การใส่เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดทำคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีขึ้น สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ สถานศึกษาในสังกัดอื่น  ห้องพักครู  จึงได้นำภาพรูปแบบการแต่งกาย เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี มาให้คุณครูได้ดูเป็นตัวอย่าง หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับ เพราะบางคนก็ลืมไปแล้วว่าแต่งกายยังไง เพราะไม่ได้ใส่ซะนาน อีกทั้งน้องๆครูที่บรรจุใหม่ก็จะได้แนวทางในการแต่งกายด้วยครับ รูปอาจจะเล็กไปสำหรับครูบาท่าน กรุณาโหลดไฟล์ PDF ได้จากลิ้งค์นี้ครับ ลิ้งค์ไฟล์ :คู่มือ การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 * จะขาดการแต่งกายลูกเสือสำรองนะครับ ส่วนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองแต่งแบบเดียวกันกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ** สำหรับเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่หน้าอกเสื้อด้านขวา ผู้กำกับลูกเสือที่จะใส่ได้ต้องได้รับการแต่งตั้งจาก ลส.13 Read More …

โหลดเลย!! ใบงาน ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน วีดีทัศน์ และกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ

ภาคเรียนที่ ๑ ชั่วโมงที่ 1 : หลักการสำคัญของการลูกเสือ (สามัญ)  แบบทดสอบก่อนเรียน   ใบความรู้     ใบงาน    ชั่วโมงที่ 2 :  ประวัติของประวัติลอร์ด เบเดน  โพเอลล์   ใบความรู้  ใบงาน ชั่วโมงที่ 3: ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ใบความรู้     ใบงาน    วีดีทัศน์ ชั่วโมงที่ 4 : วิวัฒนาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  ใบความรู้    ใบงาน ชั่วโมงที่ 5 : คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (สามัญ)  ใบความรู้  ใบงาน   วีดีทัศน์ ชั่วโมงที่ 6 : คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (สามัญ)  (2)  ใบความรู้     ใบงาน ชั่วโมงที่ 7 :  การทำความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือ    ใบความรู้     ใบงาน  Read More …

คุณวุฒิทางลูกเสือต่างๆที่คุณครูต้องรู้!

๑.ขั้นความรู้ทั่วไป  (General Information Course) จบแล้ว ๒.ขั้นความรู้เบื้องต้น  (B.T.C. Basic Unit Leader Training Course) แบ่งตามประเภทลูกเสือ สำรอง , สามัญ , สามัญรุ่นใหญ่ , วิสามัญ จบแล้วได้วุฒิบัตร และ Gillwell Woggle B.T.C. สำเร็จการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นต้น แก้เป็น ขั้นความรู้เบื้องต้น มักจัดขั้นความรู้ทั่วไป ควบคู่ กับขั้นความรู้เบื้องต้น ใช้เวลาอบรมตลอดหลักสูตร ๓ คืน ๔ วัน ๓.ขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C = Advance Read More …

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กฎและข้อปฏิบัติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กฎและข้อปฏิบัติ เหมาะสำหรับคุณครูและผู้ที่สนใจ การเดินทางไกล HIKE การเดินทางไกลและแรมคืน เป็นกิจกรรมสำคัญของลูกเสือ       ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติฯ  ข้อ 273 ว่า   “ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง    ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน”        เจตนาเพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเองในหมู่พวก   รู้จักการทำงานในระบบหมู่พวก   ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม และสอบวิชาพิเศษ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้อีกทางหนึ่งด้วย   ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้กำกับกลุ่ม  หรือผู้กำกับลูกเสือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ได้ระบุไว้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันเดินทางไป จนถึงวันเดินทางกลับ ความมุ่งหมายในการเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม เพื่อฝึกความอดทน อยู่ในระเบียบวินัยและเสริมสร้างพลานามัย สนองความต้องการของเด็กในด้านการผจญภัย การเดินทางสำรวจ ฯลฯ เพื่อสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ทดสอบวิชาที่เรียนมาแล้วและเรียนเพิ่มเติม เป็นการฝึกเพื่อสร้างเจตนารมณ์แห่งความเป็นครอบครัวเดียวกัน การรู้จักช่วยตนเอง การรู้จักทำงานร่วมกับคนอื่นและความมีวินัยในตนเอง เพื่อฝึกให้ลูกเสือปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือและสามารถนำไปใช้ในชีวิต Read More …