“ตัวอย่างรายชื่อกิจกรรมชุมนุมต่างๆที่น่าสนใจ”

การบริหารงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 1. ประเภทของกิจกรรมชุมนุมการจัดการกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนราชินีได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้          ก. กิจกรรมชุมนุมเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิชาการในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน และเสริมบทเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างชุมนุมที่จัดตั้งขึ้น เช่น   • ชุมนุมอักษรไขว้หรรษา   • ชุมนุมวิทยาศาสตร์   • ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น   • ชุมนุมตัวเลขมหัศจรรย์   • ชุมนุมภาษาฝรั่งเศสพาเพลิน   • ชุมนุม Math Game   • ชุมนุมกีฬา   • ชุมนุมขีดเขียนเรียนไทย           ข. กิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคม และจิตใจ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมนิสัยการทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง ปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่เอื้อต่อการทำประโยชน์เพื่อสังคม เห็นแนวทางที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ตัวอย่างชุมนุมที่จัดตั้งขึ้น Read More …

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2562 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2

ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2562 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี 2  เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงและได้เผยแพร่เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้ เครดิต คุณครูวรวิทย์ จันสา เพื่อนำมาเผยแพร่ เผื่อโรงเรียนใดต้องการแนวทางไปประยุกต์ใช้  น่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนครูและโรงเรียนต่างๆ ลิ้งก์ดาวน์โหลด  : หลักสูตรสถานศึกษา 2562 ที่มา : รักครู.com

เ ด็ ก จ ะ ไ ม่ เ ป็ น เ ช่ น ผู้ ใ ห ญ่ ส อ น แ ต่ เ ด็ ก จ ะ เ ป็ น เช่ น ที่ ผู้ ใ ห ญ่ เ ป็ น

ต้นแบบ ต้นเด็ก เมื่อครูและผู้ปกครองต่างต้องการให้เด็กๆ มีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ ทั้งครูและผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติตนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้เด็กๆ เห็นเป็นแบบอย่างศรัทธาและซึมซับ อีกทั้งจะต้องฝึกปฏิบัตินำพาเด็กๆ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ อย่างกลมกลืนกับสถานการณ์ชีวิตจริงสม่ำเสมอ กระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมชีวิตของพวกเขา อุปมาดั่งการปลูกต้นไม้ที่จะต้องใส่ใจรักอย่างจริงแท้ ใกล้ชิดดูแลตั้งแต่การเตรียมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ คุณภาพดิน คุณภาพน้ำ และความสม่ำเสมอของการบำรุงรักษาที่เหมาะสมถูกต้อง ดังนั้น ถ้าดอกและผลของชีวิตมิได้เป็นดังที่ใจหมาย ย่อมต้องย้อนไปดูเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่า พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง หรือครูในความเกี่ยวข้องผูกพันของการเลี้ยงดู สั่งสอน อันเป็นไปในชีวิตและพฤติกรรมของเด็กๆ เป็นไปอย่างไรกันบ้าง เราต่างมิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบ ทั้งต่อความรักที่มีให้เด็กๆ การดูแล การนำพาฝึกปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ…ที่เราต่างพึงประสงค์ …fb Siwakarn Patoommasoot… ขอบพระคุณที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/krugarn/2015/06/05/entry-1

ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน (ท่านชุติปัญโญ)

