“สมศ”.กุมขมับประเมินรอบ 4 ทำได้ไม่ถึง 10% เหลือสถานศึกษาอีกหลายหมื่นโรง แต่กม.กำหนดให้ทำเสร็จภายในปี 63

9ก.ย.62-สมศ. วอน ทบทวนกฎหมายคุณภาพการศึกษา  หวั่นประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ไม่ทันกรอบเวลา ที่กฎหมายประกาศศธ.กำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 63  แต่ขณะนี้ มีสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอมาให้ไม่ถึง10%  เท่านั้น  ด้านคุณหญิงกัลยา ชี้กฎหมายหลายเรื่องที่ติดขัด มาจากพ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับใหม่ ยังไม่ประกาศใช้ ทำให้การขับเคลื่อนต่างๆหยุดชะงัก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รับฟังปัญหาการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งพบว่าหลายเรื่องมีอุปสรรคมาจากเรื่องกฎหมาย อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนงานการศึกษาอีกหลายอย่างที่มีอุปสรรค เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ ซึ่งตนทราบว่าขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองได้ เพื่อนำไปสู่กับปรับปรุงแก้ไขในประเด็นนั้นๆ หรือหากหน่วยงานต่างๆพิจารณาร่างดังกล่าวแล้วและไม่มีความเห็นในปรับปรุงแก้ไข ร่างดังกล่าวก็จะสามารถนำเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) Read More …

สมศ.ประกาศรับรองผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 และระดับการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 3

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศรับรองผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ประกาศรับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียด ดังไฟล์แนบ ประกาศที่ 154/2562 : รับรองผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศที่ 153/2562 : รับรองผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) วันที่ 6 กันยายน 2562

สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เผยแพร่ประกาศที่ 112/2562 : รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โหลดเลย!!! http://www.onesqa.or.th/upload/download/201907251046033.pdf

สมศ.มั่นใจสถานศึกษาพร้อมประเมินรอบ 4

สมศ.ลงพื้นที่สร้างความรู้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 มั่นใจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมรับการประเมิน เผยปีนี้ประเมินแล้ว252 แห่ง วันนี้ (15 ก.ค.) น.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดเผยว่า จากที่ สมศ. ได้ลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าสถานศึกษาจำนวนมากมีความพร้อมและประสงค์จะขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ซึ่งตนได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบว่าจะต้องเสนอรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดภายในปี 2562 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดทำการวิเคราะห์ผลเป็นรายประเด็นเพิ่มเติมก่อนส่งให้ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ในปีงบประมาณ2563 ให้ทันตามกำหนด น.ส.ขนิษฐา กล่าวต่อไปว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ในปี 2562 มีสถานศึกษาทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร(กทม.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) Read More …

สมศ. สรุปผลประเมินรอบ 4ให้รมว.ศึกษาธิการคนใหม่

สมศ.เตรียมสรุปผลการดำเนินงานและผลประเมินภายนอกรอบ 4 เสนอรมว.ศึกษาธิการคนใหม่ แจงเหตุชะลอประเมิน และเร่งพัฒนากรอบการประเมินภายนอก วันนี้ (10 ก.ค.)น.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดเผยว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559-2563 โดยมีสถานศึกษาทุกสังกัดที่จะต้องเข้ารับการประเมินประมาณ 60,000 แห่ง แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการศึกษา ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การแก้ไขกฏกกระทรวงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาชาติใหม่ ดังนั้นระหว่างปี 2559-2561 สมศ. จำเป็นต้องชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 เพื่อปรับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาของชาติ น.ส.ขนิษฐา กล่าวต่อไปว่า ช่วง 3 ปีของการเปลี่ยนผ่าน สมศ. Read More …