เกมและการเล่นเกม ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ

การเป็นผู้นำเกมการเป็นผู้นำเกม หมายถึง ศิลปะต่างๆ ของที่จะทำให้ผู้อื่นสนุกสนาน จากเกม และทักษะทางกีฬาให้มากที่สุดที่จะมากได้ ซึ่งลักษณะต่างๆ พอประมวลได้ดังนี้1. ตระหนักและเข้าใจเรื่องความสนุกสนานร่าเริงของชีวิตและศิลปในการดำเนินชีวิตแตะละบุคคล2. ต้องเป็นผู้กระตือรือร้นในหน้าที่การงาน อันจะทำให้ทุกคนกระตือรือร้นอยากร่วมในกิจกรรมด้วย3. มีอารมณ์ขัน ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ จะทำให้ผู้เข้าร่วมสนุกสนานเต็มที่ แต่มิได้หมายความว่าขันไปเสียหมด ไม่สมเหตุสมผลและไม่แสดงลักษณะเคร่าเครียดจนเกินไป4. มีอารมณ์มั่นคง ต้องอดทนต่อการกระทำผิดๆ และถูกๆ ของผู้เข้าร่วมและมีความพยายามช่วยแก้ไขให้ถูกวิธีและเกิดความสนุกสนานในที่สุด5. ต้องเป็นคนสุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะเสมอ6. พยายามมองผ่านความผิดเล็กๆ น้อยๆ ไปเสียบ้าง คือไม่พยายามจู้จี้ในความผิดเล็กๆ น้อยๆ ของผู้เข้าร่วม เพราะจะทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเบื่อหน่าย7. มีสุขภาพและพลานามัยดีทั้งทางกายและทางจิต8. มีลักษณะนิสัยเป็นมิตรต่อทุกคน9. มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ความยุติธรรมกับทุกคน10. ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง11. ต้องเป็นผู้รับการบริการและอยากเห็นบุคคลอื่นมีความสุข สนุกสนาน12. รู้จักแก้ปัญหาและเข้าใจความรู้สึกของแต่ละบุคคล13. เป็นผู้หาความรู้อยู่เป็นนิจ โดยเฉพาะในวงนันทนาการและพลศึกษา14. Read More …