สรุป หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ ตอนที่ 2

คำถาม=>พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คำตอบ=>ได้แก่ ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ตัวอย่างพฤติกรรมทางสติปัญญา เช่น – บอกลักษณะของวัยรุ่นที่ดี – เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเรียนส่วนสายสามัญกับสายอาชีวะ คำถาม=>จิตพิสัย (Affective Domain) คำตอบ=>ได้แก่ การรับรู้การตอบสนอง การมีค่านิยม การจัดระบบและการสร้างทักษะนิสัย ตัวอย่างพฤติกรรมทางความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม ผลงานทางศิลปะ หรือดนตรี จริยธรรม เช่น – บรรยาย ความสวยงามของสวนดอกไม้ไทย – ยืนยันประโยชน์ของการออกกำลังกาย เป็นต้น คำถาม=>ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คำตอบ=>ได้แก่ Read More …