กบข.เผยขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์

ตามที่ กบข. มีกำหนดจัดส่งใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (e-Statement) ประจำปี 2560 ให้กับสมาชิกในช่วงปลายเดือนมกราคม 2561 นั้น ทาง กบข. จึงได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ขั้นตอนการบันทึกไฟล์ e-Statement เพื่อยื่นภาษีอากรออนไลน์” รายละเอียดขั้นตอน ตามภาพครับ https://www.kroobannok.com/83650

ข่าวดี!!!ครม.ไฟเขียวแล้วสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกคนที่ 2 สามารถลดหย่อนภาษีได้ สำหรับเด็กที่เกิดปี 2561

ลดหย่อนภาษี ลูกคนที่ 2 ไฟเขียว มาตรการภาษี สนับสนุนการมีบุตร จำนวน 2 ฉบับ ลดหย่อนภาษี ลูกคนที่ 2 เพื่อกระตุ้นอัตราการเกิด ก่อนไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลสนับสนุนพ่อแม่ปั๊มลูกเพิ่ม ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้เห็นชอบมาตรการภาษี สนับสนุนการมีบุตร จำนวน 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร สาระสำคัญ คือ กำหนดให้ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไป ของผู้มีเงินได้ หรือของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 61 เป็นต้นไป โดยให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 30,000 ต่อคนต่อปีภาษี ส่วนร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสสามารถนำค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรไปหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงสำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราว แต่ไม่เกิน Read More …

อ่านไว้ไม่เสียหาย!!! รายการค่าลดหย่อนภาษีประจำปี 2560

ภาพจาก jobsdb.com 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว สำหรับผู้มีเงินได้ที่เสียภาษี ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทันที 60,000 บาท (ปรับปรุงใหม่จากเดิม 30,000 บาท) 2. ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ กรณีสามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย ของเราที่ไม่มีรายได้ หรือเลือกยื่นแบบแสดงรายการรวมกัน เราจะได้สิทธิค่าลดหย่อนส่วนเพิ่มอีกจำนวน 60,000 บาท (ปรับปรุงใหม่จากเดิม 30,000 บาท) โดยคู่สมรส-สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องไม่มีเงินได้ในระหว่างปี หรือมีแต่เลือกที่จะนำมารวมคำนวณภาษีกับเรา 3. ค่าเลี้ยงดูบุตร หรือบุตรบุญธรรม บุตรโดยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม หักลดหย่อนได้ คนละ 30,000 บาท (ปรับปรุงใหม่จากเดิม 15,000 บาท) โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษา ในกรณีที่มีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม ให้นำบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดมาหักก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก แต่ถ้ามีบุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่รวมเป็นจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป Read More …

เช็คด่วน ! เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีเท่าไหร่ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก http://www.rd.go.th/publish/59670.0.html หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า ภาษี คืออะไร ? ภาษี คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฏร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร หรืออีกนัยหนึ่งคือ เงินที่ได้จากเอกชนไปสู่รัฐบาล โดยการเก็บภาษีมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ให้พอใช้กับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เพื่อกระจายรายได้ เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน เพื่อชำระหนี้สินของรัฐบาล หรือสนองนโยบาลทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมา โดยมีสถานะ อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น บุคคลธรรมดา , ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล , ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี , กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และ วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน การปรับโครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2560 มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ? – สำหรับผู้มีเงินได้ส่วนบุคคลจากเดิม 30,000 บาท เพิ่มเป็น 60,000 Read More …