ข้าราชการทุจริต!ต้องขึ้นศาลอาญาฯ(โทษอาจถึงตาย!)

“การทุจริต” เป็นภัยร้ายแรงสำคัญที่ทำลายความมั่นคงของชาติ การทุจริตเกิดจากหลายสาเหตุ ตัวแปรปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ “ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ” ดังนั้นทุกรัฐบาลไทยจึงมีนโยบายสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม   ในการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน หรือ CPI (Corruption Perceptions Index) ขององค์กรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ(Transparency International) ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ที่มี 180ประเทศทั่วโลกเข้ารับการประเมิน  สำหรับประเทศไทย เฉพาะในช่วงสามปีที่ผ่านมา คือ 2556–2558มีผล CPI ระดับปานกลาง กล่าวคือ ในปี 2556 ไทยอยู่ในอันดับที่ 102  และมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยปัจจุบัน (ปี 2558) ถูกจัดอยู่อันดับที่ 76 ซึ่งหากเทียบกับปี 2556 ดีขึ้นมากเกือบ 30 อันดับ แต่ก็ยังมีการทุจริตที่มาก  โดยมีข้อมูลว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2556–2558) พบปัญหาการทุจริตที่สร้างความเสียหายให้หน่วยงานรัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวนมาก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายแสนล้านบาท   รัฐบาลปัจจุบัน Read More …

กระทรวงศึกษาธิการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ!

ที่ ตู้ ปณ. 319 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ติดตามสาระจากทางเพจ “ครูนอกกรอบ” LIne: http://line.me/ti/p/%40wvk3161t ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/home/ #ff0000;”>โฆษณา