ตัวอย่าง เอกสารรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (เฉพาะเจาะจง)และแบบฟอร์มพัสดุ พรบ.2560

ตัวอย่าง เอกสารรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง (เฉพาะเจาะจง) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (จำนวน 10 หน้า) BY POPPULA https://drive.google.com/…/0B9uni9dPdWajU3JOLW1qX0lqT…/view… ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งฯ (จำนวน 9 หน้า) https://drive.google.com/…/0B9uni9dPdWajM0s5NHpzdzJoW…/view… แบบฟอร์มพัสดุ พรบ.2560 แบบทำมืองบไม่เกิน 100,000 เป็นแบบฟอร์ม(e-gp) ก๊อปลิงค์วางได้เลยครับ หรือคลิกได้เลยครับ http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=914%E1%BA%BA%BF%CD%C3%EC%C1%BE%D1%CA%B4%D8%20%BE%C3%BA%202560.rar ที่มา Nim Wanlaya