต่อการที่คุณครูจะนำไปปฏิบัติจริง คณะผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้ น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการช่วยคุณครูในการดูแลเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ต่อไป 1. คู่มือเด็กแอลดี – Read More …