หลักการพัฒนาที่จัดว่าไม่ต้องลงทุนมากมายแต่ได้ผลดีที่สุดก็คือ “การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง” เพราะไม่ต้องอาศัยคำพูดที่แสดงถึงเจตนาที่หวังดี หรือกระทบกระทั่งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึกให้อยากทำตามแต่ประการใด แต่เป็นการแสดงถึงภาวะที่ไม่มีปัญหากับตัวเอง หรือแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ปฏิบัติให้ดูนั้นก่อให้เกิดคุณค่าอย่างไร ในเบื้องต้นสิ่งที่ได้รับก็คือ การทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ ส่วนสิ่งที่ได้รองลงมาก็คือ ไม่ต้องมีปัญหาเพราะการขัดแย้ง อันเกิดจากความคิดที่ไม่ลงรอยกันระหว่างตัวเราและผู้อื่น เพราะเราเป็นแต่เพียงผู้ทำให้ดู ส่วนหน้าที่ในการเลือกที่จะทำตามนั้น เป็นอีกเหตุผลของคนที่พบเห็น แต่การที่จะชื่อว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนั้น ก็ต้องอาศัยวิธีคิดและการกระทำที่ดำรงอยู่บนพื้นฐานของความดีงามเป็นที่ตั้งเช่นกัน มิใช่เป็นการกระทำด้วยการประชดประชัน หรือเป็นการเสแสร้งแกล้งทำแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ตัวอย่างที่ได้พบเห็น จึงส่งผลต่อความนิยมชมชอบที่จะให้ลงมือทำตาม ด้วยความยินดีและงดงามทางความรู้สึกของผู้เดินตาม ในกรณีกาารทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างนั้น มีเรื่องที่ช่วยชี้ชัดถึงคุณค่าที่แฝงอยู่ในการกระทำนั้น โดยไม่ต้องอาศัยการพูดคุยแต่ก่อให้เกิดผลที่คุ้มค่าได้อย่างมหัศจรรย์ เช่น กรณีพระอัสสชิผู้เป็นอาจารย์ของพระอัครสาวกเบื้องขวานามว่า พระสารีบุตรท่านแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างได้อย่างน่าประทับใจ เพราะเพียงแค่ชายหนุ่มนามว่า สารีบุตร เห็นอากัปกิริยาที่สำรวมระวังจากการเดินบิณฑบาตของพระอัสสชิ กระทั่งการก้าวย่างอย่างมีสติในทุกอิริยาบถล้วนทำให้เกิดคำถามว่า เหตุไฉนท่านจึงดูงดงามถึงเพียงนี้ จึงเป็นที่มาของการถามหาพระบรมครูของพระอัสสชิ จนเกิดการแสวงหาคำตอบของชีวิตตามรอยบาทของพระพุทธองค์ในเวลาต่อมา กระทั่งได้รับการยอมรับในความเป็นผู้เลิศทางด้านปัญญามากนามว่า “พระสารีบุตร” ในที่สุด การปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง จึงชื่อว่า เป็นการชักนำผู้ที่เห็นให้เกิดความประทับใจในเบื้องต้น และเป็นการเชื่อมโยงทั้งความคิดและการกระทำไปสู่สิ่งที่ดีงามในวันข้างหน้าได้อย่างลงตัว เปรียบเช่นกับการรู้จักหาพันธุ์ไม้ที่มีความเข้มแข็งมาเป็นต้นกล้า เพื่อที่จะให้เป็นต้นกล้าแห่งความหวังท่จะเติบโตด้วยความมั่นคงในโอกาสต่อไป ท่านผู้รู้จึงเปรียบชีวิตที่มีแม่แบบว่า เป็นเสมือนต้นไม้ที่เราเพาะกล้าไว้ในกระถาง ในเบื้องต้นต้องคอยดูแลเอาใจใส่ด้วยความเอื้ออารี ที่จะเห็นต้นไม้นั้นเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ พอวันเวลาผ่านไป ไม้ในกระถางต้นเดิมก็พร้อมที่จะลงสู่แผ่นดินโดยธรรมชาติ Read More …

เด็ก ป.4 ใช้พื้นที่ข้างบ้านปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูก 7 วัน ตัดไปขายตลาดนัด เก็บเงินจ่ายค่าเทอม

เด็กยุค 90 อย่างเราหากย้อนไปตอนอายุ 8-9 ขวบ คงจะหนีไม่พ้น ดีดลูกแก้ว โดดยาง พับจรวด ใช่มั้ย แต่ก็ยังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ้าง สำหรับเด็กๆ ที่ช่วยพ่อแม่ ทำงานขายของหารายได้เสริม และนี่ก็คือเรื่องที่เราจะพูดถึงกันวันนี้กับ เด็กชายป.4 วัยเพียง 8 ขวบคนนี้เลือกช่วยพ่อแม่หารายได้เสริม ด้วยการใช้ประโยชน์พื้นที่ข้างบ้านปลูกผักปลอดสารพิษสุดฮิต อาทิ ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง ต้นอ่อนหัวไชเท้า เบบี้คะน้า และผักโตเหมี่ยว ปลูก 7 วัน ตัดไปขายตลาดนัด หารายได้เสริมแต่ละเดือนหนึ่งหมื่นบาท ไว้เป็นทุนซื้อของเล่น และจ่ายค่าเทอม คุณอัญชลี หิรัณยรัชต์ หรือคุณแอน คุณแม่ “น้องภูริ” ทองป้อง ปัจจุบันเป็นนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนจันทศิริวิทยา คุณแม่แอน เล่าว่า เมื่อ Read More …