เลือกงาน?รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานเผย สาขาปริญญาที่จบออกมา ‘ว่างงาน’ มากที่สุด

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เผยอัตราการ ‘ว่างงาน’ ในช่วง ก.ย. 61 ที่มีกว่า 373,000 คนทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่วงอายุ 20-24 ปี ที่มีผู้จบในระดับอุดมศึกษาว่างงานมากที่สุด โดยระบุว่า สาขาวิชาที่ว่างงานมากที่สุด คือ พาณิชยศาสตร์ คิดเป็น 20.2% รองลงมา คือ ศึกษาศาสตร์ 17.1% และสังคมศาสตร์ 11.7% โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพร้อมทำงาน แต่เหตุผลที่ไม่หางานทำเพราะหามาแล้วแต่หาไม่ได้ มีกว่า 79.1% รองลงมาคือไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้ 14.6% ซึ่งสะท้อนว่าการศึกษาในระดับปริญญาตรี ยังขาดคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการ และส่วนหนึ่งคือการเลือกงาน ส่วนผู้ว่างงานในระดับปริญญาตรีอีกกลุ่มกว่า 22,525 คน Read More …

หมดยุค”ปริญญาแปะฝาบ้าน”!! “ทักษะอาชีพ-ชีวิต”สำคัญกว่า?

“กับดักรายได้ปานกลาง”… หรือภาวะที่สังคมหนึ่งจากเดิมเคยมีรายได้จากอาชีพประเภท “ใช้แรงงานมาก” กระทั่งในยุคต่อมา ประชากรโดยรวมในสังคมนั้น มีการศึกษาที่ดีขึ้น พร้อมกับอัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทว่าศักยภาพประชากรยังไม่อาจก้าวไปสู่ขั้น “สังคมนวัตกรรม” ที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูง ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถ “ลดตัว” ลงไปแข่งขันกับสังคมที่อยู่ระดับล่างที่ค่าแรงถูกได้อีกต่อไป นี่คือสภาพที่ “ประเทศไทย” กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน!!! ไม่นานนี้ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(DPU) จัดการประชุมนานาชาติ หัวข้อ “การยกระดับกำลังคนของไทย : ทางออกจากกับดักรายได้ปานกลาง” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่ง “น.ส.อกิโกะ ซากาโมโตะ” ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะและการจ้างงาน องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) เปิดเผยผลการสำรวจผู้ประกอบการในอาเซียนจำนวน 4,076 ราย Read More …