8 ขั้นตอนสอนภาษาระดับ(อนุบาล)ด้วยวิถีธรรมชาติอย่าง’ได้ผลดีที่สุด’

‘ทุ่งสักอาศรม’ ขอยืนยันการใช้ “วิถีธรรมชาติ” เตรียมความพร้อมทักษะภาษาเด็กอนุบาลว่า ‘ได้ผลดีที่สุด’ ไม่ว่าจะใช้กับเด็กที่พูดภาษากลาง ภาษาถิ่น หรือเด็กที่พูดภาษาชนเผ่าก็ตาม ทั้งนี้โดยได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้ว โดยให้ครู หรือแม่พ่อ หรือผู้ดูแลเด็กเป็นผู้นำพาเด็กฝึกปฏิบัติกิจกรรมชีวิตและทักษะต่อไปนี้ ๑) นำฝึกเปล่งคำที่เป็นชื่อนามสิ่งต่างๆ รอบตัว ซ้ำๆ คำละ ๓-๔ ครั้ง โดยฝึกให้เด็กฟังเสียงผู้นำฝึกที่พูดชัดอักขระ สังเกตรูปปากขณะเปล่ง สังเกตการใช้ริมฝีปาก ลิ้น ฟัน เพดาน การออกเสียง หรืออาจวาดรูปให้เด็กดูการใช้ลิ้นกับอวัยวะการออกเสียงภายในปากเพื่อช่วยให้ เด็กรู้ที่เกิดเสียงนั้นด้วยก็จะได้ผลเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น คำที่นำเปล่งทุกคำจะต้องให้เด็กเห็นของสิ่งนั้น เช่น หมวดที่เกี่ยวกับพืชได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ ต้นไม้ กิ่งไม้ โคนไม้ ยอดไม้ รากไม้ เปลือก Read More …