โหลดเลยมาแล้ว!!!เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับสมบูรณ์

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปีให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ คลิกโหลด

8 ขั้นตอนสอนภาษาระดับ(อนุบาล)ด้วยวิถีธรรมชาติอย่าง’ได้ผลดีที่สุด’

‘ทุ่งสักอาศรม’ ขอยืนยันการใช้ “วิถีธรรมชาติ” เตรียมความพร้อมทักษะภาษาเด็กอนุบาลว่า ‘ได้ผลดีที่สุด’ ไม่ว่าจะใช้กับเด็กที่พูดภาษากลาง ภาษาถิ่น หรือเด็กที่พูดภาษาชนเผ่าก็ตาม ทั้งนี้โดยได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้ว โดยให้ครู หรือแม่พ่อ หรือผู้ดูแลเด็กเป็นผู้นำพาเด็กฝึกปฏิบัติกิจกรรมชีวิตและทักษะต่อไปนี้ ๑) นำฝึกเปล่งคำที่เป็นชื่อนามสิ่งต่างๆ รอบตัว ซ้ำๆ คำละ ๓-๔ ครั้ง โดยฝึกให้เด็กฟังเสียงผู้นำฝึกที่พูดชัดอักขระ สังเกตรูปปากขณะเปล่ง สังเกตการใช้ริมฝีปาก ลิ้น ฟัน เพดาน การออกเสียง หรืออาจวาดรูปให้เด็กดูการใช้ลิ้นกับอวัยวะการออกเสียงภายในปากเพื่อช่วยให้ เด็กรู้ที่เกิดเสียงนั้นด้วยก็จะได้ผลเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น คำที่นำเปล่งทุกคำจะต้องให้เด็กเห็นของสิ่งนั้น เช่น หมวดที่เกี่ยวกับพืชได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ ต้นไม้ กิ่งไม้ โคนไม้ ยอดไม้ รากไม้ เปลือก Read More …

5 วิธีฝึกวินัยให้กับเด็กปฐมวัย(ครูและผู้ปกครองควรอ่าน!)แชร์เลย!!!

1. สร้างวินัยตั้งแต่ยังเด็ก ในวัยเด็กประมาณ 2 ขวบ พ่อแม่ชาวญี่ปุ่นจะฝึกให้ลูกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง เช่น ใส่เสื้อผ้า แปรงฟัน ขับถ่าย รับประทานอาหาร โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยอยู่ข้างๆ และคอยชื่นชมเขาเมื่อเขาทำดี โดยไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะทำได้ 100% เมื่อเขาอายุมากขึ้นประมาณ 3-4 ขวบ เขาจะสามารถทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ดี นี่เป็นการฝึกวินัยขั้นต้นให้กับเด็ก 2. มอบหมายหน้าที่เล็กน้อยให้ทำ เมื่อลูกอายุ 5 ขวบ ชาวญี่ปุ่นจะมอบหมายงานบ้านให้แก่เด็ก ซึ่งเป็นการมอบหมายสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น มอบหมายหน้าที่ให้เขาคอยหยิบจับของช่วยแม่ หรือเก็บของช่วย เป็นกิจวัตรประจำวันโดยต้องมีการพูดคุย ตกลงกันเสียก่อน เพื่อให้เขาได้รู้หน้าที่และสิ่งที่เขาจะต้องทำ 3. มอบหมายงานบ้านเป็นกิจจะลักษณะ  เมื่ออายุมากขึ้นพอที่เขาจะช่วยได้ประมาณ 7 ขวบ คุณพ่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นจะมอบหมายงานบ้านที่เป็นกิจจะลักษณะให้เขา โดยให้ลูกมีส่วนช่วยในการเลือกสิ่งที่เขาอยากทำ และให้ทำเป็นประจำ เช่น ล้างจานในมื้ออาหารเย็น ทำความสะอาดบ้านทุกวันเสาร์ Read More …

5 เทคนิคสอนเลขคณิตเด็กอนุบาล(คณิตคิดสนุก!)แชร์เลย!!!

สอนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องท่องจำ หากเจ้าหนูถนัดและชอบแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์เป็นประจำแล้ว เขาจะมีทักษะการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาเป็น และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อย่างมีเหตุผล เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล step 1 สำหรับเด็กอนุบาลที่เพิ่งเริ่มรู้จักคณิตศาสตร์ เกมง่ายๆ เช่น เกมจับคู่เหมือน การต่อบล็อกทรงเรขาคณิตเป็นรูปต่างๆ ให้ได้ความสมดุล การโยงเส้นจับคู่จุดเด่นระหว่างแม่สัตว์กับลูกสัตว์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของจำนวน หรือความสมเหตุสมผลอย่างแท้จริงก่อน เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 2 การตั้งโจทย์ เช่น 3 + 5 บนกระดาษสมุด อาจยากไปสำหรับเจ้าหนู แต่ถ้าสร้างให้เห็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กมองภาพจำนวนที่เกิดขึ้นจริง เช่น แอปเปิ้ล 5 ผล บวกกับส้ม 4 ผล จะทำให้เด็กเข้าใจการบวกหรือการรวมกันมากขึ้น   เทคนิคสอนเลขเด็กอนุบาล Step 3 การแทนค่าเป็นกลุ่มทำให้เด็กเข้าใจและนับเลขได้ง่ายขึ้น Read More …

เจาะลึกให้เข้าใจ – ป้องกันให้ถูกทาง – แก้ไขให้แม่นยำกับ (4 วิกฤติเด็กปฐมวัย)

ขณะที่ ประเทศไทยกำลังได้ชื่อว่ามีความพยายามอย่างยิ่งยวด ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาเด็กเยาวชนให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล ทั้งนโยบายการศึกษานานาชาติ สนับสนุนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการปฏิรูปหลักสูตร และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น ฯลฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายและน่าตกใจว่า ผลของความพยายามกลับปรากฎเป็นตัวเลขเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ต่ำกว่ามาตรฐานถึง30% จากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2559 พบว่า เด็กปฐมวัยมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากขึ้น ทั้งด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ การติดเกม รวมไปถึงปัญหาในการควบคุมตัวเองและอื่นๆ อีกมากมาย เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น? เหตุใดการพัฒนาการศึกษาจึงไม่ช่วยทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสม ? ตลอด 2- 3 ปี ที่ผ่านมา มีการศึกษาวิจัยปัญหาพัฒนาการเด็ก จากหลายหน่วยงาน รวมถึงสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ที่จัดทำ“โครงการพัฒนาและขยายแนวคิดตามหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง” ซึ่งศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา พบว่า ต้นเหตุปัญหาพัฒนาการเด็กในสังคมไทย น่าจะเกิดจาก “การมุ่งเน้นส่งเสริมความ “ฉลาด” ด้วยความไม่เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และไม่รู้หลักในการพัฒนาสมองที่ถูกต้อง” ไม่ว่าจะเป็น การเร่งเรียนเขียนอ่านเกินวัย, การปลูกฝังวินัยเด็กผิดวิธี, Read More …