5 ความเชื่อผิด ๆ ในการเลี้ยงดูส่งผลเสียต่อ IQ และ EQ ของลูกได้

รู้จัก IQ และ EQ IQ : Intelligent Quotient  หมายถึง  ความฉลาดทางปัญญา ความจำ ความคิด  เป็นความสามารถในการเรียนรู้  การจำ  การคิดอย่างมีเหตุผล  การตัดสินใจ ความสามารถในการสื่อสาร IQ เป็นตัวทำนายความสามารถในการเรียนของเด็ก  IQ เป็นสิ่งที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่กำเนิด  สามารถถูกพัฒนาได้ตามศักยภาพของเด็ก ซึ่งรับการกระตุ้นอย่างเหมาะสม องค์ประกอบของ ไอคิว ที่มีความสำคัญต่อเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปีที่พ่อแม่ควรเสริมสร้างให้ลูก คือ 1.ความช่างสังเกต   เป็นความสามารถในการรับรู้คุณลักษณะของสิ่งของ  รวมถึงการแยกแยะเชื่อมโยง  การค้นหาส่วนที่ผิด  ส่วนที่หาย  การเปรียบเทียบขนาด  ปริมาณ  ความยาว  เป็นต้น  ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการแก้ปัญหาหรือการหาทางเลือกที่เหมาะสม 2.การถ่ายทอดจินตนาการ  เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์  โดยอาศัยทักษะทางด้านภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง   การเรียนรู้ทางด้านทักษะสังคม  Read More …

เช็คด่วน!ลักษณะของผู้ที่มี EQ ต่ำและสูง!

EQ คงจะไม่มีใครบอกว่าไม่เคยได้ยินคำ ๆ นี้ และก็คงไม่มีใครปฏิเสธว่า จริง ๆ แล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า EQ นั้นคืออะไรกันแน่ ดังนั้นเรามารู้กันเลยดีกว่า EQ ที่มีชื่อเต็มว่า Emotional Quotient หรือที่เรียกกันว่า E-Skills นั้นจริง ๆ แล้วหมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจ วิเคราะห์และใช้ความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้นั่นเอง แล้ว คนที่มี EQ ที่ดีหรือไม่ดีเป็นอย่างไร สังเกตได้ดังนี้ ลักษณะของผู้ที่มี EQ ที่ดี 1. สัมพันธ์ คือ จะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักสร้าง และรักษาสัมพันธ์ทีดีต่อตนเองและทุกคน 2. มั่นคง คือ จะเป็นคนที่รักษาอารมณ์ของตนเองได้เป็นปรกติอย่างรวดเร็ว Read More …