กมว.เห็นชอบหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู

กมว.เห็นชอบในหลักการหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู ที่จะใช้แทนหลักสูตรป.บัณฑิต วันนี้(5 ก.ค.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กมว.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการของหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู ซึ่งจะใช้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ซึ่งปี 2562 จะสอนเป็นปีสุดท้าย โดยที่ประชุมได้ขอให้สถาบันผลิตครูย้ำกับผู้เรียนว่า การสอบ ป.บัณฑิตปีนี้จะต้องสอบและปฏิบัติการสอนตรงตามวิชาเอกที่กำหนดไว้ในมาตรฐานคุณวิชาชีพครู (มคอ.1) ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เดิม ด้วย ประธาน กมว. กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรพัฒนาความเป็นครูนั้น จะแบ่งเส้นทางและขั้นตอนการเข้าสู่วิชาชีพครูของผู้ที่มิได้เรียนปริญญาทางการศึกษา เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ที่จบการศึกษาแล้ว กับ 2.กลุ่มนิสิตนักศึกษา ปี 3 และ 4 ที่ไม่ใช่สาขาการศึกษา โดยเปิดโอกาสนิสิตนักศึกษาปี Read More …

คุณครูรู้ยัง !!ถ้าไม่อบรมคูปองครู ปี 60-61 ก.ค.ศ.แจ้งให้สามารถใช้ PLC เป็นชั่วโมงพัฒนาได้

คุณครูรู้ยัง!! ถ้าไม่ได้อบรม คูปองครู ปี 60-61 ก.ค.ศ.แจ้งให้สามารถใช้ PLC เป็นชั่วโมงพัฒนาแทนได้ สวัสดีครับวันนี้ สำนักงานก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการนับชั่วโมงพัฒนาว่า “สําหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการพัฒนาตามหนังสือที่อ้างถึง ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 (ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ให้นําจํานวนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมง ในแต่ละปี มานับเป็น Read More …

ครูเฮหนักมาก!!! 23 เม.ย.61 เปิดลงทะเบียน อบรมคูปองครู 787 หลักสูตร

สพฐ.เผย 787 หลักสูตรพัฒนาครูปี’61 เตรียมเปิดแม่พิมพ์ช้อปปิ้ง 23-27 เม.ย. นี้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า หลังจากสถาบันคุรุพัฒนาส่งหลักสูตรของหน่วยพัฒนามาให้ สพฐ.พิจารณา 906 หลักสูตร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม สพฐ.โดยคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมราคาค่าลงทะเบียนหลักสูตร ได้พิจารณาและประกาศให้หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สพฐ.ในล็อตแรก จำนวน 126 หลักสูตรเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ได้ประกาศให้หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สพฐ.อีก 661 Read More …

มาแล้ว!!! การใช้งานระบบพัฒนาครู คูปองครู 2561 ผ่านทางออนไลน์

การใช้งานระบบพัฒนาครู 1. ก่อนทาการเข้าใช้งาน ครูต้องลงทะเบียนเพื่อไปเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรม ขั้นตอนนี้ต้องกรอกอีเมลล์เพื่อเป็นช่องทางสารองในการติดต่อในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน ดังนั้นผู้ลงทะเบียนควรมั่นใจว่า อีเมลล์ที่กรอกลงไปสามารถเข้าใช้งานได้จริงและ สามารถจดจารหัสผ่านได้ *** หากไม่มั่นใจอีเมลล์ ก่อนลงทะเบียนในหน้านี้ แนะนาให้สมัครใหม่และจดจา รหัสผ่านของอีเมลล์ไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ควรจดจารหัสผ่านของระบบนี้ไว้ด้วย เพื่อลดปัญหาการลืมรหัสผ่าน 2. หลังจากทาการตั้งรหัสผ่านเสร็จสิ้นแล้ว เข้าสู่หน้าเว็บไวต์ http://training.obec.go.th เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขบัตรประจาตัว ประชาชนของตนเอง 13 หลักและรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ ***หมายเหตุ : ระบบมีคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์ http://training.obec.go.th/admin โหลดคู่มือคลิกเลย!!!   อ่านต่อได้ที่ https://training.obec.go.th  

ครูเฮหนักมาก!!! มาแล้วหลักสูตรอบรมคูปองครู 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำรลงทะเบียนเข้ำระบบ และกำรลงทะเบียนหลักสูตร โปรดตรวจสอบดังนี้ -ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่หลักสูตรเปิดอบรมต้องไม่น้อยกว่ำ 15วัน-ต้องระบุ วัตถุประสงค์และดัชนีชี้วัดประกอบกำรพิจำรณำ-ต้องระบุ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพิ่มเติม (บำท) กรณีที่ครูลืมรหัสผ่ำนเข้ำระบบ Training OBECซึ่งอำจจะมีสำเหตุดังต่อไปนี้ 1. จำรหัสผ่ำนเข้ำระบบ Trianing.obec.go.th ไม่ได้ 2. จำอีเมลตนเองไม่ได้ 3. จำรหัสผ่ำนอีเมลตนเองไม่ได้ ให้ครูกรอกคำร้องขอเปลี่ยนอีเมลผ่ำนเว็ปไซต์ https://goo.gl/forms/QtCxUt2E2O80Q2MJ3โดยใช้อีเมลของ Gmail(gmail.com)ในกำรกรอกเท่ำนั้นหลังจำกที่อีเมลของครูได้รับกำรแก้ไขแล้วควรปฏิบัติตำมขั้นตอนต่อไปนี้1. ครูเข้ำไปกดลืมรหัสผ่ำนที่ http://training.obec.go.th/#/Loginจำกนั้นระบบจะส่งลิงก์ไปที่อีเมลใหม่ (Gmail) ของครู2. ครูเข้ำไปที่อีเมลใหม่เพื่อทำกำรตั้งค่ำรหัสผ่ำนใหม่ของระบบ Training OBEC พร้อมจดบันทึกไว้ 3. ครูสำมำรถเข้ำระบบ Training OBEC ได้ตำมปกติ เสร็จสิ้นขั้นตอน Read More …