16 ลักษณะของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นเหมือน “แรด” และ “นกฮูก” อ่านต่อ…

“อนาคตของชาติขึ้นอยู่กับการอบรม สั่งสอนของครู” การศึกษาปฐมวัยนับเป็นการวางฐานรากชีวิตให้มั่นคงและแข็งแรง การที่จะพัฒนาคนให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขต้องพัฒนา ทั้งทางด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม เริ่มพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เพราะหากเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่สมดุลครบ 4 ด้าน ก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีประสบการณ์ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รอบคอบทางความคิด กล้าตัดสินใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค มีการวางแผนในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้เพื่อการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าหากจะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้านั้น ต้องมีการวางรากฐานสังคมให้มั่นคงและแข็งแรงเพราะสังคมจะดีได้นั้น ต้องอาศัยคนที่อยู่ในสังคม การพัฒนาคนก็ต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่เด็กปฐมวัยจึงจะเป็นการวางรากฐานในชีวิตอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยโดยตรงคือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครูปฐมวัย ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการอบรมเลี้ยงดูให้ความรัก และแนะนำแนวทางที่ถูกต้องให้กับเด็ก ดังนั้นครูปฐมวัยจึงมีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความสามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ครูปฐมวัยจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาแนวการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงมีการเปรียบเทียบครูปฐมวัยในลักษณะพิเศษดังนี้ ***ครูปฐมวัยต้องเป็นเหมือน “ผึ้ง” Read More …

คณะกรรมการอิสระฯ” เสนอ ร่างพ.ร.บ.ปฐมวัยฯ นิยามใหม่ปฐมวัย”อยู่ในท้องแม่-8ขวบ”

“คณะกรรมการอิสระฯ” เสนอ ร่างพ.ร.บ.ปฐมวัยฯ กำหนดนิยาม”ปฐมวัย” หมายถึงเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนถึง 8ขวบบริบูรณ์ พร้อมแบ่งอายุออกเป็น4 เน้นส่งเสริมพ่อแม่เลี้ยงลูกเอง ไม่สนับสนุนฝากศูนย์รับเลี้ยงเพียงอย่างเดียว เตรียมรับฟังความคิดเห็น คาดเรียบร้อยทุกขั้นตอนก่อน เม.ย.นี้   นางสาวดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ของคณะกรรมการอิสระฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ที่ประชุมได้นำเสนอร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ…. ที่ขณะนี้กำลังระดมความคิดเห็นเพื่อให้ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ซึ่งภายในร่างพ.ร.บ.นี้มีทั้งหมด 8 หมวด กำหนดเรื่องต่างๆ เช่น หน่วยให้บริการ สิทธิและหน้าที่ หลักการและเป้าประสงค์ ของการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการพัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สำหรับสาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะกำหนดให้เด็กปฐมวัยหมายถึงบุคคลตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนถึง 8 Read More …

สมดุลภาษา (Balanced Literacy) การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

dararat ดร. ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ การสอนภาษาไทย โดยแนวสมดุลภาษา (Balanced Literacy)  เป็นแนวสอนภาษาที่เริ่มมาจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยพัฒนามาจากวิธีการสอนภาษาแนวธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language)  การสอนแบบนี้โรงเรียนในระดับปฐมวัยไทยได้ใช้อยู่ เริ่มจากมูลนิธิชมรมไทย – อิสราเอล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำมาเผยแพร่ การสอนแบบสมดุลภาษาที่นิวซีแลนด์ได้พัฒนาแนวการสอนที่บูรณาการ การสอนแบบให้มีความหมาย(Whole Language)   และการสอนสะกดคำแจกลูก (Phonics) เข้าด้วยกัน ประมาณ พ.ศ. 2534 โดยยึดหลักเด็กเป็นศูนย์กลาง วิธีการสอนแบบสมดุลภาษาในระดับปฐมวัย ทำได้โดยการนำภาษาไทยเข้าไปใช้สอน เพื่อให้เด็กปฐมวัย โดยเตรียมความพร้อมในการอ่าน สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักหนังสือ พูดสื่อสารเรื่องราวความรู้สึก กิจกรรมที่ ควรทำอย่างต่อเนื่อง เช่น การเล่านิทานทุกวัน อ่านหนังสือร่วมกันกับนักเรียน และสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในหนังสือ ฝึกอ่านจากเพลง คำกลอน ฝึกให้รู้จักตัวพยัญชนะ Read More …

อยากให้อ่านมากๆ เพื่อบอกให้รู้ว่า”ครูอนุบาล”สำคัญมากเพียงใดต่อชีวิตเด็กเล็ก

คุณหมอท่านหนึ่ง เขียนมาในคอมเมนต์หนึ่ง ดีมาก อยากให้อ่านมากๆ เพื่อบอกว่าครูอนุบาลสำคัญมากเพียงใดต่อชีวิตเด็กเล็ก “ขออนุญาตเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะ เพราะเห็นว่ามันตรงกับทุกสิ่งที่คุณหมอพยายามบอกมาตลอดในเพจตอนเด็กๆเป็นเด็กเกิดปลายปีทำให้อายุน้อยที่สุดในห้องอนุบาล ผลคือเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ ทำอะไรช้ากว่าเพื่อนๆ ซ้ำร้ายเจอคุณครูที่ไม่เข้าใจ พูดทำร้ายจิตใจว่า เธอโง่ เพราะมีเด็กในห้อง45คน แต่สอบได้ที่44 คนที่ได้ที่45เพราะป่วยมาสอบไม่ได้ พอครูตราหน้าว่าเราโง่ ก็เลยคิดว่าตัวเองโง่ สุดท้ายไม่อยากไปโรงเรียน แม่ถามว่าทำไมก็เลยบอกแม่ไปตามจริง แม่จึงไปขอพบครูใหญ่และเล่าให้ฟังเลยได้เปลี่ยนห้องไปเรียนกับคุณครูที่ใจดีอีกท่านนึง รู้สึกรักแม่มากที่แม่ไม่เคยพูดคำว่าโง่กับเราหรือซ้ำเติมและแม้กระทั่งกดดันเรื่องการเรียน วันหยุดก็เล่นดินเล่นทรายจริงๆ แต่การเรียนก็ทรงๆ ลายมือไม่สวยเพราะนิ้วมือไม่พร้อม กว่าจะทันคนอื่นคือขึ้นป.1 เกือบๆเจ็ดขวบ ตอนนี้กลายเป็นม้าตีนปลายจากเคยเป็นที่โหล่ก็ได้ลำดับดีขึ้น แต่ดีที่สุดคือตอนป.3 เจอคุณครูที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต เหมือนนางฟ้าสำหรับตัวเองเลยก็ว่าได้ จำได้ว่าป่วยเป็นอีสุกอีใส คุณครูท่านนี้มาเยี่ยมบ้านและคุยกับคุณแม่เราแอบได้ยิน คุณครูบอกว่าลูกคุณแม่เป็นเด็กฉลาดและเก่งมาก เวลาสอนอะไรไปก็จะจดจำได้ไวและสมาธิดีมาก ได้ฟังรู้สึกว่าหัวใจพองโต บอกตัวเองว่า ตกลงเราฉลาดเหรอเนี่ย555 นึกมาตลอดว่าโง่ นับจากวันนั้นก็สอบได้ที่หนึ่งมาตลอด ไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นวิชาสาขาไหนก็ชนะตลอด แซงหน้าเพื่อนที่เคยเรียนเก่งกว่าเราตอนอนุบาล Read More …

ด่วน!คลอดร่างพ.ร.บ.การปฐมวัยฯดูแลเด็กบนแผ่นดินไทย

กอปศ.ยกร่างพ.ร.บ.พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ผุดคณะกรรมการ-ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ ดูแลเด็กเล็กทุกคนบนแผ่นดินไทย ทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย วันนี้ (26 ธ.ค.) ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กอปศ.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งหลักใหญ่ของ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนงาน เพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วน ทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ ) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกลไกกลางคล้ายกับซูเปอร์บอร์ดเพื่อเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ส่วนจะขึ้นอยู่กับสังกัดใดนั้นยังไม่ได้ข้อสรุป “ปัจจุบันมีคณะกรรมการการการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง Read More …